Hjem
icon

Fremtidsfullmakt

Eldre dame i rullestol som får hjelp av en kvinne i familien.

Hva gjør du dersom du blir alvorlig syk, havner i en ulykke eller ikke klarer å ivareta dine egne interesser? Det er umulig å være sikker på hva som skjer med deg i løpet av et liv. Det kan derfor være veldig lurt å ha lage en fremtidsfullmakt i tilfelle noe skjer med deg. I denne artikkelen forklarer vi hva en fremtidsfullmakt er, hvordan det opprettes og hvordan den fungerer hvis noe skulle skje med deg.

Viktige faktorer du trenger å vite om fremtidsfullmakt:

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et dokument du oppretter selv, der du gir én eller flere personer lov til å ivareta dine behov, dersom du en gang i fremtiden ikke selv klarer å ivareta disse.

Du bestemmer selv på hvilke områder fullmektigen kan representere deg.

I vergemålsloven er fremtidsfullmakt definert slik: «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten».

Fremtidsfullmakten gir du til den eller de du vil skal styre din økonomi og personlige interesser.

Fordelen med å opprette en fremtidsfullmakt er at du selv velger hvem som kan ivareta dine behov i fremtiden. Alternativet til en fremtidsfullmakt er ordinært vergemål med verge oppnevnt av Fylkesmannen som ivaretar dine behov.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

Fullmaktsgiver må være myndig og forstå hensikten bak en fremtidsfullmakt.

Hvem kan være fullmektig?

Fullmaktsgiver kan selv bestemme hvem som skal få fullmakt så lenge vilkårene er oppfylt.

For å være fullmektig må personen være myndig, må ha samtykket til å være fullmektig og ikke selv er under vergemål.

Det er imidlertid i orden at den potensielle fullmektigen er mindreårig når fullmakten skrives, så lenge personen er myndig når fullmakten trer i kraft.

Det er også lov å ha flere personer som fullmektiger, men som oftest anbefales det å kun ha én. Det anbefales å ha oppnevne en eventuell fullmektig som kan ta over, dersom den opprinnelige fullmektigen enten ikke kan eller ønsker å være fullmektig.

Hva kan fremtidsfullmakten bestemme?

En fremtidsfullmakt kan gi fullmakt både over dine økonomiske og personlige forhold.

Det er ikke et krav at fremtidsfullmakten dekke begge forhold.

Med personlige forhold menes alle forhold som ikke ligger under det økonomiske, dette inkluderer også spørsmål rundt din helse og ivaretakelse av denne. Mens med økonomiske forhold kan fullmektig få ansvar for å betale regninger, betale utgifter forløpende og gjennomføre kjøp/salg/utleie av eiendommer. Ønsker du at din fullmektig skal kunne selge fast eiendom på dine vegne er det viktig å være tydelig på dette, og gjerne angi hvilken eiendom dette er. Da vil det bli enklere for fullmektigen å hjelpe deg med dette.

Hva kreves for at fremtidsfullmakten skal være gyldig?

For det første må fremtidsfullmakten være skriftlig.

Det må også angis tydelig hva fullmakten skal gjelde, og at den først gjelder når du ikke klarer å ivareta økonomiske eller personlige interesser selv på grunn av fysisk eller psykisk svekket helse.

Fremtidsfullmakten må signeres av fullmaktsgiveren, og to vitner over 18 år som vet hva de signerer på. Vitnene bekrefter med sin signatur at det er fullmaktsgivers underskrift på fullmakten og at fullmaktsgiver forstod hva som ble signert. Fullmaktsgiver og vitner skal signere når alle er tilstede.

Fullmektigen eller fullmaktsgiveren kan ikke selv være vitne, det kan heller ikke ektefelle, samboer, foreldre, barn eller barnebarn til noen av disse

Fremtidsfullmakten må også inneholde:

  • Dato for opprettelse
  • Fødselsdato
  • Kontaktinformasjon på vitner
  • Tidspunkt for signering
  • Legeerklæring som beviser at du forstår innholdet og betydningen av

Fremtidsfullmakten kan også være noe som kan legges ved for å fjerne tvil rundt dette

Dekker ikke fullmakten dine behov?

Hvis en fremtidsfullmakt bare gjelder avgrensede forhold, kan det bli aktuelt å oppnevne en verge i tillegg til den/de fullmektigen du selv har oppnevnt.

Vergemålet vil da gjelde parallelt med fremtidsfullmaktens bestemmelser. Det kan også være aktuelt dersom din fullmektig ikke lengre kan eller ønsker å ivareta oppgaven som din fullmektig.

Hva skjer når fremtidsfullmakten trer i kraft?

Fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver ikke lenger klarer å ivareta sine behov og interesser på egenhånd.

Tidspunktet for når dette skjer kan være vanskelig å vite. Derfor er det viktig at det gjøres en helhetsvurdering av fullmaktsgivers fysiske og/eller psykiske tilstand.

Dersom du som fullmektig er usikker på om fremtidsfullmakten har trådt i kraft, kan du enten kontakte Fylkesmannen for å få veiledning eller du kan kontakte fullmaktsgivers fastlege, behandlende lege eller tilsynslege og be om at legen vurderer fullmaktsgivers evne til å forstå fullmaktens betydning og/eller tar til stilling til om fullmaktsgivers helse er så alvorlig svekket at fremtidsfullmakten trer i kraft.

Mange fullmektiger velger å sende fremtidsfullmakten til Fylkesmannen for stadfesting, men fullmakten vil være gyldig uten en slik stadfesting så sant vilkårene for ikrafttredelse er oppfylt.

Det du bør være klar over er at det vil være enklere å utføre oppgaven som fullmektig om fremtidsfullmakten er stadfestet av Fylkesmannen. Som eksempel så krever Kartverket at fullmakten er stadfestet for at de skal tinglyse overdragelser av fast eiendom når det foreligger en fremtidsfullmakt.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Oppretting av fremtidsfullmakt
  • Spørsmål og rådgivning knyttet til fremtidsfullmakt

Har du spørsmål knyttet til en fremtidsfullmakt? Snakk med oss.