Hjem
icon

Fremtidsfullmakt

Eldre dame i rullestol som får hjelp av en kvinne i familien. Foto

Hva gjør du dersom du blir alvorlig syk, havner i en ulykke eller ikke klarer å ivareta dine egne interesser? Det er umulig å være sikker på hva som skjer med deg i løpet av et liv. Det kan derfor være veldig lurt å ha en fremtidsfullmakt i tilfelle noe skjer med deg. I denne artikkelen forklarer vi hva en fremtidsfullmakt er, hvordan den opprettes, og hvordan den fungerer hvis noe skulle skje med deg.

Dette får du vite om fremtidsfullmakt:

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et dokument du oppretter selv, der du gir én eller flere personer rett til å ivareta dine personlige og økonomsike interesser, dersom du en gang i fremtiden ikke selv klarer å ivareta disse interessene.

Last ned gratis skjema:
Fremtidsfullmakt - [Gratis skjema]

Du bestemmer selv på hvilke områder fullmektigen kan representere deg.

I vergemålsloven er fremtidsfullmakt definert slik: «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten».

Fremtidsfullmakten gir du til den eller de du vil skal styre din økonomi og personlige interesser.

Fordelen med å opprette en fremtidsfullmakt er at du selv velger hvem som kan ivareta dine interesser i fremtiden. Alternativet til en fremtidsfullmakt er ordinært vergemål med verge oppnevnt av Statsforvalteren som ivaretar dine behov.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater hjelper deg med å lage en fremtidsfullmakt tilpasset dine behov og ønsker, slik at du kan være trygg på at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

Fullmaktsgiver må være myndig og forstå hensikten bak en fremtidsfullmakt.

Hvem kan være fullmektig?

Fullmektigen må være myndig, ikke selv være under vergemål, og må også ha samtykket til å være fullmektig.

Det er imidlertid i orden at den potensielle fullmektigen er mindreårig når fullmakten skrives, så lenge personen er myndig når fullmakten trer i kraft.

Det er også mulig å ha flere personer som fullmektiger, men som oftest anbefales det å kun ha én. Vi anbefaler også å oppnevne en alternativ fullmektig som kan ta over, dersom den opprinnelige fullmektigen enten ikke kan eller ønsker å være fullmektig.

Hva kan fremtidsfullmakten bestemme?

En fremtidsfullmakt kan gi fullmakt både over dine økonomiske og personlige forhold.

Det er ikke et krav at fremtidsfullmakten dekke begge forhold.

Med personlige forhold menes alle forhold som ikke ligger under det økonomiske, dette inkluderer også spørsmål rundt din helse og ivaretakelse av denne. Mens med økonomiske forhold kan fullmektigen få ansvar for å betale regninger og utgifter, gjennomføre kjøp/salg/utleie av eiendommer, og disponere over dine fond/aksjer.

Ønsker du at fullmektigen skal kunne selge fast eiendom på dine vegne er det viktig å være tydelig på dette, og gjerne angi hvilken eiendom dette er. For å kunne selge boligen må fremtidsfullmakten stadfestes av Statsforvalteren.

Slik hjelper vi deg:
Vi veileder deg trygt gjennom hele prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

Hva kreves for at fremtidsfullmakten skal være gyldig?

For det første må fremtidsfullmakten være skriftlig.

Fremtidsfullmakten må signeres av fullmaktsgiveren, og to vitner over 18 år som vet hva de signerer på. Vitnene bekrefter med sin signatur at det er fullmaktsgivers underskrift på fullmakten og at fullmaktsgiver forstod hva som ble signert.

Fullmaktsgiver og vitner skal signere når alle er tilstede.

Fullmektigen eller fullmaktsgiveren kan ikke selv være vitne, det kan heller ikke ektefelle, samboer, foreldre, barn eller barnebarn til noen av disse

Fremtidsfullmakten må også inneholde:

 • Dato for opprettelse.
 • Fødselsdato til fullmaktsigver, fullmektigen(eo), og vitnene.
 • Kontaktinformasjon på vitner.
 • Tidspunkt for signering.

Legeerklæring som beviser at du forstår innholdet og betydningen av fremtidsfullmakten kan også være noe som kan legges ved for å fjerne tvil rundt dette

Hva er konsekvensen av en ugyldig fremtidsfullmakt?
Dersom fullmakten blir ansett som ugyldig, vil Statsforvalteren oppnevne verge for deg. Det er derfor viktig at Fremtidsfullmakten blir opprettet på godt og riktig vis.

Dekker ikke fullmakten dine behov?

Hvis en fremtidsfullmakt bare gjelder avgrensede forhold, kan det bli aktuelt å oppnevne en verge i tillegg til den/de fullmektigen(e) du selv har oppnevnt.

Vergemålet vil da gjelde parallelt med fremtidsfullmaktens bestemmelser. Det kan også være aktuelt dersom din fullmektig ikke lengre kan eller ønsker å ivareta oppgaven som din fullmektig.

Hva skjer når fremtidsfullmakten trer i kraft?

Fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver ikke lenger klarer å ivareta sine behov og interesser på egenhånd.

Tidspunktet for når dette skjer kan være vanskelig å vite. Derfor er det viktig at det gjøres en helhetsvurdering av fullmaktsgivers fysiske og/eller psykiske tilstand.

Dersom du som fullmektig er usikker på om fremtidsfullmakten har trådt i kraft, kan du enten kontakte Statsforvalteren for å få veiledning eller du kan kontakte fullmaktsgivers fastlege, behandlende lege eller tilsynslege og be om at legen vurderer fullmaktsgivers evne til å forstå fullmaktens betydning og/eller tar til stilling til om fullmaktsgivers helse er så alvorlig svekket at fremtidsfullmakten trer i kraft.

Mange fullmektiger velger å sende fremtidsfullmakten til Statsforvalteren for stadfesting, men fullmakten vil være gyldig uten en slik stadfesting så sant vilkårene for ikrafttredelse er oppfylt.

Det du bør være klar over er at det vil være enklere å utføre oppgaven som fullmektig om fremtidsfullmakten er stadfestet av Statsforvalteren. Som eksempel så krever Kartverket at fullmakten er stadfestet for at de skal tinglyse overdragelser av fast eiendom når det foreligger en fremtidsfullmakt.

Hva gjør vi for deg?

 • Du vil få hjelp med oppretting av fremtidsfullmakt.
 • Vi svarer deg på spørsmål og rådgiver deg knyttet til fremtidsfullmakt.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Vegard

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til en fremtidsfullmakt? Snakk med oss.