Hjem
icon

Ektefellens arv

En kvinne holder rundt mannen sin mens han sitter på laptopen.

Gjenlevende ektefelle har krav på arv etter den avdøde. I mange tilfeller vil ektefellen også ha krav på å sitte i uskiftet bo. Hvor mye arv en ektefelle har rett på, avhenger av om den avdøde ektefellen hadde barn, og hvorvidt vedkommende hadde søsken eller gjenlevende foreldre.

Dette får du vite om ektefellens arv:

Hvor mye kan gjenlevende ektefelle arve?

Hvor mye en gjenlevende ektefelle kan arve avhenger av hvorvidt den avdøde hadde barn, og om foreldrene og søsken var i live da vedkommende døde. Dersom avdøde ikke hadde barn, søsken eller gjenlevende foreldre, vil ektefellen arve alt.

Videre kan også ektefellens både økes og begrenses i et testament.


Det kan være vanskelig å få oversikt over lovverket.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom lovverket, slik at fremtiden blir forutsigbar. Advokaten hjelper deg i arveplanleggingen slik at du blir trygg på at resultatet blir som du ønsker.


Barnas arverett - Hvor mye arver barna?

Dersom den avdøde hadde barn, arver barna i utgangspunktet det meste av avdødes formue (pliktdelsarven). I tillegg har ektefellen (og samboeren) krav på arv etter avdøde. Avdødes ektefelle har krav på ¼ av arven, selv når avdøde etterlot seg barn. Ektefellens arverett gjelder uansett hvilken formuesordning ektefellene hadde, det vil si felleseie eller særeie.

Avdøde kan i testament ha begrenset arveretten til ektefellen, men den kan ikke begrenses til å utgjøre mindre enn 4 ganger grunnbeløpet til Folketrygden (G) uten at gjenlevende ektefelle samtykker til det. Dersom avdødes formue er mindre enn 4 G, vil gjenlevende ektefelle arve alt. I disse tilfellene vil ikke avdødes barn motta noen arv. Det samme gjelder for særkullsbarn, altså barn avdøde hadde med noen andre enn ektefellen.

Hvor mye arver foreldre og søsken?

Dersom den avdøde ikke hadde barn, vil de nærmeste arvingene være foreldre og søsken, eventuelt barna til søsken. Når dette er tilfellet, har gjenlevende ektefelle rett på halvparten av arven til den avdøde. Summen ektefellen da vil arve, kan ikke være mindre enn seks ganger Folketrygdens grunnbeløp. Dersom arven utgjør mindre enn denne summen, vil gjenlevende ektefelle arve alt. Foreldre og søsken vil dermed ikke motta noen arv.


Slik hjelper vi deg:

Sammen med deg gjennomgår advokaten din familiekonstellasjon for å vurdere størrelsen av ektefellearven.

Arv etter testament - Hva kan bestemmes i et testament?

Det er fullt mulig å utvide gjenlevende ektefelles arverett i et testament. Dersom den avdøde ikke har barn, står vedkommende fritt til å testamentere alt til ektefellen. Dersom den avdøde har barn, er ⅔ av arven øremerket barna i henhold til reglene om pliktdelsarv.

Det er likevel anledning til å øke gjenlevende ektefelles arv fra ¼, som de har krav på, til ⅓. Det vil også være mulig å begrense pliktdelsarven til 1.000.000 kroner per barn. Dette betyr at størrelsen på formuen avgjør hvor stor frihet vedkommende har i testamentet.

Den avdøde kan også begrense gjenlevende ektefelles arverett i testamentet. Forutsetningen er imidlertid at ektefellen har blitt informert om dette. Ektefellens krav på 4 eller 6 ganger grunnbeløpet er imidlertid ufravikelig, med mindre ektefellen selv samtykker til dette.


Slik hjelper vi deg:

Vi vil hjelpe deg med arveplanleggingen, og oppretter testament skreddersydd til deg og din situasjon.


Uskiftet bo - Hva innebærer dette?

Dersom avdøde var gift, har gjenlevende ektefelle i de aller fleste tilfeller rett til å sitte i uskiftet bo. Å sitte i uskiftet bo betyr at gjenlevende ektefelle overtar den førsteavdøde ektefellens formue, eiendeler og gjeld. Arveoppgjøret med de andre arvingene vil da utsettes.

Det finnes likevel noen unntak, for eksempel dersom den avdøde har særkullsbarn. Særkullsbarn er barn som avdøde hadde med noen andre enn ektefellen. I disse tilfellene behøver gjenlevende ektefelle samtykke til uskifte fra særkullsbarna for å kunne sitte i uskiftet bo.

Sammensatt skifte - Hva innebærer dette?

Dersom gjenlevende ektefelle ikke skal bli sittende i uskiftet bo, skal det gjennomføres et skifte mellom gjenlevende ektefelle og avdødes rettmessige arvinger. Et slikt skifte kalles sammensatt skifte. Dette kan for eksempel skje dersom ektefellen ikke ønsker å overta boet i uskifte, eller ikke har rett til det.

I et sammensatt skifte må det først gjennomføres et ordinært felleseieskifte mellom ektefellene. Dette innebærer felleseiet skal deles likt mellom ektefellene, slik det for eksempel gjøres ved et samlivsbrudd. Særeie skal holdes utenfor denne delingen, med mindre annet er avtalt i en ektepakt. Også skjevdelingsmidler skal holdes utenfor felleseieskiftet.

Ekteskapsloven gjør noen unntak fra reglene som gjelder for skifte mellom ektefeller. Unntakene er til fordel for gjenlevende ektefelle. Unntakene er til fordel for gjenlevende ektefelle. Personlige eiendeler og rettigheter som den avdøde selv kunnet holde utenfor delingen, vil nå gå inn i felleseiet. Avdødes arvinger kan heller ikke kreve et vederlag av gjenlevende ektefelle, selv om den avdøde hadde kunnet gjøre det om vedkommende var i live.

Arvinger har derimot rett til å kreve skjevdeling av verdier som avdøde hadde kunnet kreve skjevdelt. Overtar gjenlevende ektefelle først overtar boet uskiftet, og at ektefellen senere krever å skifte boet etter avdøde faller arvingens rett til å skjevdele bort.

Etter at skiftet mellom gjenlevende ektefelle og dødsboet er gjennomført, skal dødsboet fordeles mellom arvingene etter de vanlige reglene om dødsboskifte. Det er da den avdødes andel av formuen etter ektefelleskiftet som danner grunnlaget for skifte av dødsboet. Størrelsen på gjenlevende ektefellens arv følger vanlig arverettsregler.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Vegard

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv

Har du spørsmål om ektefellens arv?

Kontakt oss