Hjem
icon

Uskiftet bo

En eldre dame fikser blomster i en vase.

Å sitte i uskiftet bo betyr at gjenlevende ektefelle overtar den avdødes formue, eiendeler og gjeld, og at arveoppgjøret med avdødes arvinger blir utsatt. Gjenlevende ektefelle har rett til å sitte i uskiftet bo overfor felles barn, med enkelte unntak.

Dette får du vite om uskiftet bo:

Disposisjonsrett - Hvilke rettigheter har gjenlevende ektefelle?

Gjenlevende ektefelle har rett til å fritt disponere over boets eiendeler. Dette innebærer at vedkommende kan forbruke store deler av boets verdier. Arvingene må da finne seg i at gjenlevende ektefelle kan tilegne seg et annet forbruk enn det som var tilfellet da den avdøde fortsatt var i live. Alle eiendelene til gjenlevende ektefelle vil imidlertid også bli en del av uskifteboet når vedkommende sitter i uskiftet bo.

  • Les mer om: Arv

Særkullsbarn - Hvilke rettigheter har de?

Gjenlevende ektefelle har imidlertid ikke rett til å sitte i uskiftet bo overfor særkullsbarn.

Særkullsbarn er barn den avdøde hadde med noen andre enn ektefellen.

For at vedkommende skal kunne sitte i uskiftet bo, kreves det samtykke fra eventuelle særkullsbarn. Disse kan alltid kreve at skifte av avdødes verdier, både felleseie og særeie. De har også rett til å kreve skjevdeling på vegne at avdøde, dersom avdøde ville hatt mulighet til å kreve skjevdeling selv, hadde vedkommende vært i live.

Særkullsbarn er de eneste arvingene hvor retten til å sitte i uskiftet bo ikke kan gjøres gjeldende.

Særkullsbarn, eller deres barn igjen, har rett til å motta sin arv umiddelbart.

De har imidlertid mulighet til å samtykke at lengstlevende ektefelle får sitte i uskiftet bo med deres arv. Dersom avdøde både har særkullsbarn og barn med gjenlevende ektefelle, kan særkullsbarna gis oppgjør med én gang, mens resten av boet overtas uskiftet overfor de øvrige arvingene.

Slik hjelper vi deg:
Sammen med deg og særkullsbarn(a) kan vi sette opp et forhåndssamtykke til uskifte, skreddersydd til deres behov.

Felleseie og særeie - Hva har dette å si for uskiftet bo?

Retten til å sitte i uskiftet bo gjelder kun for ekteparets felleseie. Dersom gjenlevende ektefelle skal kunne sitte i uskiftet bo med avdødes særeie, må dette være avtalt i en ektepakt. Eventuelt kan arvingene samtykke til dette.

I de tilfeller hvor gjenlevende ektefelle benytter seg av retten til å sitte i uskiftet bo med den avdødes særeie, vil også vedkommendes særeie inngå i uskifteboet, dersom ikke annet er avtalt i en ektepakt eller i avtale med arvingene.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater hjelper deg trygt gjennom prosessen fra A-Å.

uskiftet bo2
Retten til å sitte i uskiftet bo gjelder kun for ekteparets felleseie.

Hvilke begrensninger finnes?

Det finnes enkelte begrensninger på retten til å sitte i uskiftet bo. Dersom man oppretter et testament, er det mulighet for å begrense gjenlevende ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo. Dette er imidlertid kun gyldig dersom ektefellen har blitt informert om det når testamentet opprettes.

Gjenlevende ektefelle mister også retten til å sitte i uskiftet bo dersom det finnes ut at utsiktene til dekning for de som har krav på arv, blir vesentlig dårligere på grunn av vedkommendes forpliktelser.

I tillegg vil gjenlevende ektefelle bli fratatt retten til å sitte i uskiftet bo dersom vedkommende har oppført seg på en uforsvarlig måte, som har resultert i vesentlig formuestap for seg selv eller andre.

I disse tilfellene vil domstolene kunne bestemme at vedkommende sannsynligvis ikke vil forvalte boet på en fornuftig måte, og dermed frata gjenlevende ektefelle retten å sitte i uskiftet bo.

Fremgangsmåte - Hvordan oppretter man uskiftet bo?

Dersom gjenlevende ektefelle ønsker å benytte seg av retten til å sitte i uskiftet bo, må vedkommende innen 60 dager etter dødsfallet sende en melding til tingretten med opplysninger om navn, alder og adresse på arvingene, samt en oppsummering over både avdødes og vedkommendes eiendeler og gjeld.

I de tilfeller hvor uskifteboet også skal omfatte særeiet, og som dermed vil få betydning for senere arv, skal gjenlevende ektefelle og de andre arvingene opprette en avtale som beskriver verdien av særeiemidlene.

Eventuelt kan de få verdien fastsatt av en domstol før uskifteboet opprettes.

Samboere - Har de rett til å sitte i uskiftet bo?

Dersom gjenlevende samboer har, venter eller har hatt felles barn med den avdøde, har vedkommende rett til å sitte i uskiftet bo. Dette vil da gjelde felles bolig og innbo, samt bil og eventuell fritidsbolig. De øvrige eiendelene kan overtas dersom det er fastsatt i et testament, eventuelt dersom arvingene samtykker til det. Dersom samboeren velger å sitte i uskiftet bo, blir vedkommende også ansvarlig for den avdødes gjeld.

I de tilfeller hvor den avdøde har særkullsbarn, vil denne ha rett til å kreve sin arv umiddelbart.

Slik hjelper vi deg:
Vi gjennomgår reglene sammen med deg, og finner ut den beste løsning for deres tilfellet.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Vegard

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.


Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv

Har du spørsmål om uskiftet bo?

Kontakt oss