Hjem
icon

Privat skifte / offentlig skifte: Hva bør du velge?

Enkemann som sitter ved spisestuebordet.

Når noen dør må det avklares om det skal foretas et skifteoppgjør etter avdøde. Dersom avdøde etterlater seg ektefelle eller samboer kan det være aktuelt at vedkommende overtar boet i uskifte.. Dersom boet skal skiftes må arvingene ta en beslutning om det ønskes privat eller offentlig skifte. Men hva innebærer egentlig privat og offentlig skifte?

Privat skifte / offentlig skifte - Dette får du vite:

Hva menes med privat skifte?

Et privat skifte betyr at en eller flere arvinger gjennomfører skiftet på egen hånd.

Her er det også mulig å benytte seg av en advokat for å få bistand til å gjennomføre skiftet.

Det vanligste er å gjennomføre et privat skifte, men det er helt frivillig.

Det er viktig å bemerke seg at ved et privat skifte må en eller flere av arvingene ta fullt ansvar for den avdødes gjeld. Det er derfor viktig å være sikker på at boets eiendeler overstiger boets gjeld.

Ved usikkerhet knyttet til den avdødes gjeld, kan arvingene be om et «preklusivt proklama» fra tingretten. Dette innebærer at kreditorene må melde inn krav innen en bestemt frist.

Hvis krav ikke meldes innen fristens utgang, bortfaller disse kravene. Det er imidlertid et unntak for pante- og skattekrav. Heller ikke krav/fordringer som arvingene kjenner til vil falle bort.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg i spørsmål om arveoppgjør og/eller tidsfrister, og gir deg gode råd på veien.

Hva er fristen for å velge privat skifte?

Fristen for å velge privat skifte er 60 dager etter dødsfall.

Innen fristens utløp må beslutningen være meldt inn til retten.

Ved behov for en forlengelse av frist, bør det gis beskjed til retten snarest mulig.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha om bekymringsmelding, og hjelper deg ut ifra din sak.

Hvordan velge et privat skifte?

Ved beslutning om privat skifte, skal en erklæring om privat skifte fylles ut og sendes til retten.

Etter innsending vil du motta en skifteattest fra tingretten. Skifteattesten viser hvem som er ansvarlig for avdødes gjeld, og pliktene for utførelse av skiftet.

De ansvarlige for skiftet må gjøre opp boet og nedbetale resterende gjeld. For å gjøre opp boet er det viktig å også avslutte alle forsikringer, abonnementer og lignende som står i avdødes navn.

Eiendelene skal også fordeles mellom arvingene. De som er nevnt i et eventuelt testament skal også få arven de er tildelt.

Dersom boets brutto eiendeler er mindre verdt enn tre ganger folketrygdens grunnbeløp, er ansvaret for boets forpliktelser begrenset til boets midler etter at kostnader knyttet til begravelse er dekket.

Hva menes med offentlig skifte?

I motsetning til et privat skifte som utføres av arvinger, vil et offentlig skifte utføres av tingretten.

Det kan bli valgt å ha et offentlig skifte i tilfeller med uenigheter knyttet til verdier og fordeling av verdiene i boet. Offentlig skifte kan kreves innen tre år etter dødsfall, så lenge det private skifte ikke er avsluttet.

Hva koster et offentlig skifte?

Tingretten vil utnevne en bobestyrer i boet, dette er normalt sett en advokat.

En ulempe med offentlig skifte er at det kan være kostbart og ta lang tid.

Dersom det blir åpnet offentlig skifte vil normalt tingretten kreve at det innbetales et forskudd fra arvingene. Dette gjøres primært i de tilfellene hvor retten ikke er sikker på at boets eiendeler vil være tilstrekkelig til å dekke omkostningene ved et offentlig skifte. Det er retten som fastsetter størrelsen på forskuddet, men det kan potensielt komme opp i rundt kr 30 000 – kr 50 000.

Det vil normalt være arvingene som ba om et offentlig skifte som betaler inn forskuddet dersom det er usikkert om boet selv har midler til å dekke gjennomføringen av et offentlig skifte.

En mellomting mellom privat og offentlig skifte

I noen tilfeller kan det være lurt å velge en mellomting mellom privat og offentlig skifte.

Med dette betyr det at arvingene velger privat skifte, men får bistand fra en advokat under prosessen. Da vil det være advokaten som er fullmektig for arvingene, og som forsøker å få til en enighet om fordelingen av boet mellom arvingene.

Dette kan i noen tilfeller være kostnadsbesparende, da flere utgifter bortfaller. Det skaper også en trygg og sikker gjennomgang, slik at du unngår feil ved skifte av boet.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg med å ser over dødsboregnskapet og arvefordelingen slik at det unngås feil.

Hva gjør Codex Advokat for deg?

 • Du får bistand med hele eller deler av skifteoppgjøret.
 • Du får bistand med å kontrollere riktig fordeling av arv.
 • Du får bistand med å skadde en oversikt over dødsboregnskapet.
 • Du får rådgivning og støtte knyttet til privat og offentlig skifte.

Bli kjent med våre advokater

Sitat Vegard

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv