Hjem
icon

Offentlig skifte

Advokat og kvinne har en hyggelig samtale.

Et dødsfall i nær familie reiser både praktiske og juridiske spørsmål som arvingene må ta stilling til. Når det gjelder selve gjennomføringen av skifteoppgjøret, må arvingene først og fremst ta stilling til hvorvidt de ønsker et privat eller et offentlig skifte.

Viktige forhold du trenger å vite om offentlig skifte:

Skal du velge privat eller offentlig skifte?

At man må ta valget mellom privat eller offentlig skifte, forutsetter at man verken kan eller ønsker å sitte i uskiftet bo.

Det er for øvrig kun ektefeller og samboere med felles barn som har adgang til å sitte i uskiftet bo. I andre tilfeller må arvingene foreta et skifteoppgjør, og da oppstår altså spørsmålet om det skal skiftes privat eller offentlig.

For at det skal foretas et privat skifte av dødsboet, må minst en av arvingene må påta seg fullt ansvar for avdødes gjeld. Hvis avdøde hadde mer gjeld enn formue, må som utgangspunkt arvingene selv dekke underskuddet, men her finnes det unntak. De aller fleste dødsbo skiftes privat.

Hvem kan velge at det skal foretas et offentlig skifte?

Hvis imidlertid en av arvingene ikke ønsker et privat skifte, kan denne arvingen sende inn en begjæring til tingretten i rettskretsen der avdøde var folkeregistrert.

En begjæring vil si at man ber om at det skal åpnes offentlig skifte.

Det kan også være slik at arvingene har forsøkt å løse arveoppgjøret mellom seg i minnelighet ved at de først har erklært at de vil skifte privat. Dette forhindrer imidlertid ikke en arving fra å senere begjære offentlig skifte.

I følgende tilfeller er arvingene imidlertid avskåret fra å begjære offentlig skifte:

  • Hvis det har gått mer enn tre år siden dødsfallet.
  • Hvis det er gjennomført et privat skifte av dødsboet som arvingene har blitt enige om.

Hva vil det si at det åpnes et offentlig skifte?

Når det åpnes et offentlig skifte, vil retten oppnevne en bobestyrer som skal forvalte dødsboet.

Det er viktig å være klar over at det vil påløpe utgifter knyttet til et offentlig skifte ettersom bobestyrer skal få dekket salæret for arbeid han eller hun utfører.

Disse utgiftene skal dekkes av dødsboets midler.

Hvis boet ikke først er overtatt til privat skifte, vil tingretten vurdere om det er tilstrekkelig midler i dødsboet.

Hvis boet imidlertid først har vært overtatt til privat skifte, må tingretten fastsette et beløp som den som begjærer offentlig skifte, må innbetale som forskuddsbetaling.

Arvingene må imidlertid belage seg på at det vil koste mer enn forskuddsbetalingen å gjennomføre et offentlig skifte. Som nevnt dekkes kostnaden til offentlig skifte av midlene i dødsboet. Det vil igjen si at det blir mindre til fordeling mellom arvingene.

Hva er bobestyrers oppgaver?

En bobestyrer er en advokat, og ved offentlig skifte får bobestyrer fullmakt til å ordne alt i forbindelse med oppgjøret.

Det er vanlig at bobestyrer innkaller arvingene til et bomøte ca. én måneds tid etter at det er åpnet offentlig skifte. Her vil bobestyrer legge frem den foreløpige økonomiske oversikten over dødsboet, og arvingene skal få anledning til å uttale seg om deres syn på fordelingen av boets eiendeler.

I dette møtet vil bobestyrer orientere arvingene om fremdriften videre og hva som må gjøres. Dersom det er en uenighet mellom arvingene, kommer dette ofte frem i det første bomøtet.

Hva skjer hvis det er en uenighet mellom arvingene?

Hvis arvingene er uenige om noen av spørsmålene som kan ha betydning for bobehandlingen, må bobestyrer først undersøke om arvingene kan komme til enighet.

Hvis dette ikke er mulig, må bobestyrer gi tingretten beskjed om hva arvingene er uenige om. Deretter vil tingretten gi arvingene en frist til å reise tvist/søksmål (skiftetvist).

Tvisten må da avgjøres av domstolen ved muntlige forhandlinger. Før en arving vurderer å reise skiftetvist, bør han eller hun søke juridisk bistand fra en advokat.

Hvordan avsluttes et offentlig skifte?

Når en eventuell skiftetvist er løst i domstolen, vil bobestyrer kunne fortsette sitt arbeid.

Bobestyrer må som nevnt få oversikt over avdødes verdier per dødsfallet.

Han vil da lage en oppstilling over både verdiene og gjelden til avdøde samt hvilke inntekter og utgifter som tilhører dødsboet etter dødsfallet.

Bobestyrer setter deretter opp en oversikt over hva den enkelte arving skal motta. Bobestyrer må også legge frem en oversikt over sitt salær. Hvis arvingene mener at bobestyrers salær er for høyt, kan de be om at retten fastsetter dette salæret.

Arvingene vil deretter signere på en skifteavtale og bobestyrer vil sørge for at hver arving mottar sin rettmessige arv.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Rådgivning og bistand til offentlig skifte
  • Spørsmål angående offentlig skifte

Har du spørsmål knyttet til offentlig skifte? Snakk med oss.