Hjem
icon

Dødsboskifte – en kort oversikt

Dødsboskifte

«Skifte av dødsbo» betyr oppgjør og fordeling av det avdøde etterlater seg. Formålet med dødsboskifte er å avslutte avdødes økonomiske forhold.
Når du mottar den tunge beskjeden om dødsfall, er det mange følelser som skal sorteres. Videre er det flere rettslige forhold som skal avklares ved dødsfall.

Dette får du vite om dødsboskifte:

Skifte av dødsbo

Alle dødsbo skal skiftes. Det betyr at gjelden skal innfris eller overtas, og at midlene i boet skal fordeles mellom arvingene.

Det er viktig å få en oversikt over avdødes formue og gjeld før det tas stilling til hvordan dødsboet skal håndteres. Dersom du ikke har slik oversikt kan du få utstedt fullmakt fra tingretten som kan benyttes til å innhente oversikt over avdødes økonomiske forhold blant annet fra skatteetaten.

Er du usikker på hvilken gjeld avdøde hadde, kan tingretten utstede et proklama. Kreditorene får da en frist på seks uker til å melde fra om sine krav i boet. Krav som ikke meldes innen fristen vil bortfalle. Unntaket gjelder for krav som er pantesikrede.

Når du har fått en oversikt over dødsboet, skal du ta stilling til hvordan dødsboet skal skiftes. Her kan det velges mellom privat skifte eller offentlig skifte. Det er også mulig å engasjere en advokat som kan hjelpe til med et privat skifte. Under skal det i korte trekk redegjøres for hva privat og offentlig skifte innebærer.

Privat skifte

Et privat skifte innebærer enkelt og greit at arvingene foretar skifte uten involvering av det offentlige. Dersom det er flere arvinger kan de ble enige om å utpeke en arving som tar hånd om oppgjøret eller en tredjeperson. Det er mange som engasjerer en advokat for å håndtere det praktiske booppgjøret.

Det er viktig å huske på at arvingene har en frist på 60 dager fra dødsfallet til å melde fra til retten om boet skal skiftes privat eller ikke. Du kan be retten om en utsettelse av denne fristen.

Det stilles ingen krav om at skifteoppgjøret formaliseres i en skriftlig avtale mellom arvingene. Offentlige myndigheter krever ingen dokumentasjon på hvordan arven er fordelt. Det er likevel anbefalt å inngå en skriftlig avtale om skifteoppgjøret, blant annet for å dokumentere dette slik at det ikke senere kan komme nye krav i boet eller dersom det på et senere tidspunkt skulle oppstå tvist.

Dersom arvingene er enige vil privat skifte være lønnsomt og effektivt. Dersom det er store uenigheter mellom arvingene, vil et offentlig skifte være veien å gå.

Offentlig skifte

Et offentlig skifte innebærer at retten overtar skifteoppgjøret. Ved et offentlig skifte oppnevner retten en bobestyrer som tar hånd om skiftet. En bostyrer er som regel en advokat.

I tilfeller hvor det er store uenigheter mellom arvingene, eller når ingen av arvingene vil overta ansvaret for avdødes gjeld er det vanlig å kreve offentlig skifte. Det er heller ikke uvanlig at en kreditor krever offentlig skifte.

Fordelene ved et offentlig skifte er at man overlater arbeidet til bostyrer, og derved slipper å kartlegge og fordele boet idet det kan være mye arbeid ved dødsboskifte.

Ulempene ved et offentlig skifte er at det er kostbart og lite tidseffektivt. Kostnadene ved et offentlig skifte vil variere avhengig av de involverte aktørene. Det må på forhånd stilles sikkerhet for utgiftene knyttet til et offentlig skifte. Sikkerheten ligger mellom 30.000 – 50.000 kroner før selve skiftet åpnes. Videre har bostyreren rett til å ta seg betalt for sitt arbeid. Dette resulterer i at det vil bli mindre til deling mellom arvingene.

Spørsmålet om når man bør overta dødsboet til offentlig skifte dreier seg blant annet om arvingene bør overta avdødes gjeld eller ikke. Ved privat skifte overtar arvingene ansvar for avdødes gjeld, mens dette ikke er tilfelle ved offentlig skifte.

I enkelte særskilte forhold kan det være nødvendig at boet skiftes offentlig. Eksempelvis hvis det er umyndige arvinger og vergen ikke samtykker til privat skifte.

Det er mulig å begjære offentlig skifte selv om du først overtar boet til privat skifte. Dette kan kreves når som helst før skiftet er gjennomført, men innen tre år fra dødsfallstidstidspunktet. Retten til å kreve offentlig skifte bortfaller etter dette tidspunktet.

Dødsbo med beskjeden verdi

Noen dødsbo har liten verdi slik at det ikke er noe arv til fordeling. Dersom dødsboet ikke etterlater seg noen midler eller det kun er midler til å dekke begravelsesutgifter, kan domstolen overlate midlene til den som har forestått begravelsen eller til en som var avdødes nærstående.

Hvis gjelden overstiger aktiva i boet er det fornuftig at du ikke overtar boet til privat skifte. De midlene som eventuelt måtte være i boet fordeles da mellom kreditorene.

Tre steg å huske ved et skifteoppgjør av dødsbo

  1. Få oversikt over arvingene og om avdøde etterlater seg testament.
  2. Få oversikt over avdødes formue og gjeld.
  3. Velg skifteform: privat eller offentlig

Om du er i tvil om hvilken skifteform som bør velges eller om du trenger rådgivning kan du søke bistand hos oss. Vi er spesialiserte advokater på arverett og bistår i saker om arveoppgjør. Det kan være lurt å ta kontakt med advokat i den innledende fasen ved dødsboskiftet for å få avklart problemstillinger og få rådgivning om veien videre.

Spørsmål vedr. lov om arv og dødsboskifte? Snakk med oss.