Hjem
icon

Erstatning ved bilulykke

En kvinne ser på mobilen foran en bil.

Dersom du blir utsatt for en bilulykke, og får fysiske eller psykiske personskader som følge av ulykken, kan du ha krav på erstatning. Dette erstatningskravet vil da bli rettet mot den ansvarlige bilens ansvarsforsikring. Denne forsikringen vil også dekke advokatutgifter.

Dette får du vite om erstatning ved bilulykke:

Hva dekker den lovpålagte ansvarsforsikringen ved bilulykke?

I Norge er det slik at alle motoriserte kjøretøy er lovpålagt å tegne en ansvarsforsikring. Dette innebærer at et erstatningskrav ved en trafikkulykke vil bli rettet mot ansvarsforsikringen til den ansvarlige motorvognen.

Godt å vite!
Denne forsikringen vil også dekke advokatutgifter som den skadelidte måtte ha.

Dersom den ansvarlige motorvognen ikke har ansvarsforsikring, vil erstatningskravet rettes mot trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Hvilke erstatningsposter gjelder ved bilulykke?

Etter en bilulykke kan du ha krav på erstatning fra mer enn én erstatningspost.

Menerstatning

Menerstatning er erstatning for tap av livsutfoldelse. Du vil ha krav på menerstatning dersom du på grunn av bilulykken har fått en personskade som medfører minst 15 % varig medisinsk invaliditet (VMI).

Vurderingen av VMI gjøres av en lege med spesialistkompetanse på rett fagområde sett i forhold til skaden. Spesialisten som velges er viktig også for det videre løp. Du bør derfor velge en spesialist som har riktig spesialistkompetanse, men som også er objektiv og ikke har tilknytning til noen av partene.

Normalt velger man en spesialist i samarbeid med forsikringsselskapet. Dersom det er enighet om valg av spesialist, vil det som regel være enklere for begge parter å legge spesialisterklæringen til grunn for et kommende erstatningsoppgjør.

Spesialisterklæringen vil være det viktigste dokumentet i saken når det kommer til vurderinger rundt erstatningsoppgjøret. Det anbefales derfor å engasjere en advokat i forbindelse med valg av spesialist, for å sørge for at det velges rett spesialist sett i forhold til saken/skaden.

Påført inntektstap

Etter en bilulykke vil det også være aktuelt med å fremsette et krav om erstatning for påført inntektstap. Denne erstatningen vil dekke inntektstapet du hadde fra bilulykken skjedde frem til et endelig erstatningsoppgjør.

Dersom du er sykmeldt, vil du det første året ha krav på sykepenger fra NAV. For de fleste vil sykepengene dekke hele lønnstapet. Dersom inntektstapet går utover det sykepengene dekker, vil du ha krav på erstatning for denne summen.

Dersom du er sykmeldt etter det første året, vil du deretter få arbeidsavklaringspenger (AAP). AAP er vanligvis på 66 % av tidligere arbeidsinntekt. Dette innebærer at du vil få de resterende 34 % dekket av erstatningen.

Fremtidig inntektstap

Skjæringstidspunktet mellom påført og fremtidig inntektstap er det tidspunktet oppgjøret av erstatningssaken blir gjort. Fremtidig inntektstap er derfor fra erstatningssaken er gjort opp, helt frem til pensjonsalder.

Dersom du får en varig funksjonsnedsettelse og dermed får redusert din fremtidige inntekt, vil du ha krav på å få erstattet dette fremtidige inntektstapet. Det vil også kunne være aktuelt å få dekket pensjonstap, ettersom lavere inntekt vil gi dårligere pensjonsordninger.

Dette inntektstapet blir regnet ut fra hvilken inntekt du ville hatt uten skaden, og den faktiske inntekten etter skaden.

Påførte og fremtidige utgifter

Dersom du har vært utsatt for en bilulykke, vil det i de aller fleste tilfeller følge en rekke utgifter, slik som legebesøk, medisiner og annen behandling.

Du har derfor krav på å få erstatning for disse merutgiftene, så lenge utgiftene sees på som nødvendige og rimelige. Hvilke utgifter som ansees som nødvendige og rimelige, må avgjøres individuelt for hver enkelt sak.

Tapt hjemmearbeidsevne

Dersom du etter en bilulykke har fått en personskade som gjør at du ikke lenger klarer å utføre nødvendige oppgaver i hjemmet, vil du kunne ha krav på erstatning for tapt hjemmearbeidsevne. Tapt hjemmearbeidsevne kan for eksempel være tyngre husarbeid, hagearbeid eller vedlikehold av boligen. I hver enkelt sak må det gjøres en konkret vurdering, for å bestemme hvor stor erstatning du skal få.

Oppreisning

I enkelte tilfeller kan du ha krav på en oppreisningserstatning. Dette har du dersom føreren av den ansvarlige bilen har handlet grovt uaktsomt, eller forsettlig.

Oppreisningserstatningen blir vurdert ut fra en helhetsvurdering, som blant annet legger vekt på skadevolders skyld, handlingens objektive grovhet, skadens omfang og varighet, samt egen oppfatning av skaden du er påført.

Det er du selv som har ansvar for å bevise at vilkårene for oppreisningserstatning er oppfylt.

erstatning bilulykke2
Du kan ha krav på erstatning fra mer enn én erstatningspost etter en bilulykke.

Når har du krav på etteroppgjør ved bilulykke?

I utgangspunktet vil et erstatningsoppgjør være endelig. I enkelte tilfeller vil det imidlertid være mulig å fremsette krav om etteroppgjør.

Dette kan skje dersom det ved en erstatning er lagt til grunn at du kan arbeide 50 %. Dersom skaden imidlertid blir verre med tiden slik at helsen din gjør at du ikke lenger kan arbeide, kan det vurderes om du har krav på et etteroppgjør. I skadeerstatningslovens § 3-8 står det:

Et avsluttet oppgjør om menerstatning eller erstatning for tap i framtidig erverv eller utgifter, kan kreves opptatt til ny behandling hvis en forverring av skadelidtes helse rokker ved det som ble lagt til grunn for oppgjøret, og det er klar sannsynlighetsovervekt for at dette vil gi rett til en vesentlig høyere erstatning.

For å kunne nå gjennom med et krav om etteroppgjør, er det flere kumulative vilkår som må være oppfylt:

  • Vesentlig forverring av skadelidtes helse
  • Alvorlige senskader etter trafikkulykken
  • Helseforverringen må gi rett til vesentlig høyere erstatning
  • Det må være klar sannsynlighetsovervekt for at helseforverringen vil gi vesentlig høyere erstatning

Har du spørsmål knyttet til erstatning ved bilulykke? Snakk med oss.

Har du spørsmål om erstatning ved bilulykke?

Kontakt oss