Hjem
icon

Erstatning ved sykkelulykke

bilde av to personer som går, en av de har en bysykkel

Andelen syklister i trafikken har vært økende de siste årene, og dette medfører en økt risiko for ulykker. Du kan selv bli skadet som syklist, eller du kan bli påkjørt av en syklist. Har du vært utsatt for en sykkelulykke? Du kan ha krav på erstatning fra eget forsikringsselskap eller fra skadevolder. Ved en sykkelulykke er det viktig å finne ut hvem som er erstatningsansvarlig for de skadene som er påført.

Dette får du vite om erstatning ved sykkelulykker:

Har du forsikring når du bruker sykkel?

Det er ingen ansvarsforsikring knyttet til en vanlig tråsykkel. Du har derfor i utgangspunktet ikke noen forsikring når du sykler.

Men hvis du blir skadet i en sykkelulykke kan du få erstatning gjennom andre forsikringer, for eksempel en reise- eller ulykkesforsikring.Når er en sykkelulykke en trafikkskade?

Hvis du som syklist blir påkjørt av en motorvogn så kan reglene i bilansvarsloven gjelde. Bilansvarsloven fastsetter et objektivt ansvar for personskade forårsaket av motorvogn.

Har du som syklist fått en personskade etter å ha blitt påkjørt eller kollidert med en motorvogn kan du ha krav på erstatning fra ansvarsforsikringen til kjøretøyet som kjørte på deg. Det er derfor viktig at du sikrer deg opplysninger om identiteten til føreren av motorvognen og registreringsnummeret.

Ved en trafikkulykke vil det være flere aktuelle erstatningsposter, som påførte/fremtidige utgifter, påført/fremtidig inntektstap, hjemmearbeidstap, menerstatning og oppreisning.

Godt å vite! Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand hvis du har blitt utsatt for en trafikkulykke.

Kan du få erstatning ved sykkelulykke?

Blir du skadet i en sykkelulykke kan du kreve erstatning fra den ansvarlige skadevolder.

  • Er skaden forårsaket av en motorvogn kan du ha krav på erstatning fra ansvarsforsikringen til det ansvarlige kjøretøyet.
  • Kolliderer du med en annen syklist og den andre syklisten er skyld i ulykken kan du ha krav på erstatning fra syklisten som skadevolder.
  • Hvis syklisten du kolliderte med har en ansvarsforsikring kan du fremme erstatningskravet mot ansvarsforsikringselskapet.
  • Hvis sykkelulykken var et uhell og ingen andre har skyld i skaden vil din rett på erstatning bero på hvilke forsikringer du selv har.
  • Du kan ha rett på erstatning hvis du har tegnet en egen reise- eller ulykkesforsikring. Noen kan også ha en forsikring gjennom jobben som kan gjelde hvis sykkelulykken skjedde på reise til/fra jobb

Vårt tips!
Er du utsatt for en sykkelulykke bør du undersøke hvilke forsikringer du har.

Er sykkelulykken din skyld?

Blir du skadet som syklist kan erstatningen bli redusert hvis ulykken var din skyld.

Det kan for eksempel være hvis du har syklet i ruspåvirket tilstand eller hvis du har syklet i mørket uten lys.

Hva har du egentlig rett på i erstatning?

Hva du har rett på i erstatning fra en ansvarlig skadevolder vil følge av de vanlige reglene om erstatning.

Du kan ha krav på erstatning for påførte og fremtidige utgifter, påført og fremtidig inntektstap, hjemmearbeidstap, og menerstatning ved varig og betydelig skade. Har skadevolder opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig kan du i tillegg ha rett på oppreisning.

Blir du som syklist påkjørt av en motorvogn kan din rett på erstatning følge av bilansvaret, og du kan kreve erstatning direkte fra ansvarsforsikringen til det ansvarlige kjøretøyet.

Har du selv hatt et uhell på sykkel og/eller ulykken var din egen skyld så vil din rett på erstatning bero på dine egne forsikringer. Det må vurderes konkret hva som dekkes av forsikringen. Blir du varig ufør etter sykkelulykken vil du normalt måtte ha en uføreforsikring for å ha rett til utbetaling.

Kan du bli erstatningsansvarlig?

Hvis sykkelulykken var din skyld kan du bli erstatningsansvarlig for skade påført andre. Har du opptrådt uaktsomt, for eksempel ved sykling i ruspåvirket tilstand, kan dette medføre erstatningsansvar og i enkelte tilfeller også straff.

Erstatningsansvaret følger av de vanlige reglene om erstatning og et erstatningskrav kan bli svært høyt hvis den som skades får en varig skade.

Ofte inneholder vanlige innboforsikringer en ansvarforsikring for privatrettslig ansvar. Forsikringsselskapet kan da overta kravet mot deg, men det kan påløpe egenandeler som du selv må betale.

Hvis du ikke har en egen ansvarsforsikring som kan dekke erstatningskravet mot deg kan du risikere å selv måtte betale høye beløp i erstatning til skadelidte.

Anses du for å ha påført skaden med vilje kan også ansvarforsikringen bli redusert og du risikerer å sitte igjen med store deler av regningen selv.

Bør du bruke advokat?

Det kan være hensiktsmessig med hjelp fra en advokat til å vurdere hvilken erstatning du har krav på og hvem et erstatningskrav skal rettes til.

Advokaten hjelper deg med å undersøke aktuelle forsikringer og bistår med å fremme et erstatningskrav mot den ansvarlige og/eller forsikringsselskapet.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

Codex Advokat er en av Norges største aktører innen personskade-erstatning. Våre advokater har lang erfaring med håndtering av erstatning i trafikkskadesaker.

Våre eksperter hjelper deg til å få den erstatningen du har krav på. Vi hjelper deg blant annet med følgende punkter:

  • vurdere om det er en ansvarlig skadevolder
  • vurdere aktuelle forsikringsdekninger
  • beregne og fremsette erstatningskrav
  • bistå i forhandlinger med skadevolder/forsikringsselskap

Snakk med oss!