Hjem
icon

Erstatning etter båtulykke

Båtulykke skade

Dersom du har blitt påført personskade etter båtulykke, kan du ha krav på erstatning.

Dette får du vite om erstatning etter båtulykker:

Vilkår for erstatning etter båtulykke

Det er i utgangspunktet tre vilkår som må være oppfylt:

 • Det må foreligge et ansvarsgrunnlag
 • Det må foreligge et økonomisk tap
 • Det må foreligge årsakssammenheng mellom båtulykken og skade og økonomisk tap

Ansvarsgrunnlaget kan enten være under ansvarsforsikringen til båten, båtføreren eller båteieren. Det er ikke påkrevd for båteiere å tegne ansvarsforsikring for fritidsbåter. Ansvarsforsikringen inngår imidlertid ofte under innboforsikringen eller reiseforsikringen.

Dersom båteier ikke har tegnet ansvarsforsikring, eller at en slik dekning ikke inngår i andre forsikringer båteier har, må erstatningskravet fremmes direkte mot båtfører eller båteier etter alminnelig erstatningsrett.

Etter alminnelig erstatningsrett kreves at båtføreren har utvist uaktsomhet for at man skal ha krav på erstatning etter båtulykke.

Uaktsomhet i erstatningsretten er en form for skyld som innebærer at man har opptrådt i strid med det en fornuftig person ville gjort i en tilsvarende situasjon.

Ved båtulykker i forbindelse med arbeid kan man ha krav på å få godkjent skade som yrkesskade. I slike tilfeller må skaden meldes til NAV og til arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap.

Hva kan du få i erstatning etter båtulykke

Størrelsen på erstatningen avhenger av det økonomiske tapet man er påført som følge av båtulykken. Aktuelle erstatningsposter er inntektstap og merutgifter. Det kan også foreligge grunnlag for erstatning for ikke økonomisk tap som oppreisning og menerstatning. De fleste forsikringer har en øvre beløpsgrense. I slike tilfeller kan den ansvarlige for skaden bli ansvarlig for det resterende tapet.

Ved dødsfall kan erstatning for tap av forsørger og begravelsesutgifter være aktuelle erstatningsposter.

Andre forsikringer som kan være aktuelle ved båtulykker

Du kan ha krav på erstatning gjennom egne forsikringer som for eksempel ulykkesforsikring, innboforsikring, reiseforsikring, forsikring tegnet av arbeidsgiver eller gjennom fagforening.

Viktig å huske på ved båtulykker

 • I forbindelse med personskader etter båtulykke, er det viktig at å oppsøke lege raskt for å få dokumentert skader og plager. Av bevismessige hensyn er det også viktig at man fortsetter å oppsøke lege jevnlig dersom plagene ikke går over etter noe tid.
 • Videre er det viktig å få dokumentert ulykken på best mulig måte, og helst med vitneforklaringer nær opp til ulykken.
 • Videre må skaden meldes til aktuelle forsikringsselskap så fort som mulig. De fleste forsikringsselskap har ett års meldefrist.

Vi anbefaler deg også å ta vare på alle kvitteringer på utgifter du har hatt, og dokumentere annet økonomisk tap som følge av båtulykken.

Trenger du advokat ved båtulykke?

Erstatningssaker etter båtulykke kan by på mange kompliserte spørsmål både av praktiske, juridiske og medisinsk art.

Vi bistår deg iblant annet følgende situasjoner:

 • Undersøker båtfører og/eller båteiers forsikringer
 • Undersøker hvilke utbetalinger du har krav på gjennom egne forsikringer og forsikringer andre har tegnet for deg
 • Fyller ut skademeldingsskjema til forsikringsselskap(ene)
 • Innhente dokumentasjon
 • Utrede om det foreligger ansvarsgrunnlag
 • Bistå med kommentarer og innspill til forsikringsselskapets behandling av saken
 • Bistå i forhandlinger med forsikringsselskapet om erstatningens størrelse
 • Oppnå riktig erstatningsoppgjør

Har du spørsmål knyttet til båtulykkeskade? Snakk med oss.