Hjem
icon

Erstatning ved motorsykkel­ulykke (MC-ulykke)

kvinne på motorsykkel, bakgrunn er åpen natur

Motorsyklister er trafikantgruppen som har høyest risiko for å bli påført personskade i trafikken. Dersom du blir påført en personskade i en motorsykkelulykke (MC-ulykke), kan både de medisinske, sosiale og økonomiske konsekvensene bli betydelige. Dette kan du ha rett til erstatning for.

Hva er vilkårene for erstatning ved MC-ulykke?

For å ha rett til erstatning etter en motorsykkelulykke, må det for det første foreligge et ansvarsgrunnlag.

Ved motorsykkelulykke er ansvaret objektivt, noe som innebærer at det ikke er et krav om at noen har skyld i ulykken for å ha rett til erstatning.

Alle registrerte motorvogner som er i bruk har plikt til å tegne ansvarsforsikring. Det gjelder også motorsykler.

Ved singelulykker på motorsykkel er det eget forsikringsselskap som er ansvarlig for eventuell erstatningsutbetaling. Involverer ulykken flere kjøretøy, rettes kravet mot forsikringsselskapet til kjøretøyet som er ansvarlig for ulykken.

Mangler kjøretøyet forsikring, rettes kravet mot Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

I tillegg til vilkåret om ansvarsgrunnlag, må det foreligge:

  • en skade,
  • et økonomisk tap,
  • årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og
  • årsakssammenheng mellom skaden og det økonomiske tapet.

Hvilke skader kan gi grunnlag for erstatning?

Ved MC-ulykke er man ikke omgitt av et beskyttende karosseri idet ulykken inntreffer, og motorsyklister har dermed en langt større risiko for alvorlig personskade sammenlignet med bilister.

En motorsykkelulykke kan resultere i personskader av både fysisk og psykisk art. Eksempler er

Både fysiske og psykiske skader forårsaket av en MC-ulykke kan gi grunnlag for erstatning.

Hvor mye har du rett til i erstatning ved motorsykkelulykke?

Ved alle trafikkulykker, herunder MC-ulykker, utmåles erstatningen individuelt.

Utgangspunktet for erstatningsutmålingen er at du skal få full erstatning for ditt økonomiske tap. Det vil si at du skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde inntruffet.

Selv om man er påført samme skade som en annen, vil størrelsen på erstatningen dermed kunne bli ulik avhengig av økonomisk situasjon før og etter skaden.

Aktuelle erstatningsposter etter en motorsykkelulykke er følgende:

  • Menerstatning
  • Påførte og fremtidige merutgifter
  • Påført og fremtidig inntektstap
  • Tapt hjemmearbeidsevne
  • Skatteulempe
  • Oppreisning

Hva hvis du selv har skyld i motorsykkel­ulykken?

Som utgangspunkt har man rett til full erstatning for sitt økonomiske tap etter en motorsykkelulykke.

Dersom man ved å opptre uaktsomt har medvirket til ulykken eller skadens omfang, kan imidlertid erstatningen avkortes. Det innebærer at erstatningen settes ned eller faller bort i sin helhet.

Eksempler på uaktsomhet kan være kjøring i ruspåvirket tilstand eller i høyere hastighet enn fartsgrensene tilsier.

Det er imidlertid ingen automatikk i at erstatningen skal avkortes, og det må foretas en konkret vurdering i hvert tilfelle.

Får du dekket utgifter til advokat?

Godt å vite!
Dersom du blir skadet i en motorsykkelulykke, har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige advokatutgifter av forsikringsselskapet på lik linje med andre skaderelaterte utgifter.

Har du spørsmål knyttet til motorsykkelulykke? Snakk med oss.