Hjem
icon

Erstatning ved kjedekollisjon

Kjedekollisjon

Kjedekollisjoner medfører ofte betydelige skader, både personskader og materielle skader. I denne artikkelen forklarer vi hva du kan ha erstatning på.

Dette får du vite om erstatning ved kjedekollisjoner:

Hva er en kjedekollisjon?

En kjedekollisjon er typisk en kollisjon hvor mange biler/kjøretøy er involvert.

Kjedekollisjoner oppstår oftest ved vanskelige kjøreforhold, for eksempel glatt veibane, tåke eller lignende, gjerne kombinert med plutselig trafikal stans og høy fartsgrense. Trafikken foran stanser og en motorvogn klarer ikke stanse og kjører inn i kjøretøyet foran med stor kraft. Er det vanskelige kjøreforhold kan en slik kjedekollisjon involvere svært mange kjøretøy og ha store skadefølger.

Omfanget av en kjedekollisjon kan bli svært stor. Som eksempel kan nevnes en kjede-kollisjon i Nord-Italia i 2003 som involverte ca. 200 biler og hvor 11 personer mistet livet.

Kjedekollisjoner er heldigvis normalt av mindre omfang enn eksempelet nevnt her, men slike kollisjoner medfører ofte betydelige skader, både personskader og materielle skader.

Hva er motorvogn?

Begrepet motorvogn finner man i Bilansvarsloven. Motorvogn omfatter i hovedsak kjøretøy som er drevet av en motor og som er laget for å kjøre på bakken til å transportere mennesker og/eller gods. Motorvogn er typisk bil, buss, lastebil, motorsykkel, moped o.l.

En tilhenger regnes som en del av motorvognen når det kjøres med tilhengeren festet.

Motorvogn omfatter ikke skinnegående kjøretøy som trikk, t-bane og tog.

El-sykler og el-sparkesykler regnes som sykler og er ikke omfattet av begrepet motorvogn.

Er min skade en trafikkskade som kan gi erstatning?

Det er flere typer ulykker som anses for trafikkskade og som kan gi erstatning. Det kan være eneulykker (eks. utforkjøring med motorvogn), kollisjon med en annen motorvogn og det kan være kjedekollisjoner hvor flere/mange motorvogner er involvert.

Ved trafikkskader er det først og fremst Bilansvarsloven fra 1961 som gir rett på erstatning og det er særlig tre sentrale regler i bilansvarsloven det er verdt å merke seg.

For det første fastsetter bilansvarsloven et "objektivt ansvar" ved personskade. Objektivt ansvar betyr at dersom man er påført personskade gjennom en trafikkskade som faller inn under bilansvarsloven, så vil man ha krav på erstatning selv om ingen har utvist noen skyld.

For det andre pålegger bilansvarsloven alle motorvogner å ha en ansvarsforsikring for nettopp personskader som bruken av motorvognen kan medføre. Denne forsikringen kalles obligatorisk trafikkforsikring eller ansvarsforsikring.

Viser det seg at motorvognen som pålegges ansvaret ved ulykken allikevel ikke har trafikkforsikring, så vil man som skadelidt allikevel kunne få den erstatning man har rett på etter bilansvarsloven. Erstatningskrav vil da bli behandlet av Trafikkforsikringsforeningen (TFF). TFF er en norsk organisasjon som sikrer erstatningsoppgjør der skadevoldende motorvogn er ukjent, utenlandsk eller uforsikret.

For det tredje kan skadelidte fremme erstatningskrav direkte mot forsikringsselskapet som har forsikret motorvognen som pålegges ansvaret for ulykken.

Hva skal til for at jeg får erstatning etter kjedekollisjon?

Ved en ulykke hvor flere motorvogner er involvert, så vil forsikringsselskapene ta stilling til hvilket kjøretøy som skal pålegges ansvaret for ulykken. Ansvarlig forsikringsselskap skal da foreta erstatningsoppgjøret.

Det er flere vilkår som må være oppfylt før man som skadelidt i en kjedekollisjon vil ha krav på erstatning. Rettspraksis gir anvisning på hvilke vilkår som må være oppfylt før ansvarlig forsikringsselskap plikter å utbetale erstatning ved personskade.

Langvarig Høyesterettspraksis sier at følgende vilkår må være oppfylt:

  1. Krav til krefter, ulykken må ha vært kraftig nok til at personskade kan oppstå
  2. Krav til at akutte symptomer på personskade blir dokumentert (innen 72 timer)
  3. Krav til regelmessig dokumentasjon om at de aktuelle plagene vedvarer (brosymptomer)
  4. Krav om at symptomene må være forenlig med hva som skjedde ved ulykken

Disse fire vilkårene må alle være oppfylte for at årsakssammenheng mellom ulykken og de aktuelle plagene i henhold til rettspraksis anses oppfylt.

Neste vurderingstema er om de aktuelle plagene har medført et økonomisk tap, enten gjennom utgifter eller inntektstap.

Det er skadelidte som har bevisbyrden for at de fire vilkårene nevnt over alle er oppfylt og i forhold til at det har oppstått et økonomisk tap.

Erstatningsplikt for forsikringsselskapet i forhold til f.eks. inntektstap inntrer når de fire vilkårene nevnt over er oppfylt, pluss at det også må være sannsynliggjort et inntektstap pga de aktuelle plagene.

At et inntektstap er sannsynliggjort betyr at det må være bevist med minst 50 % at et inntektstap har oppstått.

Ofte er det imidlertid ikke så utfordrende å føre bevis for et inntektstap som man kan få inntrykk av etter gjennomgangen ovenfor. Blir man f.eks. langvarig sykemeldt fra sitt arbeid pga følgene av en trafikkulykke, og man etter hvert kommer over på f. eks. arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV, så vil differansen mellom AAP og ens vanlige lønn utgjøre tapet forårsaket av trafikkulykken.

Hva kan jeg få i erstatning etter kjedekollisjon?

Man kan ha rett på de samme erstatningsposter som personskadet etter en kjedekollisjon som ved enhver annen trafikkskade med personskade.

Kjedekollisjon og advokatutgifter

Er du påført personskade etter kjedekollisjon, så har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokat under erstatningsutmålingen under bilansvarsforsikringen fra det ansvarlige forsikringsselskapet. Normalt betaler skadelidte selv ikke for advokatens arbeid; dette dekkes av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Bør du bruke advokat?

Fordi ytelsene fra NAV ofte er lavere enn din tidligere inntekt vil det være viktig å kjenne til mulighetene du har til å kreve erstatning for ditt økonomiske tap dersom du blir påført personskade for eks. gjennom en kjedekollisjon.

Godt å vite! Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand hvis du har blitt ervervsmessig ufør som følge av en arbeidsulykke eller en trafikkulykke.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

Codex Advokat har lang erfaring med håndtering av personskadesaker, herunder personskadesaker etter trafikkulykker/kjedekollisjoner.

Ender det med ervervsmessig uførhet som følge av personskade etter kjedekollisjon, så kan det økonomiske tapet være betydelig og erstatningsberegninger kan være kompliserte.

Det vil svært ofte være behov for juridisk bistand for å sikre at de riktige vurderinger blir foretatt. Codex Advokat vil jobbe for å sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Vi kan blant annet hjelpe deg med:

  • innhente og vurdere dokumentasjon i saken
  • beregne og fremsette erstatningskrav overfor forsikringsselskap
  • kontrollere og vurdere erstatningstilbud fra forsikringsselskap
  • vurdere eventuelt avslag på erstatning

Har du spørsmål knyttet til trafikkskade? Snakk med oss.