Hjem
icon

Erstatnings­oppgjør ved trafikkskade

Pasient og lege diskuterer.

Dersom du kommer til skade i trafikken, vil du kunne ha krav på erstatning fra trafikkforsikringsselskapet. Alle motoriserte kjøretøyer plikter å tegne ansvarsforsikring, slik at skade på så vel personer og materiell kan bli erstattet.

Konsekvensene av en trafikkulykke kan bli omfattende, både medisinsk og økonomisk. Mister du evnen til å arbeide, helt eller delvis, vil også dine inntekter bli redusert for et kortere tidsrom eller for alltid.

Viktige forhold du trenger å vite om skader i trafikkulykker:

Hva kan en personskadeadvokat gjøre for deg?

Arbeidet med en personskadesak er todelt. For det første må det arbeides med å påvise en sammenheng mellom trafikkulykken og den skaden man har blitt påført.

Det virker kanskje enkelt, men ofte har mange har ofte underliggende plager knyttet til eks. rygg, nakke og bevegelsesapparat som bidrar til å gjøre en slik sammenheng mindre tydelig.

For det annet må personskadeadvokaten etablere en sammenheng mellom trafikkskaden, eller ev. en forverring av tidligere skade, og det inntektstapet som har oppstått.

Klarer personskadeadvokaten å etablere årsakssammenhenger på denne måten, vil det gi grunnlag for utbetaling av erstatning fra trafikkforsikringsselskapet.

Vil tap av inntekt bli erstattet?

I Norge er utgangspunktet at trafikkforsikringsselskapet skal erstatte ditt økonomiske tap. Dersom du mister evnen til å arbeide, helt eller delvis, som følge av trafikkulykken, har du krav på å få dekket ditt inntektstap.

Prinsippet er at du skal ha dekket alt det inntektstapet som påløper fram til saken gjøres opp.

Dernest har du krav på å få erstattet ditt framtidige inntektstap, herunder pensjonstap, i alle framtidige år.

Erstattes de utgiftene jeg vil få?

Ja, du har krav på at alle merutgifter som du pådrar deg som følge av trafikkulykken håndteres i erstatningsoppgjøret.

Når det gjelder medisinske utgifter, herunder egenandeler, behandlinger, transport til og fra behandler, så skal alle utgifter erstattes. Dette gjelder for alle år fram til erstatningsoppgjøret er i havn og i alle framtidige år.

Likeså gjelder dette prinsippet for dine utgifter til juridisk bistand. Et erstatningsoppgjør er komplisert, og det vil for de aller fleste være nødvendig å engasjere en erfaren personskadeadvokat for å sikre at erstatningsoppgjøret blir korrekt. Når vi behandler din sak, vil fakturaer for det arbeidet vil utfører bli oversendt trafikkforsikringsselskapet. Erfaringsvis mottar vi det oppgjøret vi har krav på.

Har du krav på menerstatning?

Alle skader, fysiske som psykiske, kan en vurdere betydningen av gjennom en egen forskrift om menerstatning. Skadene vurderes i prosent, og dersom skadene er av et visst omfang vil du ha krav på menerstatning.

Denne erstatningsposten har et innslagspunkt på 15 prosent og dersom dette nivået nås, har du krav på menerstatning i gruppe 1.

Det er i alt syv nivåer; jo større skade, jo høyere invaliditetsgrad og jo høyere blir erstatningen.

Menerstatningen skal erstatte tap av livsutfoldelse. Dette er en standardisert erstatningspost som gir lik dekning hva enten du som frisk trivdes best ute i naturen eller om du hadde det som aller best i sofakroken.

Hva er oppreisningserstatning?

Dersom den som har forårsaket ulykken har vært grovt uaktsom, kan det fremsettes krav om oppreisningserstatning (tort og svie). Dersom vilkårene for å utbetale erstatning er til stede, vil en utbetaling erfaringsvis være svært moderat; ofte i sjiktet mellom kr. 25 000 og kr. 75 000.

Ofte reises det straffesak mot den som har opptrådt grovt uaktsom i trafikken, og da kan kravet fremmes i forbindelse med en straffesak. Men det er også mulig å fremme kravet direkte mot trafikkforsikringsselskapet.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Trafikkskadesaker tar erfaringsvis lang tid å utrede, ofte mellom to og seks år. I en slik langvarig prosess er det viktig å sørge for at det du som tar kontrollen på utredningen knyttet til sakens medisinske side.
  • I dette arbeidet har du behov for en erfaren advokat ved din side. Codex er det advokatfirmaet i Norge med flest advokater, og der de mest erfarne advokatene har mer enn 20 års erfaring i faget.
  • Gjennom slik erfaring kan vi garantere for at de legene som skal avgi spesialistuttalelser ikke er forbundet med trafikkforsikringsselskapet.
  • Videre har du behov for en erfaren advokat med hensyn til beregningen av erstatningsoppgjøret. Ved erstatningsberegningen må man trekke veksler på en omfattende domstolspraksis og den ekspertisen personskadeadvokaten besitter.

Vårt mål er at du ikke skal ha noe økonomisk tap som følge av ulykken, verken i tiden fram til erstatningsoppgjøret er i havn eller i noen av de etterfølgende årene.

Har du spørsmål knyttet til skade i trafikkulykke? Snakk med oss.