Hjem
icon

Erstatning ved bløtvevs­skader

Bløtvevsskade

Alle har opplevd bløtdelsskader. Men når er en bløtvevsskade en trafikkskade, og får du i så fall erstatning?

Dette får du vite om erstatning ved bløtvevsskader:

Hva er en bløtvevsskade?

En bløtvevsskade kan forekomme ved for eksempel en overtråkk, en lårhøne, en forstuing eller en vridning av et ledd eller en kroppsdel. Det som skjer er at muskler og leddbånd blir stukket utover normal tålegrense. Det oppstår da en betennelse i vevet som forårsaker smerte og ubehag.

Det motsatte av en bløtvevsskade er brudd/fraktur. I motsetning til en bløtvevsskade, vil en fraktur være synlig på røntgen eller ved bruk av andre diagnostiske hjelpemidler.

Når du får en bløtvevsskade gjennomgår kroppen en tilhelingsprosess for å lege de skadde området. De fleste bløtdelsskader går over over tid, gjerne i kombinasjon med behandling. Men i noen tilfeller oppnås ikke full tilheling.

Du kan da være henvist til å leve med kroniske smerter og redusert arbeidsevne.

Når er en bløtvevsskade en trafikkskade?

Dersom du blir utsatt for en utforkjøring eller en kollisjon, kan du komme til skade.

Spesielt ved påkjørsler bakfra eller fra siden er det vanlig at rygg og nakke blir utsatt for en bløtvevsskade. Svært vanlig, og godt kjent, er nakkeslengskade eller "whiplash".

Pådras bløtvevsskade i nakke eller rygg, kan det medføre at nerverøtter affiseres. Eksempelvis kan en nakkesleng gi smerter utover i armene og en ryggskade kan gi smerter nedover i beina (isijas).

Hva dekker forsikringen?

Alle motoriserte kjøretøyer plikter å tegne ansvarsforsikring. Det innebærer at ansvarsforsikringen går inn og erstatter økonomisk tap kjøretøyet forårsaker.

Eksempelvis skade på sjåfør, passasjerer, andre trafikanter og materiell skade.

Hvilke vilkår for å få erstatning for en bløtvevsskade i form av nakkeslengskade?

Som nevnt ovenfor, vil ikke en nakkeslengskade være synlig på røntgenbilder eller ved andre diagnostiske hjelpemidler. Samtidig er smerter i nakken en lidelse som hyppig ses i befolkningen, dvs. uten at det er en ulykke som er årsak til plagene.

For at man da skal kunne etablere årsakssammenheng mellom en trafikkulykke og en nakkeslengskade, vil det iht. Høyesteretts langvarige praksis være en kjede av betingelser som må være oppfylte.

Tilstrekkelig kraftig ulykke

- Adekvat traume

For det første må det foreligge det som betegnes et "adekvat traume", dvs. at de krefter som har virket inn i ulykken har vært tilstrekkelig store for skade biologisk vev.

Kjøretøyets hastighet, bilsetets og nakkestøttens funksjoner og hodets stilling i kollisjonsøyeblikket er faktorer som påvirker størrelsen på ev. skade og etterfølgende skadeforløp. Ytterligere vil også skadelidtes alder ha betydning, ettersom økende alder svekker nakkevirvelsøylen.

- Akutte symptomer

For det annet må det foreligge akutte symptomer fra nakke eller hode innenfor maksimalt

tre døgn / 72 timer. Jo kraftigere ulykke, jo tidligere kommer plager i form av smerte i nakken

eller hodepine. De akutte plagene dokumenteres typisk av politi på skadestedet, ambulansepersonell, legevakt eller fastlege.

- Brosymptomer

For det tredje må det foreligge «brosymptomer» fra helt fra den akutte fasen, dvs. innen tre døgn fra ulykken og fram til en kronisk senfase, dvs. ett år eller mer etter trafikkulykken.

Det er i denne sammenheng viktig å huske på at langvarig opphold mellom journalnotater kan føre til at forsikringsselskapet påstår at smertene har blitt borte. Det er derfor viktig å sørge for at lege eller annen behandler løpende dokumenterer de plagene du har.

- Forenelighetskriteriet

For det fjerde må de plager du har etter ulykken være samsvarende med det man vet om nakkeslengskader. Dernest må det ikke være en annen og mer sannsynlig forklaring til smertene enn den aktuelle trafikkulykken.

Hvilke vilkår gjelder for å få erstatning for en bløtvevsskade i form av nakkeslengskade?

Ved andre typer av bløtvevsskade etter trafikkulykke, typisk ryggplager, benyttes langt på vei de samme kriterier som det som benyttes ved nakkeslengskader.

Men Høyesterett har anerkjent at det vurderingen av om det er årsakssammenheng mellom en ulykke og annen bløtvevsskade enn nakkesleng, så skal det foretas en vanlig bevisvurdering. Denne vurderingen består av tre ledd:

  1. Det må vurderes om den aktuelle trafikkulykken kunne forårsake den aktuelle skaden.
  2. Det må det vurderes om symptombildet tyder på en sammenheng mellom trafikkulykken og smertene.
  3. Det må vurderes om det er andre sannsynlige forklaringer til smertene enn den aktuelle trafikkulykken.

Hva har du rett på i erstatning?

Ved personskade vil forsikringen kunne dekke alle utgifter som har sin årsak i ulykken.

Det kan være behandlingsutgifter, merutgifter til transport og utgifter til juridisk bistand for å håndtere saken overfor forsikringsselskapet.

Har du spørsmål knyttet til trafikkskade? Snakk med oss.