Hjem
icon

Avkortning i erstatningen etter en sykkelulykke

To personer hvor en går ved siden av sykkelen

Sommeren er for fullt kommet til store deler av landet, og mange nordmenn bytter ut bilen med sykkel og el-sparkesykkel. Dette preger også statistikken, som viser et økt antall personskader i vår- og sommermånedene. Men hva skjer dersom du kjører på rødt lys, og dermed selv kan klandres for ulykken? Vil det påvirke din rett på erstatning?

Mindre forberedt som myk trafikant

Skal du kjøre bil i Norge stilles det en rekke krav. Du må være fylt 18 år, ha gjennomgått trafikalt grunnkurs og bestått både teoretisk og praktisk prøve. Slike krav stilles ikke dersom du skal benytte deg av sykkel og el-sparkesykkel – av naturlige årsaker. Det kan likevel gjøre at vi stiller noe mindre forberedt som myk trafikant.

Dette viste seg tydelig når el-sparkesykkelen inntok storbyene for noen år siden, hvor myndighetene raskt så behov for strengere regulering av bruken. Dette førte til at el-sparkesykkelen høsten 2022 ble klassifisert som «motorvogn», og det ble stilt krav til ansvarsforsikring. Sistnevnte sørger for forsikringsdekning både på materiell- og personskader, når uhellet er ute.

Hvis du som myk trafikant er utsatt for en trafikkulykke sammen med en motorvogn, vil du kunne ha rett på erstatning gjennom en ansvarsforsikring. Erstatningsoppgjøret vil da bli regulert etter bilansvarsloven. I tillegg kan du ha krav under private forsikringsdekninger, som blant annet egen reise- og ulykkesforsikring.

Hva hvis du selv har skyld i ulykken?

I de større byene i landet ser vi at det legges mer og mer til rette for myke trafikanter i veibildet. I Nasjonal transportplan 2018 – 2029 har stortinget vedtatt mål om at 8 prosent av reiser på landsbasis og 20 prosent av alle reiser i byene skal foregå med sykkel innen 2023. Dette blant annet med ønske om å øke bruken av transportmiddelet av hensyn til miljøet, samt ikke minst å gjøre veiene trygge for alle trafikanter.

Dessverre skyldes en del ulykker som involverer myke trafikanter, forhold hos den myke trafikanten. Dette kan være alt fra kjøring i ruspåvirket tilstand, brudd på vikepliktsregler, kjøring på rødt lys, manglende utstyr mv.

Hvis du kan klandres for at ulykken har funnet sted, risikerer du en avkortning i en eventuell erstatning. Dette innebærer at din erstatning vil kunne settes ned helt eller delvis.

Lovhjemmelen

Er du involvert i en ulykke med en motorvogn, er spørsmålet om avkortning regulert i bilansvarsloven § 7:

«Har skadelidaren medverka til skaden med vilje eller i aktløyse, kan retten minka skadebotkravet eller lata det falla heilt bort, så nær som når skadelidaren kan leggjast berre lite til last. Avgjerda skal retta seg etter åtferda på kvar side og tilhøva elles.»

For dine private forsikringer, er dette regulert i forsikringsavtaleloven 13-9, første ledd:

«Har den forsikrede ved annen forsikring enn livsforsikring grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan forsikringsforetakets ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom den forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet gjennom overtredelse av en sikkerhetsforskrift. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om forsikrede var i selvforskyldt rus, hvilken virkning nedsettelse eller bortfall av foretakets ansvar vil få for den som har krav på forsikringen eller for andre personer som er økonomisk avhengige av ham eller henne og forholdene ellers.»

Når du risikerer avkortning varierer derfor noe fra bilansvarsloven, som åpner for avkortning ved uaktsomhet og forsett, mens forsikringsavtaleloven først åpner for avkortning ved grov uaktsomhet.

Hva innebærer det i praksis?

Hvis forsikringsselskapet mener at det er grunnlag for avkortning, vil de vurdere om erstatningen skal avkortes helt eller delvis, og ved sistnevnte hvor mange prosent. Dette vurderes basert på skyldgrad, skadeomfanget og forholdene ellers.

Her er noen eksempler fra rettspraksis:

  • En syklist ble påkjørt når hun passerte et gangfelt, og ikke overholdt vikeplikten overfor en bil. Erstatningen ble avkortet med 25 prosent (RG-1997-1384).
  • En syklist hadde kappkjørt med en annen syklist, og kolliderte i en bil som stod parkert inntil veikanten. Erstatningen ble avkortet med 75 prosent (FinKN-2015-030).
  • En syklist kom i høy hastighet inn i et kryss og kolliderte med en bil han hadde vikeplikt for. Erstatningen ble avkortet med 50 prosent (FinKN-2013-306).
  • En syklist kom kjørende på en sykkel- og gangsti inn i et kryss, og overholdt ikke vikeplikten for bilen som kom fra høyre. Erstatningen ble avkortet med 25 prosent (FinKN-2019-846).
  • En syklist krysset veien for å kunne fortsette på sykkelstien, frontkolliderte med en bilist. Erstatningen ble avkortet med 1/3 (Finansklagenemnda uttalelse 2325).

Advokatbistand

En personskade etter en trafikkulykke kan ha stor innvirkning på din økonomiske situasjon, for eksempel hvis du faller ut av arbeid helt eller delvis. Dersom forsikringsselskapet mener det er grunnlag for avkortning, vil din erstatning blir redusert. Dette kan ha store konsekvenser for din økonomi.

Både vurderingen av om det er grunnlag for avkortning, og eventuelt avkortningen størrelse er komplekse juridiske vurderinger. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en spesialisert advokat, tidlig i prosessen.

Har du spørsmål knyttet til erstatning etter trafikkulykke?
Snakk med oss!

Tonje

Karin Pauline Gjerlaug Lian

Advokat

Codex Advokat

Finn L. Eriksen

Advokat og partner