Hjem
icon

Erstatning ved flyulykke

Kvinne som ser ut av et vindu på flyet

Flyulykker er heldigvis noe som forekommer sjeldent. Når uhellet først er ute kan en flyulykke derimot ha et omfattende skadepotensiale og medføre store konsekvenser for de involverte. Videre følger en gjennomgang av reglene for erstatning ved flyulykke, og hvordan du går frem for å få erstatning.

Når gir en flyulykke rett på erstatning?

Både profesjonelle flyselskap og enhver som benytter fly privat er pålagt å tegne en ansvarsforsikring for sine passasjerer, som gir rett på erstatning ved en personskade. Kravet til ansvarsforsikring følger av lov om luftfart, samt tilhørende forskrifter.

Flyselskapets ansvar gjelder både for personskade påført ombord, samt ved på- og avstigning av flyet. Ansvaret er et objektivt, som innebærer at det ikke stilles krav til at flyselskapet kan klandres for ulykken.

Unntak: erstatningen kan lempes helt eller delvis dersom den skadelidte selv er å klandre for ulykken.

Ordet flyulykke tolkes vidt, slik at det er ikke krav til at flyet har styrtet for at du skal ha krav på erstatning. Personskade som følge av ulykke inne i flyet gir også krav på erstatning.

Eksempel: Hvis du under kraftig turbulens påføres en brannskade på grunn av kaffe-søl eller slår hode kraftig, kan du ha krav på erstatning.

Hvordan går du frem for å få erstatning ved flyulykke?

For å ha krav på erstatning for din personskade, må du sannsynliggjøre at du er påført en skade under flyreisen. Videre må du sannsynliggjøre at skaden påfører deg et økonomisk tap.

Videre følger en guide til hvordan du går frem for å kreve erstatning:

 1. Oppsøk lege umiddelbart etter ulykken, også ved mindre personskader. Vedvarer plagene bør du oppsøke lege jevnlig i det etterfølgende året.
 2. Meld inn ulykken til forsikringsselskapet så tidlig som mulig. Hvis du er usikker på hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig, ta kontakt med flyselskapet/eier av flyet.
 3. Undersøk dine private forsikringer
 4. Ta kontakt med en advokat med kompetanse på erstatningsrett. I prosessen med forsikringsselskapet kan det oppstå komplekse juridiske spørsmål for eksempel om selskapets ansvar eller beregningen av erstatningen. Advokatbistand på et tidlig tidspunkt i saken kan være avgjørende for din rett på erstatning.
 5. Erstatningen fra forsikringsselskapet kommer kun i tillegg til ytelser fra det offentlige. Dersom personskaden for eksempel medfører at du faller ut av arbeid og må sykemeldes, må du søke ytelser fra NAV.

Hva har du rett på i erstatning?

Utgangspunktet ved utmålingen er at erstatningen skal dekke det økonomiske tapet personskaden har påført.

I Norge reguleres utmålingen av reglene i skadeerstatningsloven. Hvis ulykken oppstår i et utenlandsk flyselskap, vil utmålingen reguleres av regelverket i det aktuelle landet flyet er registrert.

Aktuelle erstatningsposter er:

 1. Erstatning for påførte og fremtidige merutgifter
 2. Erstatning for inntektstap
 3. Erstatning for tapt hjemmearbeidsevne
 4. Menerstatning ved varig skade
 5. Oppreisningserstatning ved grov uaktsomhet hos den ansvarlige
 6. Forsørgertap ved dødsfall

- Forskudd på erstatning?

I luftfartsloven § 10-22 a, fremkommer det at hvis en passasjer omkommer eller påføres fysisk eller psykisk skade, skal det utbetales et forskudd på erstatning til dekning av umiddelbare behov til den skadde eller de pårørende. Dette skal utbetales senest 15 dager etter passasjeren er identifisert.

Forskuddet beregnes avhengig av skadens størrelse, og behov for midler til for eksempel medisinsk behandling/transport.

- Private forsikringer ved personskade etter flyulykke

I tillegg til en erstatning under ansvarsforsikringen til flyselskapet, kan du ha egne private forsikringer som kan være aktuelle ved en flyulykke. Dette gjelder for eksempel din reise- eller ulykkesforsikring, som kan gi utbetaling ved personskade etter en flyulykke.

Et krav om erstatning under private forsikringer må meldes til forsikringsselskapet innen ett år etter skadetidspunktet. Hvis ikke mister du din rett på erstatning.

- Ansatt i flyselskapet? Husk yrkesskadeforsikring

Hvis du var ansatt i flyselskapet, og på arbeid da ulykken inntraff, har du krav på erstatning for personskaden under din arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Beregningen av erstatning under yrkesskadeforsikringen, skiller seg noe fra beregningen under skadeerstatningsloven, og kan i noen tilfeller gi en høyere erstatning.

Var du på arbeid når ulykken inntraff kan du også ha rettigheter fra NAV. Du må da søke om å få hendelsen godkjent som en yrkesskade. Dette kan blant annet gi fordeler ved beregning av ytelser fra NAV, og du kan ha krav på menerstatning ved varig skade.

Som ansatt i flyselskap har også mange arbeidsgivere en egen Loss of license-forsikring. Denne forsikringen utbetales dersom flyulykken påfører deg en personskade som gjør at du ikke lengre kan arbeide i flyselskapet, og mister din helseattest.

Trenger du bistand fra advokat ved flyulykke?

Codex Advokat hjelper deg med:

 • Vurdere grunnlag for erstatning etter flyulykke
 • Bistå med utredningen av saken
 • Påklage avslag fra forsikringsselskapet
 • Hjelpe til med beregning av erstatningskrav
 • Bistå ved eventuell rettstvist

Snakk med oss.