Hjem
icon

Erstatning ved el-sparkesykkel-ulykke

Mann i dress booker en el-sparkesykkel

Fra 01.09.22 vil utleie el-sparkesykler bli klassifisert som «motorvogn» og måtte ha ansvarsforsikring. Reglene i bilansvarsloven vil da komme til anvendelse ved personskader etter ulykker med el-sparkesykler. Denne regelendringen medfører at personskader oppstått gjennom ulykker med el-sparkesykler vil ha dekning gjennom bilansvarsloven. For privateide el-sparkesykler vil regelendringen tre i kraft den 01.01.23.

Dette får du vite om erstatning og el-sparkesykler:

Regnes el-sparkesykkel som kjøretøy?

Fra 01.09.22 anses utleie el-sparkesykler som «motorvogn» og faller inn under bilansvarsloven.

Fra 01.01.23 anses privateide el-sparkesykler som «motorvogn» og faller inn under bilansvarsloven.

Når er ulykke med el-sparkesykkel en trafikkulykke?

Blir du påkjørt av en bil/MC mens du bruker en el-sparkesykkel, og du påføres personskade, så vil bilansvarslovens regler komme til anvendelse, og som skadelidt har man da rett på erstatning fra det ansvarlige forsikringsselskapet.

Når regelendringen trer i kraft (01.09.22 og 01.01.23) vil bilansvarsloven komme til anvendelse i tilknytning til personskader også ved singelulykker med el-sparkesykler, dvs. ved personskader uten andre involverte kjøretøy.

Godt å vite!
Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand hvis du har blitt utsatt for en trafikkulykke.Har du forsikring når du bruker el-sparkesykkel?

Fra og med ikrafttredelsesdatoen for regelendringen skal man ha forsikringsdekning ved bruk av el-sparkesykkel.

Du har blitt påkjørt av en el-sparkesykkel?

Kan du få erstatning?

Etter regelendringen er trådt i kraft vil man som skadelidt etter å ha blitt påkjørt av en el-sparkesykkel og påført personskade ha rett på erstatning fra forsikringsselskapet hvor el-sparkesykkelen er forsikret.

Du har selv blitt skadet ved din bruk av el-sparkesykkel.

Kan du få erstatning?

Etter regelendringen er trådt i kraft har man ved personskade rett på erstatning fra forsikringsselskapet hvor det er tegnet ansvarsforsikring for el-sparkesykkelen.

Du har påført andre en personskade ved din bruk av el-sparkesykkel.

Må du betale erstatning?

  • Etter regelendringen trer i kraft kan skadelidte forholde seg til det ansvarlige forsikringsselskapet. Utgangspunktet er da at det er forsikringsselskapet, og ikke skadevolder, som betaler den erstatning det måtte være grunnlag for.

Bør du bruke advokat?

At el-sparkesykler blir omklassifisert fra «sykkel» til «motorvogn» innebærer at en ny «klasse» kjøretøy omfattes av bilansvarsloven.

Hvordan forsikringsselskapene vil håndtere personskader i tilknytning til bruk av el-sparkesykler vet vi ikke ennå i og med at reglene først trer i kraft 01.09.22 og 01.01.23.

Usikkerheten knyttet til forsikringsselskapenes behandling av disse sakene tilsier at behovet for advokatbistand kan være større enn ved personskader etter bilansvarsloven for øvrig, i det minste den første tiden etter regelendringen er trådt i kraft.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

Codex Advokat jobber for å sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • vurdere hvilke regler som gjelder i din sak
  • vurdere aktuelle forsikringsdekninger
  • beregne og fremsette erstatningskrav
  • kontrollere og vurdere erstatningskrav
  • bistå i forhandlinger om erstatningskrav

Vi gir deg en bekymring mindre. Snakk med oss.


Nils Peter Munch-Møller

Advokat og assosiert partner

Erstatning- og forsikringsrett