Hjem
icon

Erstatning ved el-sparkesykkel-ulykke

Mann i dress booker en el-sparkesykkel

I media ser vi at enkelte kommer opp i en vanskelig økonomisk situasjon etter å ha vært involvert i en ulykke med el-sparkesykkel. Reglene i bilansvarsloven gjelder ikke for el-sparkesykler. Du kan derfor risikere å stå uten forsikringsdekning dersom du blir skadet eller påfører andre en skade.

Dette får du vite om erstatning og el-sparkesykler:

OBS: Ny regler fra juni 2022 - Klikk her!

Regnes el-sparkesykkel som kjøretøy?

I 2018 ble det gitt en forskrift som sier at el-sparkesykkel ikke går under reglene om "kjøretøy" i bilansvarsloven.

En vanlig el-sparkesykkel regnes da som en tråsykkel. Dette betyr at det ikke foreligger forsikringsplikt for el-sparkesykler.

Når er ulykke med el-sparkesykkel en trafikkulykke?

Blir du påkjørt av en motorvogn mens du bruker el-sparkesykkel vil ulykken karakteriseres som en trafikkulykke, slik at reglene i bilansvarsloven gjelder.

Har du fått en personskade forårsaket av en motorvogn vil du ha rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til det ansvarlige kjøretøyet.

Aktuelle erstatningsposter ved en trafikkulykke er påførte/fremtidige utgifter, påført/fremtidig inntektstap, hjemmearbeidstap, menerstatning og oppreisning.

Godt å vite!
Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand hvis du har blitt utsatt for en trafikkulykke.Har du forsikring når du bruker el-sparkesykkel?

Fordi forsikringsplikten ikke gjelder for el-sparkesykkel vil du som utgangspunkt ikke ha noen forsikring når du bruker en el-sparkesykkel.

Det betyr at du kan stå uten forsikring hvis du skader deg selv eller andre ved bruk av el-sparkesykkel.

Mange leier el-sparkesykler, men en utleier av el-sparkesykkel vil ikke ha noe ansvar for skade som påføres deg som bruker eller andre.

Dette er hovedregelen såfremt ikke ulykken skyldes en feil på selve el-sparkesykkelen.

Du har blitt påkjørt av en el-sparkesykkel.

Kan du få erstatning?

Hvis du har blitt påkjørt av noen på el-sparkesykkel kan du har krav på erstatning fra den som kjørte på deg (den ansvarlige).

Hvis den som kjørte på deg ikke har forsikring kan det være en utfordring å få erstatning. Det kan være at den ansvarlige ikke har midler til å betale erstatning.

Har du en egen ulykkesforsikring eller reiseforsikring kan det være dekning for noe erstatning fra ditt eget forsikringsselskap. Men det er ikke sikkert at du får dekket ditt fulle tap gjennom slike egne forsikringer.

Faller du varig ut av arbeid på grunn av en skade etter påkjørsel av el-sparkesykkel vil økonomisk tap som følge av dette normalt ikke dekkes av reise- eller ulykkesforsikringen.

Du vil da være henvist til å kreve erstatning direkte fra skadevolder, og ofte kan det medføre utfordringer hvis skadevolder mangler midler til å betale.

Du har selv blitt skadet ved din bruk av el-sparkesykkel.

Kan du få erstatning?

Har du selv hatt et uhell ved bruk av el-sparkesykkel og/eller ulykken var din egen skyld, så må du ha en egen forsikring for å kunne få erstatning.

Du kan for eksempel ha en privat ulykkesforsikring eller reiseforsikring som kan komme til anvendelse. Noen har en ulykkesforsikring gjennom jobben.

En slik forsikring gjennom arbeidsgiver kan gjelde hvis du for eksempel var på vei til/fra jobb da ulykken skjedde.

Hva som dekkes av den forsikringen du måtte ha må vurderes konkret. Men ofte dekkes ikke varig ervervsuførhet i slike private forsikringer. Blir du varig ufør på grunn av en ulykke med el-sparkesykkel må du normalt ha en egen uføreforsikring for å få rett til utbetaling.

Du har påført andre en personskade ved din bruk av el-sparkesykkel.

Må du betale erstatning?

Påfører du andre en personskade ved din bruk av el-sparkesykkel kan du bli erstatningsansvarlig hvis ulykken var din skyld. I trafikken skal det ikke så mye til før man anses for å ha opptrådt uaktsomt.

Ofte er ulykker med el-sparkesykkel en kollisjon mellom bruker av el-sparkesykkelen en fotgjenger.

Skjer ulykken på fortau eller ved et fotgjengerfelt skal det lite til før man som bruker av el-sparkesykkel anses å ha opptrådt uaktsomt og blir pålagt ansvaret for ulykken.

Hva du må betale i erstatning vil følge av de vanlige reglene om erstatning. Erstatningskrav kan bli svært høye hvis den som skades får en varig skade som følge av ulykken.

Du kan i verste fall risikere å få et erstatningskrav på millionbeløp.

Mange har en innboforsikring som inneholder en ansvarsforsikring. Har du en ansvarsforsikring vil ditt erstatningsansvar overtas av forsikringsselskapet som da vil føre saken overfor den som har blitt skadet.

Men ofte vil du måtte betale egenandeler og beløpene som du blir ansvarlig for kan være store. Det kan også være situasjoner hvor ansvarsforsikringen slutter å gjelde eller blir kraftig begrenset.

Anses du for å ha påført skaden med vilje eller ved grov uaktsomhet har forsikringsselskapet hjemmel til å kreve regress mot deg som den grovt uaktsomme skadevolder. Da kan det ende opp med at du til slutt sitter igjen med hele regningen selv.

Bør du bruke advokat?

Har du fått en personskade etter å ha blitt påkjørt av en el-sparkesykkel kan du ha krav på erstatning. En advokat kan hjelpe deg med å vurdere hvilken erstatning du har krav på og kan bistå deg med å fremme et erstatningskrav mot den ansvarlige. Advokaten kan også bistå deg med å undersøke dine aktuelle forsikringsdekninger og eventuelt fremme krav til forsikringsselskap.

Blir du som bruker av el-sparkesykkel påkjørt av en motorvogn kan det være hensiktsmessig å få hjelp fra en advokat til å vurdere om du har krav på erstatning etter reglene i bilansvarsloven.

Advokaten kan føre saken din mot det ansvarlige bilforsikringsselskapet og hjelper deg med å få den erstatningen du har krav på.

Godt å vite! Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand hvis du har blitt påkjørt av en motorvogn.

Får du et erstatningskrav mot deg etter å ha påført andre en skade ved bruk av el-sparkesykkel kan det være hensiktsmessig å la seg bistå av advokat.

Advokaten vil hjelpe deg med å vurdere ditt erstatningsansvar og kan kontrollere holdbarheten av et eventuelt erstatningskrav fremsatt mot deg. Advokaten kan også bistå deg i eventuelle forhandlinger med den som har blitt skadet.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

Codex Advokat jobber for å sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • vurdere hvilke regler som gjelder i din sak
  • vurdere aktuelle forsikringsdekninger
  • beregne og fremsette erstatningskrav
  • kontrollere og vurdere erstatningskrav
  • bistå i forhandlinger om erstatningskrav

Vi gir deg en bekymring mindre. Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner