Hjem
icon

Back-to-back avtaler og solidaritets­klausuler/grense­snitt­avtaler

Bakhodet til to menn med hvite hjelmer som står og diskuterer. Foto

Er du underentreprenør i byggekontrakter? Denne artikkelen tar for seg hva back to back-bestemmelser og solidaritetsklausuler/grensesnittavtaler er, hvorfor de inntas i byggekontrakter mellom totalentreprenør og underentreprenører, og hva de viktigste konsekvensene er.

Dette får du vite om back-to-back avtaler:

Back-to-back kontrakter: videreføring av ansvar

Der én entreprenør har ansvar for større deler av entreprisen, engasjeres flere underentreprenører innenfor hvert av de ulike fagene. Man ønsker da å videreføre ansvaret man selv har overfor byggherren, til underentreprenørene, slik at entreprenøren ikke blir sittende igjen med et «restansvar».

Totalentreprenøren ønsker normalt ikke å komme i en situasjon hvor de blir sittende med et ansvar som de ikke kan holde underentreprenørene ansvarlig for.

Dette behovet for videreføring av ansvar er delvis ivaretatt gjennom kontraktstrukturen, hvor man har korresponderende avtalesett:

Som eksempel vil ofte en entreprenør som har påtatt seg ansvar både for utførelse og prosjektering, totalentreprise, videreføre ansvaret for begge deler til underentreprenøren gjennom inngåelse av en NS8417, selv om det ikke er noe i veien for å inngå en NS8415-kontrakt med underentreprenøren og gjøre prosjekteringen selv.

Det samme behovet for videreføring av ansvar fra totalentreprenør til underentreprenør vil imidlertid kunne gjøre seg gjeldende for alle særskilte bestemmelser som er avtalt mellom totalentreprenøren og byggherre.

Det kan f.eks. dreie seg om avtalte bestemmelser vedrørende:

  • Dagmulkt
  • Rett til avbestillingserstatning
  • Tilleggsarbeider
  • Vederlagsjustering
  • Fristforlengelse
  • Fysisk arbeidsunderlag
  • Risikofordeling ved grunnforholdene mv.


Hva innebærer back to back bestemmelser?

Back to back bestemmelser innebærer at de særskilte bestemmelsene som er avtalt mellom totalentreprenør og byggherre, avtales å gjelde også mellom totalentreprenør og underentreprenør.

At slike bestemmelser skal gjelde for deg som underentreprenør kan gjøres gjennom avtale hvor angitte bestemmelser som skal videreføres, tas opp i avtaledokumentet, eller gjennom en ganske enkel henvisning til at de samme særskilte bestemmelsene som gjelder mellom totalentreprenør og byggherre, også skal gjelde i avtaleforholdet med deg som underentreprenør.

Slike klausuler kan få stor betydning. For eksempel kan det bli slik at du som underentreprenør ved forsinkelse får dagmulkt beregnet ut i fra hele entreprisen, og ikke bare den underentreprisen dere har påtatt dere.

Hvis totalentreprisen eksempelvis har en kontraktssum på kr 100 mill. og underentreprisen er på kr 10 mill., vil det kunne innebære en tidobling av dagmulkten.

Hvis det er gjort begrensninger i retten til vederlagsjustering og/eller fristforlengelse, kan det innebære at dere som underentreprenør må forholde dere til andre frister eller formelle krav, eller at dere i verste fall må jobbe uten å få betalt, eller blir nødt til å forsere arbeidet uten å ekstra få betalt for det.

Som underentreprenør må det for det første bringes klarhet i nøyaktig hvilke bestemmelser som skal gjelde. Dernest må det gjøres en vurdering av hvilke konsekvenser bestemmelsene vil kunne få i dette konkrete avtaleforholdet, og risikoen ved de ulike bestemmelsene.

Flere store underentreprenører har gått konkurs som følge av slike bestemmelser, -det er derfor viktig å ta slike bestemmelser på alvor.

Vi bistår i flere kontraktsforhold hvor slike bestemmelser forventes inntatt. I mange tilfeller kan det være akseptabelt for både totalentreprenør og underentreprenør å innta back to back-bestemmelser, men begrense omfang eller rekkevidde for enkelte av bestemmelsene og/eller ta vekk noen av dem, slik at avtale kan inngås, selv om det i utgangspunktet fremstår uforenlig.

Solidaritetsklausuler/grensesnittavtaler

Normalt deler totalentreprenøren opp prosjektet, slik at flere underentreprenører har ansvar for begrensede deler av sluttprosjektet gjennom separate kontrakter. Det innebærer en risiko for at f.eks. forsinkelse hos én underentreprenør kan medføre forsinkelse hos en annen.

Fra totalentreprenørens ståsted kan en grensesnittavtale/ solidaritetsklausul være nyttig for å sikre totalentreprenøren at de ulike aktørene, samlet sett, tar ansvar for en komplett leveranse. På den måten kan en av ulempene ved å splitte prosjektet opp i sidestilte entrepriser, reduseres.

En grensesnittavtale innebærer normalt at de sidestilte entreprenørene pålegges en plikt til å håndtere grensesnittene dem imellom i prosjektet. Det er ikke uvanlig at en grensesnittavtale pålegger entreprenørene solidarisk ansvar for grensesnittene overfor totalentreprenøren. Avtalen kan også si noe spesifikt om den interne ansvarsfordelingen mellom entreprenørene, og hvordan man skal gå frem for å løse uenigheter om ansvaret.

Det finnes ingen standardisert NS-kontrakt for grensesnittavtaler, som derfor normalt inntas i særskilte bestemmelser mellom totalentreprenør og underentreprenør i avtaledokument til NS8417, NS8416 eller NS8415.

For deg som underentreprenør, innebærer dermed solidaritetsbestemmelser at du, sammen med de andre underentreprenørene, får et delt/felles ansvar for at underentreprisene ferdigstilles til rett tid. Slike bestemmelser vil bidra til å begrense totalentreprenørens risiko for forsinkelser, men tilsvarende øke deres ansvar og risiko for det samme. Dere som underentreprenør for f.eks. elektro, vil da få et medansvar for forsinkelse hos eksempelvis underentreprenør rør og elektro.

Konsekvensene for dere kan bli store, dersom rørunderentreprenøren blir forsinket eller går konkurs.

Kjenner dere til de underentreprenørene dere skal ha ansvar sammen med? Hvor stor er risikoen, formelt og reelt for at dere kommer i ansvar? Slike klausuler vil i realiteten lett kunne få betydning for dere. Det er derfor viktig å vurdere nøye før kontrakt med slike bestemmelser eventuelt inngås, slik at man sikrer at prosjektet blir forutsigbart og lønnsomt, som forutsatt.Tonje

Morten Bryn

Seniordvokat

Entrepriserett