Hjem
icon

Utførelses­entrepriser NS 8405 og NS 8415

En kvinnelig entreprenør forklarer noe på en plantegning.

Kontraktsstandarden NS 8405 er anbefalt å bruke når entreprenøren skal ha ansvaret for å utføre det arbeidet byggherren har prosjektert. Entreprenøren har ansvaret for utførelsen av prosjektet, og kalles derfor en utførelsesentreprenør. Kontraktsstandarden NS 8415 anbefales brukt når entreprenøren skal inngå kontrakt med underentreprenører.

Dette får du vite om utførelsesentrepriser NS 8405 og 8415

[Kontraktsguiden] Dette må du som entreprenør huske på i dine kontrakter! En praktisk tilnærming til struktur og innhold. Last ned her!

Prosjektering

Før en kontraktsinngåelse må partene bestemme hvem som skal utføre prosjekteringen av arbeidet. Prosjekteringen innebærer å:

  • Beskrive arbeidet som skal utføres
  • Tegne arbeidet
  • Kartlegge funksjonskravene i lover, forskrifter og kontrakten som må oppfylles
  • Velge metode og materialer som sikrer at funksjonskravene blir oppfylt

Dersom byggherren, også kalt oppdragsgiver, skal prosjektere hele eller vesentlige deler av prosjektet, anbefales det å bruke en NS 8405-kontrakt, etter pkt. 19.2.

Dersom entreprenøren skal ha ansvar for prosjekteringen, anbefales det å bruke en NS 8407-kontrakt. Dersom dere velger å likevel bruke en NS 8405-kontrakt, bør det avtales hva entreprenøren skal prosjektere.

NS 8406 ved mindre byggeprosjekter

NS 8405 er best egnet for byggeprosjekter hvor det er behov for formaliserte varslingsregler, og hvor det er alvorlige konsekvenser for unnlatt varsling, eller hvor det er plikt til samordning med alle aktørene i prosjektet. Dersom det ikke foreligger et slikt behov for ditt byggeprosjekt, kan NS 8406 være et enklere og godt alternativ.

NS 8405 som utgangspunkt for øvrige NS 84xx-standarder

NS 8405 kalles ofte for hovedstandarden. Denne var nemlig utgangspunktet for utviklingen av de øvrige standardene i NS 84xx-serien, og mange av reglene i denne serien er identiske.

Dersom du benytter deg av en NS 8405-kontrakt, er det viktig å kjenne til reglene. Kontrakten har mange regler med ulike handleplikter for begge parter, og også regler som fratar partene krav og rettigheter dersom regler og frister ikke overholdes. Det innebærer derfor en stor risiko å inngå en NS 8405-kontrakt uten å kjenne til reglene i standarden.

Hvilke regler gjelder for endring og varsling?

NS 8405 er utarbeidet for bruk i kontrakter hvor det er viktig for oppdragsgiver og entreprenør å ha fullstendig oversikt over fremdrift og økonomi til enhver tid. Varslingsreglene er lagt opp etter dette behovet. Dersom det ikke varsles i tide, eller innsigelser fremmes for sent, vil kravet ansees som frafalt. Hovedregelen er at alle varsler og svar skal være skriftlig, og sendes «uten ugrunnet opphold».

Kunnskap og rutiner

Både byggherren og entreprenøren bør ha god kunnskap og en god organisasjon i ryggen for å klare å overholde de strenge handlepliktene i NS 8405. Varslingsregler og varslingsfrister gjelder uavhengig av om prosjektleder er tilgjengelig eller utilgjengelig. Det er derfor nødvendig med gode rutiner og en organisasjon som kan ta seg av varsler og svare innen tidsfristene dersom prosjektleder er fraværende.

Når skal du bruke NS 8415?

NS 8415 er utarbeidet til å brukes i avtaler mellom hovedentreprenør og underentreprenør. Den er relativt lik NS 8405, men har noen vesentlige forskjeller.

En av disse forskjellene er regelen om overtakelse i NS 8415, som skal skje samlet for byggherre, hovedentreprenør og underentreprenør. Reklamasjonsfristene vil da bli harmonisert.

En annen vesentlig forskjell finnes i NS 8415 pkt. 18.4, som gir hovedentreprenøren rett til å overta (intervenere) deler av arbeidet til underentreprenøren dersom denne blir forsinket.

En tredje vesentlig forskjell finnes i NS 8415 pkt. 32.2, som gir underentreprenøren rett til å kreve registreringsforretning i stedet for ordinær overtakelsesforretning. Dette innebærer at underentreprenøren melder sine arbeider ferdige, og dermed overfører risikoen og ansvaret for eventuelle skader over til hovedentreprenøren.

Har du spørsmål knyttet til utførelsesentrepriser NS 8405 og NS 8415? Snakk med oss.

Tine Granlund

Advokat og partner

Eiendom og entreprise