Hjem
icon

Sluttoppgjør etter NS 8407 og NS 8417

En konsentrert mann med skjegg og briller jobber på laptopen sin.

Alle entreprisekontrakter skal avsluttes med et sluttoppgjør. Reglene rundt sluttoppgjøret, og modellene for hvordan det bør settes opp, er så velutviklet at det ikke burde være nødvendig å lage sluttoppgjøret feil. Utformingen av sluttoppgjøret har mye å si for hvordan en eventuell tvist vil håndteres i ettertid. Mange utnytter uklarheter i sluttoppgjøret bevisst for å tvinge frem forlik. Denne artikkelen tar for seg gjennomføring av sluttoppgjør etter NS 8407 og NS 8417.

Dette får du vite om sluttoppgjør etter NS 8407 og NS 8417:

Sluttoppsett og sluttfaktura

Entreprenøren skal utarbeide en sluttoppstilling med en sluttfaktura. Det er disse som til sammen representerer sluttoppgjøret. Denne skal være utformet slik at det ikke er tvil om at dette er det endelige sluttoppgjørskravet.

Hva er hensikten med et sluttoppgjør?

Hensikten med sluttoppgjøret er å få en oversikt over entreprenørens endelige krav for det avsluttede byggeprosjektet, og for å få oppdragsgivers endelige innsigelser og eventuelle motkrav. Når sluttfakturaen er sendt og innsigelser er mottatt, vil den eventuelle uenigheten mellom partene være endelig definert.

Hva er fristen for å sende sluttoppgjør?

Fristen for å sende sluttoppgjør er 2 måneder etter overtakelse. Dersom entreprenøren oversitter denne fristen, kan oppdragsgiver kreve å motta sluttoppgjøret innen 14 dager. Dersom entreprenøren overholder denne tilleggsfristen, har det ingen rettslig konsekvens.

Dersom entreprenøren imidlertid også oversitter denne tilleggsfristen, har oppdragsgiver rett til å utarbeide sluttoppgjøret etter egen oppfatning. Dette kan medføre store økonomiske tap for entreprenøren.

Hvilke formelle krav har sluttfakturaen?

Det skal følge en sluttfaktura sammen med sluttoppstillingen. Sluttfakturaen skal inneholde begrepet «sluttfaktura», og skal fremstå som entreprenørens endelige krav.

Entreprenøren har anledning til å ta konkrete forbehold i sluttfakturaen, dersom vedkommende for eksempel ikke har mottatt sluttfaktura fra en av sine underentreprenører. Det er imidlertid ikke mulig å ta generelle forbehold.

Sluttoppstillingen skal vise:

  • Kontraktssum
  • Alle fakturerte krav, både betalte og ubetalte
  • Rest å fakturere
  • Innestående og omtvistede krav som fortsatt fastholdes

Et omtvistet krav er et tidligere fremmet tilleggskrav som oppdragsgiver ikke har villet akseptere. Dersom et omtvistet krav ikke gjentas i sluttoppstillingen, har oppdragsgiver rett til å anse tilleggskravet som frafalt.

Hva er forskjellen mellom NS 8407 og NS 8417?

Kontrakten NS 8407 benyttes ved totalentreprise, hvor oppdragsgiver har kommet med en forprosjektering eller funksjonsbeskrivelse. Totalentreprenøren har ansvaret for at sluttproduktet har de beskrevne funksjoner, og for at valgte løsninger fungerer.

NS 8417 benyttes mellom hovedentreprenør og dennes underentreprenører. Den er svært lik NS 8407, men har noen avvik når det gjelder blant annet overtakelse. Reglene om sluttoppgjøret i de to kontraktene er imidlertid identiske.

Når er fristen for oppdragsgivers innsigelse?

Oppdragsgivers frist for å komme med innsigelser er på to måneder fra sluttoppstillingen med sluttfaktura ble mottatt. Oppdragsgiver er selv ansvarlig for å sørge for at entreprenøren mottar oppsigelsene innen fristen. Innsigelser skal være konkrete, og spesifisert med et beløp per post. Det er ikke tilstrekkelig med en rund sum.

Oppdragsgiver må gjenta fastholdelse av tidligere protester for at disse skal forbli opprettholdt. Dersom oppdragsgiver ikke gjentar protestene, har entreprenøren rett til å anse protesten som frafalt.

Inkasso og fristen for å fremme for forliksrådet/tingretten

Det er viktig for entreprenøren å ha klare og tydelige rutiner på oppfølgingen av ubetalte sluttfakturaer. Dersom oppdragsgiver holder tilbake en del av sluttoppstillingen som vedkommende ikke har protestert på i innsigelsen til sluttoppgjøret, er dette et kontraktsbrudd.

Omtvistede krav som fremkommer av innsigelse til sluttoppgjøret kan aldri sendes til inkasso. Inkasso av omtvistede krav er nemlig i strid med inkassoforskriften, uavhengig av hvorvidt innsigelsen er berettiget.

Entreprenøren har en frist på 8 måneder etter overtakelse til å ta ut forliksklage eller stevning. Dersom entreprenøren oversitter denne fristen, vil vedkommende miste retten til å kreve betaling for omtvistede tilleggskrav.

Har du spørsmål knyttet til sluttoppgjør etter NS 8407 og NS 8417? Snakk med oss.


Tine Granlund

Advokat og partner

Eiendom og entreprise