Hjem
icon

Slutt­oppgjør og foreldelse av avdrags­fakturaer

En kvinnelig og en mannlig entreprenør står og diskuterer en plantegning.

12. november 2013 kom Høyesterett med en dom som gav viktige avklaringer i forbindelse med foreldelse av krav etter avdragsfakturaer. Avdragsfakturaene det var snakk om ble foreldet 3 år etter forfall på avdragsfakturaen, i motsetning til 3 år etter forfalt sluttoppgjør som mange hadde trodd. I tillegg vil kontraktsarbeid utført som regningsarbeid bli foreldet 3 år fra det kunne faktureres. Tilleggsarbeid kan bortfalle («prekluderes») allerede 8 måneder etter overtakelse dersom ikke rettslige skritt blir iverksatt innen den tid.

Dette får du vite om sluttoppgjør og foreldelse av avdragsfakturaer:

Tvist om sluttoppgjør

Utgangspunktet for Høyesterettsdommen var en tvist fra Narvik, der entreprenør og oppdragsgiver ikke ble enige i hvor mye entreprenøren hadde rett til å fakturere. Entreprenøren sendte avdragsfakturaer etter NS 8405 pkt. 28.1, men oppdragsgiver nektet å betale flere av dem. Oppdragsgiver betalte heller ikke sluttoppgjøret, og saken ble sendt til tingretten for avgjørelse.

Foreldelse avgjøres av to regelsett

Foreldelse avgjøres av to regelsett:

  1. Kontrakten forteller oss når entreprenøren tidligst kan kreve betaling (forfallsdatoen)

  2. Foreldelsesloven bestemmer at kravet foreldes 3 år etter forfallsdatoen (Foreldelsesloven §3)

I Foreldelseslovens § 3 står det:

«Foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse.»

Det er kontrakten som bestemmer når entreprenøren tidligst «har rett til å kreve å få oppfyllelse», altså få betalt for arbeidet. Dersom det er avtalt betalings- eller faktureringsplan, er denne avgjørende for når entreprenøren har rett til å få betalt, såfremt entreprenøren har utført oppgavene sine. Dersom det ikke er avtalt en betalingsplan, vil det være forfallet på hver enkelte faktura som er avgjørende.

Entreprenørens rett til å kreve fortløpende avdragsfakturaer

Etter NS 8405 pkt. 28.1 har entreprenøren rett til å sende avdragsfakturaer «etter hvert som utførelsen skjer», men likevel ikke oftere enn én gang i måneden. Etter NS 8405 pkt. 29.1 plikter oppdragsgiver å betale fakturaen 28 dager etter å ha mottatt den.

Også andre NS-kontrakter har tilsvarende bestemmelser. Det er heller ikke uvanlig utenfor NS-kontrakter å avtale at entreprenøren kan kan sende avdragsfakturaer. I all hovedsak vil entreprenørens rett til betaling inntre den dagen fakturaen forfaller.

Høyesteretts konklusjon om foreldelse

Avdragsfakturaene i Narvik-saken ble sendt 17. september og 20. november 2007, sluttfakturaen ble sendt 21. januar 2008, og stevning ble tatt ut 22. november 2010. Stevningen ble altså tatt ut mer enn 3 år etter forfallsdatoen til avdragsfakturaen 17. november, men mindre enn 3 år etter forfallsdatoen til avdragsfakturaen 20. november.

Høyesteretts konklusjon ble at avdragsfakturaen av 17. september var foreldet. Entreprenøren argumenterte for at foreldelse av samtlige krav først ville inntre 3 år etter forfallet på sluttfakturen. Høyesterett slo fast at dette var feil, og konkluderte med foreldelse.

Mange - inkludert Lagmannsretten som gav entreprenøren medhold - har ment at foreldelsesfristen starter å løpe på forfallsdatoen til sluttoppgjøret, men dette er tilbakevist av Høyesterett. Hver avdragsfaktura har altså sin egen foreldelsesfrist.

Regningsarbeider og tilleggsarbeider

Tilsvarende regler gjelder for regningsarbeider og tilleggsarbeider, som skal faktureres fortløpende. Hver faktura vil da ha hver sin foreldelsesfrist på 3 år etter forfallsdagen, uavhengig av når sluttoppgjøret finner sted.

For enkelte tilleggsarbeider og regningsarbeider vil imidlertid kravet kunne falle bort ved preklusjon lenge før kravet blir foreldet, jf. NS 8405 pkt. 26.3 b). Her gjelder en frist på 8 måneder etter overtakelse. Dersom saken innstilles uten dom i forliksrådet, vil entreprenøren ha ytterligere 3 måneder på å ta ut stevning. Etter denne fristen vil alle tilleggskravene til entreprenøren være tapt. Et prekludert krav er ikke foreldet, men ansees som bortfalt.

Hvordan avbrytes foreldelse?

For å unngå foreldelse må entreprenøren innen foreldelsesfristens utløp iverksette fristavbrytende tiltak. Dette kan være ansvarserkjennelse fra oppdragsgiver, avtale med motparten om utsatt foreldelse, eller ved at entreprenøren tar ut forliksklage eller stevning.

Dersom prosjektet går over 3 år, vil det være hensiktsmessig å avtale utsatt foreldelse for de første fakturaene.

Hva skjer ved sen fakturering?

Dersom det ikke er avtalt noen betalingsfrist eller mottak av faktura, vil forfallsdatoen komme selv om fakturaen ikke blir sendt. Av denne grunn er det spesifisert at foreldelse vil skje 3 år etter at entreprenøren «har rett til å kreve å få oppfyllelse», uavhengig av hvorvidt det er sendt faktura.

Har du spørsmål knyttet til sluttoppgjør og foreldelse av avdragsfakturaer? Snakk med oss.


Tine Granlund

Advokat og partner

Eiendom og entreprise