Hjem
icon

Byggteknisk forskrift: Krav til vern av ytre miljø i byggeprosjekter

Mann i dress ute på en byggeplass noterer i papirene sine.

I Byggteknisk forskrift (TEK17) stilles det en rekke krav til entreprenører og andre aktører som gjelder vern av naturen og det ytre miljøet ved byggeprosjekter.

Kravene er satt for å beskytte naturen og det biologiske mangfoldet mot industriell forurensning. Kravene forskriften stiller er derimot også viktig for entreprenørene. Blir ikke kravene i forskriften ivaretatt, risikerer entreprenør mangelsinnsigelser fra oppdragsgiver noe som kan få store økonomiske konsekvenser.

Oppdragsgiver på sin side kan risikere pålegg om retting fra det offentlige, samt tvangsmulkt og andre offentlige sanksjoner.

Viktige forhold entreprenør og tiltakshavere må huske på:

Det må utarbeides miljømål i forkant av prosjektene

Byggteknisk forskrift sine regler om vern av det ytre miljø finnes i forskriften kapittel 9.

Innledningsvis i § 9.1 står det:

Alle byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljøet.

Byggavfall skal også håndteres tilsvarende.

Denne bestemmelsen gir uttrykk for at det er veldig viktig at miljøpåvirkningene ved byggeprosjekter vurderes tidlig i prosjektet. Det er på denne bakgrunn av det skal utarbeides miljømål. Disse miljømålene og miljøtiltakene skal følges opp på lik linje med de tekniske og økonomiske hensynene.

Miljømålene bør følge av et miljøprogram.

Her bør man også beskrive de detaljerte tiltakene for hvordan man tenker å oppnå miljømålene, et såkalt miljøoppfølgingsprogram.

Helse og miljøskadelige stoffer

Etter § 9-2 i forskriften skal det velges produkter uten eller med lavt innhold av helse -eller miljøskadelige stoffer.

Ved valg av ulike byggevarer skal det foretas en faglig vurdering og sammenligning av innholdet av helse- og miljøskadelige stoffer i ulike produkter med samme funksjon.

Kravet i § 9-2 oppfylles enklest ved å bruke forhåndsvurderte produkter. I merkeordningene og verktøy fra Svanemerket/EU-Blomsten, ECOprodukter og Sintef Teknisk Godkjenning er helse og miljøskadelige stoffer forhåndsvurdert.

Forurensning i grunnen

Ved planlegging av byggverk skal det undersøkes om det finnes forurenset grunn. Både plan og bygningsloven samt forurensningsforskriften stiller krav til undersøkelser av grunn. Forurensningsforskriften stiller krav til tiltakshaver om å vurdere om det er forurenset grunn i området.

Ved forurensning i grunn skal det etter forurensningsforskriften utarbeides en tiltaksplan som godkjennes av kommunen før bygging eller graving kan starte.

Utvalgte naturtyper

Etter forskriftens § 9-4 skal det ved oppføring, plassering og utforming av tiltak tas særskilt hensyn til forekomster av en utvalgt naturtype for å unngå forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstens økologiske tilstand. Bestemmelsen omhandler rettsvirkningene av at en naturtype blir utvalgt.

Videre skal tiltakshaver utarbeide en konsekvensanalyse for tiltakets virkninger på naturtypen der hvor konsekvensene for den utvalgte naturtypen ikke tidligere er kartlagt.

Byggavfall

Med byggavfall menes det etter forskriftens § 9-5 at byggverk skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengden over byggverkets livsløp begrenses til et minimum.

Dette er et veldig relevant krav ved nybygging, rehabilitering, vedlikehold og riving.

Det skal velges materialer med lang levetid samt gjennomføre riktig lagring av materialer.

Videre følger det av § 9-5 at det skal velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning. I forskrift om dokumentasjon av byggevarer er det et krav om dokumentasjon av bærekraftig bruk av naturressurser. Dette går blant annet ut på at det må dokumenteres at byggevarer har egenskaper som bidrar til at byggverket oppfyller krav til god utnyttelse av naturresurser.

Avfallsplan

Forskriftens § 9-6 stiller krav til at det ved noen konkrete tiltak utarbeides en avfallsplan som gjør rede for planlagt håndtering av byggavfall. Dette gjelder følgende tiltak:

  • Oppføring, tilbygg, påbygg og underbygg av bygningen dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA
  • Vesentlig endring, herunder fasadeendring eller vesentlig reparasjon av bygningen dersom tiltaket omfatter mer enn 100 m2 BRA av bygningen.
  • Rivning av bygning eller del av bygning som overskrider 100m2 BRA
  • Oppføring, tilbygg, påbygg, underbygg, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket generer over 10 tonn bygg og rivningsavfall.

Kartlegging av farlig avfall og bygningsfraksjoner som må fjernes

Etter forskriftens § 9-7 skal det ved gjennomføring av tiltak i eksisterende byggverk foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall etter avfallsforskriften. Forskriften presiserer at dette også gjelder andre bygningsfraksjoner som avfallsforskriften stiller krav om å fjerne.

Ved vesentlig endring, herunder fasadeendring eller vesentlig reparasjon av bygningen hvor tiltaket omfatter mer enn 100 m2 BRA av bygningen skal det utarbeides en egen miljøsaneringsbeskrivelse. Forskriften § 9-7 stiller forholdsvis detaljerte krav til hva en miljøsaneringsbeskrivelse skal inneholde av opplysninger.

Avfallssortering og sluttrapport for faktisk disponering av avfall

For tiltak etter § 9-6 første ledd (tiltak som nevnt under "avfallsplan") skal minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.

For de samme tiltakene skal det utarbeides en sluttrapport som viser faktisk disponering av avfallet, fordelt på ulike avfallstyper avfallsmengder.

Videre skal levering til godkjente avfallsmottak eller direkte til gjenvinning dokumenters.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

Denne artikkelen er ment å gi en generell redegjørelse over de krav som Byggteknisk forskrift stiller vedrørende vern av naturen og det ytre miljøet ved byggeprosjekter. Vi i Codex Advokat tar miljøutfordringene på alvor.

  • Juridisk rådgivning
  • Kartlegging av tiltak for miljøet
  • Spørsmål knyttet til Byggteknisk forskrift sine krav
  • Bistand i sak

Har du spørsmål knyttet til byggtekniske krav om vern av miljøet? Snakk med oss.


Tine Granlund

Advokat og partner

Eiendom og entreprise