Hjem
icon

Feil utført av håndverker

Mann og hund måler opp parkett .

Selv om du leier inn en profesjonell og dyktig håndverker til å for eksempel renovere badet, er det ikke alltid resultatet blir som forventet. Noen ganger er ikke arbeidet utført på en ordentlig måte, mens det andre ganger kan være snakk om brudd på forskrifter. Hvilke rettigheter har du dersom du opplever feil eller mangler utført av håndverker?

Dette får du vite om feil utført av håndverker:

Hva er en håndverkertjeneste?

En håndverkertjeneste innebærer alt av arbeid som utføres på eksisterende eiendom, slik som for eksempel vedlikehold, installasjoner, reparasjoner og ombygging. Også oppføring av garasjer og uthus regnes som håndverkertjenester.

Hvordan går du frem hvis du skal klage på en håndverker?

Dersom du ikke er fornøyd med arbeidet som er utført, og du og håndverkeren ikke blir enige om en løsning, har du mulighet til å fremsette flere krav. Det må imidlertid foreligge et kontraktsbrudd for at du skal kunne vinne frem med kravet.

Etter håndverkertjenesteloven må du reklamere eller klage innen rimelig tid etter at manglene oppdages. Den absolutte fristen for reklamasjon er 5 år etter oppdragets avslutning, men du bør likevel reklamere så fort som mulig, ettersom det også foreligger en relativ reklamasjonsfrist.

Håndverkeren kan også ha krav på å få utbedre mangelen i stedet for erstatning eller prisavslag, dersom det ikke er til vesentlig ulempe for deg. Noen ganger kan håndverkeren imidlertid ha mistet sin utbedringsrett.

Hva er avtalt i kontrakten med håndverker?

Det første du bør gjøre, er å gå nøye gjennom kontrakten mellom deg og håndverkeren. Kontrakten bør inneholde hva oppdraget skal gå ut på, et pristilbud, og tidspunkt for når prosjektet begynne og være ferdig. Det er også en fordel å ha med i kontrakten om håndverkeren skal betale dagbøter ved forsinkelser eller ikke. En kontrakt bør alltid være skriftlig.

Kontraktsbrudd

For å vinne frem med en klage, må det foreligge et kontraktsbrudd. Det foreligger et kontraktsbrudd dersom tjenesten er mangelfull eller forsinket.

En tjeneste ansees som mangelfull dersom kvaliteten eller kvantiteten avviker fra kontrakten. Dette kan for eksempel være dersom renoveringen av badet ikke følger forskriftene for våtrom, eller dersom kvaliteten av arbeidet ikke er bra nok.

En tjeneste ansees som forsinket dersom den blir utført for sent, eller ikke i det hele tatt. Dette kan enten være dersom den avtalte datoen for ferdigstillelse ikke overholdes, eller at tjenesten ikke blir gjort i det hele tatt.

Når du skal klage på en håndverkertjeneste, er det du som forbruker som må bevise at klagen er berettiget. Dette innebærer at du først og fremst må bevise at det foreligger et kontraktsbrudd. Ved forsinkelse kan du vise til datoene avtalt i kontrakten. Ved mangelfullt arbeid vil det være fordelaktig å få en takstmann til å se på arbeidet. Dersom det oppstår en tvist med håndverkeren, vil en takstrapport som bekrefter mangelfullt arbeid ofte veie tungt.

Reklamasjon

Ved reklamasjon bør du bygge opp en argumentasjon om hvorfor reklamasjonskravet er berettighet, og hva du reklamerer over. Du bør også kreve utbedring eller erstatning innen rimelig tid ettersom det finnes fastsatte reklamasjonsfrister. Dersom du ikke gjør det, kan du miste retten til å reklamere.

Fristen vil aldri være kortere enn to måneder ved forbrukerkjøp, men utover dette må det vurderes konkret i hvert tilfelle hva som ansees som rimelig. Den absolutte reklamasjonsfristen er på 5 år, noe som betyr at du 5 år etter ferdigstillelsen av arbeidet automatisk vil miste retten til å reklamere.

Misligholdsbeføyelser

Ved mangelfullt eller forsinket arbeid kan du som forbruker holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen, kreve retting, eller eventuelt kreve jobben utført ved forsinkelser, heving av kontrakt eller erstatning. Ved mangler kan du også kreve prisavslag.

Håndverkeren har imidlertid rett til å forsøke å utbedre eller rette mangelen, under forutsetningen at det ikke er til vesentlig ulempe for deg. Dersom håndverkeren velger å ikke benytte seg av denne retten, kan de øvrige misligholdsbeføyelsene rettes mot håndverkeren.

Holde tilbake kjøpesummen
Ved en mangel har du mulighet til å holde tilbake så mye av kjøpesummen at det sikrer kravet ditt. Dette betyr at du ikke kan holde tilbake et større beløp enn den verdireduksjonen som har oppstått på grunn av mangelen.

Kreve retting eller gjennomføring av avtalen
Dersom du krever at håndverkeren skal rette manglene, eventuelt at vedkommende ved forsinkelse skal fullføre avtalen, kan det ikke medføre urimelig kostnad eller ulempe for håndverkeren sett opp mot din interesse. Retting og fullføring av avtalen må også skje innen rimelig tid.

Heving av kontrakt
Dersom mangelen eller forsinkelsen utgjør et omfattende kontraktsbrudd, kan du heve kontrakten. Dette innebærer at partene får tilbake eller beholder det som skulle bidratt til opprettholdelsen av kontrakten, slik som penger eller materiale.

Prisavslag
Dersom du ikke ønsker å heve kontrakten, kan du kreve et prisavslag. Dette avslaget kan være på opptil det beløpet det ville kostet deg å få rettet opp mangelen på egenhånd. Hovedregelen er at prisavslaget skal svare til mangelens betydning.

Erstatning
Du har mulighet til å kreve erstatning for tap som følge av mangel eller forsinkelse. Dette gjelder imidlertid ikke dersom mangelen eller forsinkelsen oppstår på grunn av noe som er utenfor håndverkerens kontroll. Det må altså foreligge et økonomisk tap hos deg, et ansvarsgrunnlag hos håndverkeren og en årsakssammenheng.

Juridisk bistand ved klage på håndverker

Dersom du skal klage eller reklamere på en feil utført av håndverker, vil det være fornuftig med bistand fra både advokat og takstmann til å foreta en kartlegging og kostnadsvurdering av manglene. Vi i Codex Advokat Oslo AS har erfarne advokater, og et bredt kontaktnett med dyktige takstmenn som vi kan anbefale.

Innboforsikringen din dekker tvister som kan oppstå for deg som privatperson. Som oftest gjelder dette tvister knyttet til eiendom. Les mer om rettshjelpsdekning.

Har du spørsmål knyttet til feil utført av håndverker? Snakk med oss.

Erik Snekvik

Advokat og partner

Eiendom og entreprise

Therese Romundstad Schøne

Advokat

Eiendom og entreprise

Har du spørsmål om feil utført av håndverker?

Kontakt oss