Hjem

Klage på håndverker

Flere opplever å bli misfornøyde med arbeidet til håndverkeren. En håndverker kan yte tjenester i form av reparasjoner, vedlikehold, ombygging og lignende. Men, hvordan kan du gå frem for å klage på en håndverker? Denne artikkelen gir deg svaret.

Arbeidere som snakker sammen.
icon

Viktige forhold du trenger å vite om klage på håndverker:

Hva er en mangelfull håndverkertjeneste?

En mangelfull håndverkertjeneste avviker fra hva som ble avtalt mellom deg og håndverkeren. Om en tjeneste er mangelfull må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

En håndverkertjeneste skal samsvare med hva som ble avtalt. Derfor er det viktig å være detaljert og nøyaktig i kontrakten, slik at begge parter har en klar forståelse av hva som skal utføres og hva tjenesten koster.

I tilfeller der det ikke foreligger en skriftlig avtale, skal håndverkeren levere i henhold til hva forbrukeren med rimelighet kan forvente.

Rimelige forventninger er blant annet at arbeidet skal være fagmessig og innenfor standarden for alminnelig godt arbeid i bransjen. Forbrukeren kan også med rimelig forvente god kvalitet på materialvalget, så lenge ikke annet er beskrevet i en avtale.

I tillegg skal håndverkertjenesten stemme overens med offentligrettslige krav.

Alle håndverkere har en omsorgsplikt overfor forbrukeren. Omsorgsplikten innebærer at håndverkeren må velge det rimeligste alternativ, dersom alternativet fører til samme resultat.

Eksempler på mangelfulle håndverkertjenester:

  • Bruk av materialer med dårlig kvalitet
  • Dårlig kvalitet på arbeidet
  • Arbeidet tilfredsstiller ikke offentligrettslige krav
  • Arbeidet samsvarer ikke med opplysninger håndverkeren har gitt

Hva kan du kreve ved en mangelfull håndverkertjeneste?

Ved mangler på arbeidet kan forbrukeren kreve ulike kompensasjoner. Ved både mangler og forsinkelser kan forbrukeren holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen, kreve retting, jobben utført ved forsinkelser, heving eller erstatning. Hvis arbeidet er forsinket kan det også være grunnlag for dagmulkt (dagsbøter).

Tilbakeholdsrett

Hvis du oppdager en mangel før tjenesten er overlevert, kan du velge å tilbakeholde hele eller deler av kjøpesummen. Summen du tilbakeholder må samsvare med mangelens omfang.

Retting

Ved mangler på tjenesten kan du kreve retting. Retting sin forutsetning er at kravet om retting ikke medfører en urimelig kostnad eller ulempe for håndverkeren sett opp mot forbruker sin interesse i at håndverkeren utfører tjenesten. Rettingen kan utføres av håndverkeren selv, hvis dette ikke medfører vesentlige ulemper for deg. Retting må kreves innen rimelig tid.

Prisavslag

Hvis mangelen ikke blir rettet, har du rett på prisavslag. Prisavslaget tar utgangspunkt i kostnadene knyttet til å få mangelen rettet.

Erstatning

Du kan ha rett på erstatning for økonomiske tap forårsaket av forsinkelsen eller mangelen. For å kunne få erstatning må det foreligger et ansvarsgrunnlag hvor det må være en årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og mangelen, der mangelen har ført til det økonomiske tapet. Hvis det godtgjøres at tapet skyldes en hindring som er utenfor håndverkerens kontroll, og håndverkeren ikke kunne tatt dette i betraktning eller unngått det har man ikke krav på erstatning ovenfor håndverkeren.

Heving

Har formålet med håndverkertjenesten blir vesentlig forfeilet på grunn av mangelen kan du kreve heving. Partene skal da stilles som om kontrakten aldri hadde blitt inngått.

Reklamasjonsfrister

Du må reklamere innen rimelig tid fra da du fant eller burde ha funnet mangelen. Ved kjøp av tjenester, har du som forbruker en undersøkelsesplikt. Hva som regnes som rimelig tid vil variere fra sak til sak. Vi anbefaler deg å reklamere så raskt som mulig. Reklamasjonen bør også være skriftlig.

Er fakturaen din overraskende høy?

I noen tilfeller kan håndverkeren ha rett på å kreve tilleggsbetaling. Om du er usikker på når håndverkeren kan gjøre dette, kan du lese mer om dette i artikkelen nedenfor.

Hvordan kan du klage på håndverker?

Ved feil og mangler, vil det første steget være å klage til håndverkeren. Når du skal klage må du fremlegge en skriftlig reklamasjon til håndverkeren.

Vi har dyktige advokater som kan bistå deg i utformingen av et klagebrev.

Dersom du får et skriftlig avslag fra håndverkeren, eller aldri får noe svar, man kan du bringe saken inn til Forbrukerrådet.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til klage på håndverker
  • Juridisk rådgiver
  • Hjelp til å klage på håndverker
  • Støtte i sak

Har du spørsmål knyttet til klage på håndverker? Snakk med oss.