Hjem
icon

Håndverkers rett til å kreve tilleggs­betaling

Mann sitter å ser ut av vinduet ved pulten.

Mange kjøper håndverkertjenester til ulike formål. En håndverkertjeneste kan i noen tilfeller vise deg å bli dyrere enn hva som ble avtalt i utgangspunktet. Har du mottatt en faktura som var overraskende høy? I noen tilfeller kan en håndverker ha rett på tilleggsbetaling, men gjelder dette i ditt tilfelle?

Viktige forhold du trenger å vite om håndverkers rett til å kreve tilleggsbetaling:

Håndverkertjenestelovens regler

Om en håndverker kan kreve tilleggsbetaling, reguleres av håndverkertjenesteloven. Håndverkertjenesteloven inneholder regler knyttet til avtaler eller oppdrag av håndverkertjenester, mellom forbruker og tjenesteyter. Tjenester er blant annet vedlikehold, installasjoner, reparasjoner og ombygging.

Håndverkertjenesteloven er ufravikelig. Dette innebærer at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven.

Ble det opprinnelig avtalt en pris?

Etter hovedregelen i håndverkertjenesteloven skal forbrukeren betale håndverkeren den prisen som ble avtalt.

Dette innebærer at en tjenesteyter i utgangspunktet ikke kan kreve mer enn avtalt pris.

Det er viktig å gjøre en vurdering av avtalen. Ble det avtalt fastpris eller timespris? Hva er timesatsen? En vurdering vil blant annet ta utgangspunkt i om det ble avtalt fastpris, timespris, timesats, materialrabatt og betalingsfrist. Det er også viktig å tolke muntlige avtaler. En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale, men det kan likevel oppstå utfordringer. Det er vanskelig å bevise hva som skal betales dersom avtalen kun er muntlig, og det dermed ikke foreligger noen konkrete bevis.

Vi anbefaler at alle avtaler inngås skriftlig for å unngå uenigheter om hva som ble avtalt i etterkant.

Ble det gitt et prisoverslag?

I noen tilfeller blir det ikke avtalt en konkret pris på arbeidet, men det gis i stedet et prisoverslag.

Ved prisoverslag, er det ikke uvanlig at det dukker opp spørsmål om beløpet kan overstige overslaget.

Et prisoverslag er ikke bindende for håndverkeren, slik som avtalt pris er. Etter håndverkertjenesten kan likevel ikke prisen overstige prisoverslaget «vesentlig, og iallfall ikke med mer enn 15 prosent».

Det gis ut et slingringsmonn til håndverkeren, samtidig som det gis en viss sikkerhet for forbrukeren.

Hvis det ikke er inngått en avtale om pris eller gitt ut et prisoverslag kan håndverkeren kreve gjengs pris for tjenesten. Gjengs pris er den gjennomsnittlige prisen for tilsvarende arbeid i området.

Håndverkerens rett til å kreve tilleggsbetaling

Etter håndverkertjenesteloven kan tjenesteyteren kreve tilleggsbetaling i enkelte tilfeller.

Dette gjelder blant annet hvis håndverkeren har utført et tilleggsarbeid. Da vil det være under forutsetning at håndverker godtgjør at tilleggsarbeidet ikke er en del av oppdraget. Det kreves også at håndverkeren har kontaktet forbrukeren for å informere om tilleggsarbeidet.

Hvis håndverkeren ikke har fått kontaktet forbrukeren kan håndverkeren kun få betalt for tilleggsarbeidet dersom det må antas at forbrukeren ville ha godkjent arbeidet, eller at prisen er ubetydelig i seg selv.

Håndverker har videre kreve tilleggsbetaling for ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold fra forbrukerens side. Dette gjelder blant annet dersom forbruker har gitt feil opplysninger som håndverker ikke kunne forutse, som fører til at avtalen om prisen ble for lav.

Hvis arbeidet kostet mer å utføre enn antatt vil ikke dette i seg selv være god nok grunn til å kreve et pristillegg.

Dette kan du gjøre ved overprising

Hvis du mottar en faktura som avviker fra den prisen som ble avtalt eller prisoverslaget, må du gi beskjed om at prisen ikke godtas innen rimelig tid etter mottakelse (2-3 uker). Dette må gjøres for å ikke bli bundet av oppgitt pris.

Hvis du og håndverkeren ikke kommer til en enighet om prisen kan tvisten løses av Forbrukerklageutvalget, Håndverkerklagenemnda eller domstolene.

Vi anbefaler deg å kontakte advokat så tidlig som mulig i prosessen. Advokaten sikrer dine rettigheter og hjelper deg gjennom hele prosessen.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

  • Spørsmål knyttet til faktura og tilleggsbetaling
  • Juridisk rådgivning
  • Tolkning av avtaler
  • Avtaleinngåelse
  • Støtte i sak

Har du spørsmål knyttet til håndverkers rett til å kreve tilleggsbetaling?