Hjem
icon

Håndverker­tjenesteloven

Glade håndverkere som bærer noen materialer.

Håndverkertjenesteloven inneholder bestemmelser om avtaler og oppdrag mellom håndverker og forbruker. Oppdrag kan bestå av alt fra vedlikehold, reparasjoner, ombygging, installasjoner og lignende. Oppføring av ny eiendom til privat bruk reguleres ikke av håndverkertjenesteloven, en slik avtale mellom entreprenør og forbruker reguleres av bustadoppføringsloven.

Viktige forhold du trenger å vite om håndverkertjenesteloven:

Kapittel 1: Håndverkertjenestelovens virkeområde

Håndverkertjenesteloven gjelder for avtaler og oppdrag av håndverkertjenester mellom håndverker og forbruker.

En forbruker er en fysisk person som kjøper en håndverkertjeneste, og som ikke handler i næringsvirksomheten.

I tillegg omfatter loven også organisasjoner og offentlige virksomheter som yter tjenester mot godtgjørelse.

Loven regulerer ikke arbeid som utføres i forbindelse med bestillinger, leveringer eller retting, når avtalen i sin helhet er et kjøp.

Tjenesteyter er synonymt med håndverker, videre blir tjenesteyteren omtalt som håndverker.

Det kan ikke avtales vilkår som er til ,er ugunst for forbrukeren enn det som følger av lovens bestemmelser.

Kapittel 2: Oppdraget

Håndverkeren som stå for at tjenesten utføres fagmessig korrekt og samtidig ivareta forbrukerens interesser.

Håndverkeren skal etter forholdene veilede eller samrå seg sammen med forbrukeren.

Tjenesten inkluderer levering av materialer, så lenge ikke annet er avtalt. Kvaliteten på de leverte materialene skal være av vanlig god kvalitet.

Dersom prisen ikke er avtalt på forhånd, skal håndverkeren utføre tjenesten rimeligst mulig, med mindre det er avtalt noe annet. Håndverkertjenesten skal også utføres i henhold til lovens sikkerhetskrav.

Hvis håndverkeren underveis av arbeidet, får grunn til å tro at prisen på arbeidet blir betydelige høyere enn det forbrukeren kan forvente, må håndverkeren informere forbrukeren om dette. Hvis håndverkeren ikke klarer å få tak i forbrukeren, skal arbeidet stanses da dette kan være av forbrukerens interesse.

Har tjenesteyteren ikke underrettet forbrukeren eller stanset arbeidet i forbindelse med ovennevnte, slik at det kan tenkes at forbrukeren ikke ønsker tjenesten likevel, kan ikke håndverkeren kreve betaling i videre utstrekning enn om forbrukeren ikke hadde bestilt eller avbestilt tjenesten.

Håndverkeren har kun rett på å få dekket merkostnader, så lenge det er rimelig og den samlede betalingen ikke overstiger verdien på arbeidet.

Dersom det viser seg at det oppstår behov for tilleggsarbeider, må håndverkeren kontakte forbrukeren for å informere om dette. Håndverkeren kan ikke utføre tilleggsarbeider uten tillatelse fra forbruker, med mindre forbrukeren må antas å ha godkjent tilleggsarbeidet og at prisen er ubetydelig i seg selv eller prisen er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten..

En håndverkertjeneste skal være avsluttet i henhold til avtale, eller det som antas å være rimelig.

Kapittel 3: Forsinkelse av tjenesten

Hvis håndverkeren ikke har ferdigstilt arbeidet innen nødvendige frister eller avtale, og dette ikke er forbrukerens skyld, så kan forbrukeren:

  • Holde tilbake betaling
  • Kreve tjenesten utført
  • Heve avtalen
  • Kreve erstatning

Forbrukeren kan ikke heve avtalen eller kreve erstatning dersom arbeidet er avsluttet, med mindre det innen rimelig tid etter at forbrukeren mottok beskjed om avslutningen, blir gitt reklamasjon til håndverkeren om at forsinkelsen påberopes.

En forbruker kan tilbakeholde betaling i henhold til de kravene som oppstår på grunn av forsinkelsen.

Ved forsinkelser kan forbrukeren kreve at håndverkeren fullfører tjenesten, så lenge dette ikke medfører urimelige kostnader eller ulemper for håndverkeren, sett opp mot forbrukerens interesse. Denne retten mister forbrukeren, dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Hvis forsinkelsen er av vesentlig betydning, kan forbrukeren heve avtalen. En forbruker som har krevd utføring, kan ikke heve avtalen så lenge arbeidet blir ferdigstilt innen rimelig tid etter fristens utløp. Er det utført en ikke ubetydelig del av tjenesten, kan forbrukeren bare heve for den delen som står igjen.

Dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av forsinkelsen, kan forbrukeren likevel heve hele avtalen.. Håndverkeren har ikke rett til å få betaling dersom forbrukeren hever hele avtalen. Håndverkeren har kun rett til å få levert tilbake materialer og lignende.

Kapittel 4: Mangler ved håndverkertjenesten

En mangel kan oppstå dersom håndverkeren ikke leverer et resultat som ble avtalt med forbruker. Det er ikke en mangel hvis avviket skyldes forhold på forbrukerens side.

Eksempler på mangler:

  • Resultatet samsvarer ikke med forventet egenskaper
  • Resultatet er ikke det som ble avtalt

Det foreligger også en mangel dersom håndverker har utelatt vesentlige opplysninger om tjenesten ved avtaleinngåelse.

Om det foreligger en mangel, må vurderes da oppdraget anses avsluttet.

Hvis forbrukeren oppdager en mangel, kan han/hun tilbakeholde betaling, kreve retting, prisavslag, heving eller erstatning.

Hvis forbrukeren ikke reklamerer om mangelen innen rimelig tid, mister forbrukeren sin rett til å gjøre en mangel gjeldende. Fristen for å reklamere er innen to år fra oppdraget ble avsluttet. Dersom tjenestens bruk er ment å vare vesentlig lenger eller at arbeidet gjelder fast eiendom, er reklamasjonsfristen fem år.

En forbruker kan kreve at håndverkeren retter mangelen, så lenge dette kan gjøres uten urimelig ulempe eller kostnader. Håndverkeren kan også rette mangelen selv om forbrukeren ikke krever det når det skjer uten vesentlig ulempe for forbrukeren og forbruken ikke har en særlig grunn til å motsette seg arbeidet.

Retting av arbeid må skje innen rimelig tid etter at forbrukeren har sendt inn en klage på mangelen og gitt håndverkeren mulighet til å rette.

Det er håndverkeren som skal dekke kostnadene knyttet til retting. Håndverkeren kan kun kreve pristillegg for arbeid og materialer som er nødvendig dersom tjenesten skulle bli utført uten mangel fra start av.

Hvis forbrukeren ikke får håndverkeren til å rette mangelen, kan forbrukeren ha rett på prisavslag. Dette gjelder så lenge forbrukeren ikke av avslått rettingen fra håndverker. Et prisavslag skal tilsvare kostnadene for å få mangelen rettet eller mangelens betydning.

Hvis mangelen forårsaker av hele oppdraget blir vesentlig forfeilet, kan forbrukeren ha rett på prisavslag for hele avtalen.

Kapittel 5: Tjenesteyterens erstatningsansvar

Hvis en forsinkelse eller mangel oppstår utenfor håndverkerens kontroll, kan ikke forbrukeren kreve erstatning.

En håndverker får et erstatningsansvar hvis ting eller eiendom er påført skade mens dette var i håndverkeres varetekt eller kontroll. En håndverker er også ansvarlig for tap som ikke er en følge av forsinkelser eller mangler.

Erstatningen skal beregnes i henhold til det økonomiske tapet til forbrukeren. Dette kan blant annet være utlegg, prisforskjell, tapt arbeidsfortjeneste og lignende. Erstatning for tap gjelder kun dersom håndverkeren kunne ha forutsett som følge av forholdet. Dersom forbrukeren forsømmer å begrense tapet gjennom rimelige tiltak, må forbrukeren selv bære den delen av tapet.

Kapittel 6: Forbrukerens ytelse

Hvis det ikke er avtalt noen pris, skal prisen beregnes med utgangspunkt i prisen på tilsvarende tjenester (gjengs pris), så lenge dette ikke blir urimelig. Hvis det ikke finnes en gjengs pris, skal prisen fastsettes etter hva som er rimelig i henhold til tjenestens omfang, art, utføring og andre forhold.

Hvis det er gitt et prisoverslag, skal ikke prisen kunne overstiges i betydelig grad (maks 15 %). Dette gjelder så lenge ikke en annen prisgrense er avtalt mellom håndverker og forbruker.

Dersom det oppstår konflikter, vil det være opp til håndverkeren å godtgjøre om en pris er bindende fast pris, høyeste pris, et prisoverslag eller en uforpliktende prisantydning.

En prisangivelse anses å omfatte merverdiavgift og andre offentlige avgifter, med mindre det må antas at forbrukeren visste av avgiften kom i tillegg. I noen tilfeller kan håndverker kreve pristillegg for tilleggsarbeider.

En forbruker skal ikke betale for arbeid eller materialer som blir ødelagt ved en hendelse som ikke skyldes forbruker.

Håndverkeren må skrive en regning som viser en oversikt over arbeidet, hvis forbrukeren krever det. Regningen skal vise hvordan regnestykket ser ut.

Tjenesteyteren kan ikke kreve gebyr for skriving og sending av regning e.l. i tillegg til prisen for tjenesten. Forbruker vil være bundet av regningen om forbrukeren ikke innen rimelig tid sier fra at prisen ikke blir godtatt. Dette gjelder likevel ikke når en lavere pris følger av avtale eller den oppførte prisen er urimelig.

Følger ikke betalingstid av avtalen, skal forbrukeren betale når tjenesteyteren krever det etter at tjenesten er utført.

Kapittel 7: Forbrukerens avbestilling

En forbruker har rett til å trekke tilbake oppdraget helt eller delvis. Dersom håndverkeren har begynt arbeidet, har forbrukeren rett til at håndverkeren raskest mulig innstiller arbeidet.

Håndverkeren kan imidlertid gjennomføre et arbeid så lenge dette vil være nødvendig for å sikre tilbakeholds- og salgsrett, hvis forbrukeren ikke stiller med sikkerhet eller ikke betaler.

Håndverkeren har rett på erstatning for tap i forbindelse med avbestillingen. Håndverkeren kan også kreve erstatning for tapt fortjeneste, så lenge vilkårene for det er oppfylt.

Håndverkeren kan imidlertid ikke kreve erstatning hvis det godtgjøres at forbruker ikke har nytte for tjenesten, da tingen eller eiendommens tjeneste går tapt eller skades vesentlig forårsaket av uforutsette forhold. Dette gjelder også dersom tapet er forårsaket utenfor forbrukerens kontroll, lov, inngrep av offentlige myndigheter og lignende.

I stedet kan avtalen fastsettes etter normalerstatning (avbestillingsgebyr).

Kapittel 8: Forsinkelse på forbrukerens side

Håndverkeren kan stanse arbeidet, dersom forbrukeren ikke betaler i tide. I tillegg kan håndverkeren kreve erstatning for kostnadene og annet tap som følger av stansingen. Han kan også heve den delen av tjenesten som gjenstår, renter og rentetapserstatning.

Håndverkeren kan imidlertid kunne kreve erstatning, dersom forsinket betaling skyldes forhold utenfor forbrukerens kontroll.

Hvis tjenesten handler om en ting som er plassert hos håndverkeren, og forbruker ikke betaler i tide, kan håndverkeren holde tilbake tingen helt til forbrukeren har betalt eller gir betryggende sikkerhet.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til håndverkertjenesteloven
  • Juridisk rådgivning
  • Støtte i sak

Har du spørsmål knyttet til håndverkertjenesteloven? Snakk med oss. Alt er lov.