Hjem
icon

Bolig ikke ferdigstilt? Slik krever du dagmulkt

Mann som ringer noen.

Når du kjøper deg en ny bolig, er det vanlig å inngå en ferdigstillelsesdato i kjøpekontrakten. Hvis entreprenør ikke overholder denne fristen, har du rett til å kreve dagmulkt (dagsbøter).

Viktige forhold du trenger å vite om dagmulkt:

Hva er dagmulkt?

Det er bustadoppføringslova § 18 som regulerer krav om dagmulkt. Etter hovedregelen kan forbruker ha rett på dagmulkt hvis entreprenøren er forsinket. Denne retten besitter forbrukeren så lenge det foreligger en forsinkelse.

Det er viktig at man i planleggingsprosessen og i kontrakten med entreprenør blir enig om tidsfrister som er realistiske og rimelige.

Forbruker har også en viss medvirkningsplikt til at avtalt fremdrift blir overholdt. I enkelte tilfeller kan likevel entreprenøren ha rett på tilleggsfrist for oppføring av ny bolig.

Dersom entreprenøren har krav på en tilleggsfrist, vil ikke forbruker kunne kreve dagmulkt, før etter tilleggsfristens utløp.

Entreprenøren har krav på tilleggsfrist dersom

  • forbrukeren krever tilleggsarbeid eller endringer, som medfører forsinket arbeid.

  • forbrukeren ikke medvirker i nødvendig grad, og dette resulterer i forsinket arbeid.

  • det oppstår hindringer utenfor entreprenørs kontroll, som han ikke kunne unngått eller overvunnet følgene av

Det er viktig å merke seg at entreprenør kun har krav på slik tilleggsfrist hvis det er gitt melding til forbruker "uten ugrunna opphold etter at entreprenøren vart merksam på det omstendet som gjev krav på lenging", jf. § 11 fjerde ledd.

Dersom det er noe galt med boligen utover at den er levert for sent, har likevel entreprenør fullt ansvar for dette etter gjeldende regler, selv om det har blitt utbetalt dagmulkt. Dagmulkt knytter seg således kun til forsinkelsen og er ikke et oppgjør for eventuelle andre mangler.

Hvor mye dagmulkt kan du kreve?

Etter bustadoppføringslova § 18 skal dagmulkten tilsvare 1 promille av det totale vederlaget entreprenøren skal få i betaling av tjenesten. Det er lov å avtale en høyere dagmulkt gjennom partene, men det er ikke lovlig å avtale en lavere dagmulkt.

Hvis kontrakten inneholder eiendomsrett til grunnen, skal dagmulkten settes til 0.75 promille av det totale vederlaget.

Bustadoppføringsloven § 18 annet ledd regulerer også det at dagmulkten aldri kan være på mindre enn en halv prosent av grunnbeløpet i folketrygden. Per mai 2020 er grunnbeløpet 101 351 kroner.

Etter bustadoppføringslova § 18 skal dagmulkten gjelde så lenge det foreligger en forsinkelse. Likevel er det en øvre grense på totalt 100 dager som forbrukeren kan kreve dagmulkt. Etter 100 dager vil det imidlertid være aktuelt å se på andre sanksjoner man kan gjøre gjeldende.

Forbruker kan kreve dagmulkt uavhengig om det foreligger et økonomisk tap på grunn av forsinkelsen.

Kjøper krever dagmulkt

I 2011 behandlet Høyesterett en sak der forbrukeren krevde dagmulkt etter bustadoppføringslova § 18. Saken gjaldt forsinkelser ved ferdigstillelse av en leilighet.

I kontrakten mellom forbruker og entreprenør var det avtalt at ferdigstillelsesdatoen skulle være «i løpet av 3. kvartal 2007».

Med bakgrunn i at selger var klar over at ferdigstillelsesdatoen var uholdbar på kontraktstidspunktet, kunne kjøperen kreve dagmulkt på forsinkelsen. Høyesterett konkluderte at det forelå mislighold av kjøpekontrakten.

Kjøperen fikk innfridd kravet om dagmulkt.

Får du dekket advokatutgifter?

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels komplekse og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

De fleste har innboforsikring på boligen sin. Innboforsikringen kan dekke opp til 100 000,- kroner til advokatutgifter.

I utgangspunktet gjelder dette for alle typer saker, men det finnes noen unntak. Vi kjenner til unntakene, og kan undersøke og gi deg all nødvendig informasjon. Våre advokater kan bistå deg gjennom hele prosessen.

I tillegg kan du ha krav på fri rettshjelp. Vi kan sjekke opp du oppfyller kravene for fri rettshjelp.

Våre advokater vil håndtere alt knyttet til ditt forsikringsselskap, slik at du kun får en faktura på egenandelen.

Kjøpt eller solgt bolig i 2022?
Les mer om: Endringer i avhendings­loven etter 1. Januar 2022

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til dagmulkt ved oppføring av ny bolig
  • Juridisk rådgivning
  • Utarbeidelse av kontrakt mellom forbruker og entreprenør
  • Støtte i sak

Har du spørsmål knyttet til dagmulkt ved oppføring av ny bolig? Snakk med oss.