Hjem
icon

Feil og mangler ved nybygg

Pappa og barn maler veggen.

Når du kjøper et nybygg, kan du enten kjøpe boligen før den er ferdigstilt, på et såkalt prospekt, eller du kan kjøpe boligen etter at den står ferdig. Fordelen med å kjøpe på prospekt er at du kan være med å bestemme hvordan boligens utforming skal bli. Fordelen med å kjøpe etter ferdigstillelse er at du kan se og oppleve boligen før du kjøper den, og du vil ha muligheten til å flytte inn raskt. Det er imidlertid en del fundamentale forskjeller mellom disse kjøpstypene, og hvilke rettigheter du som kjøper har dersom det skulle oppstå forsinkelser eller byggefeil. Disse forskjellene er det viktig å være klar over før du kjøper et nybygg.

Dette får du vite om feil og mangler ved nybygg:

Bustadoppføringsloven vs. avhendingsloven - Hva er forskjellen?

Bustadoppføringsloven regulerer avtaler mellom entreprenør og forbruker når det kommer til oppføring av ny bolig.

Bustadoppføringsloven gjør seg gjeldende ved alle avtaler mellom entreprenør og forbruker som skjer før boligen er ferdigstilt. En bolig står ferdigstilt når boligen er klar for overtagelse uten gjenstående oppgaver fra entreprenørens side. Mindre avvik kan i visse tilfeller godtas.

Avhendingsloven regulerer avtaler mellom selger og kjøper, eller mellom entreprenør og forbruker, når en fullført bolig skal avhendes. At en bolig avhendes betyr at boligen går over fra én eier til en annen.

Avhendingslovens formål er å gi forbrukeren et sterkere vern ved kjøp og salg av nybygg som ikke faller inn under bustadoppføringsloven. Avhendingsloven kan ikke fravikes til ugunst for kjøperen når kjøpet gjelder en nyoppført bolig som ikke har vært brukt som bolig i mer enn ett år på avtaletidspunktet.

Hvilke kvalitetskrav gjelder for nybygg?

Kvaliteten på arbeidet og materialene som entreprenøren skal levere, må følge bustadoppføringslovens bestemmelser om kvalitet. Dette med mindre noe annet er avtalt.

Etter bustadoppføringsloven gjelder visse kvalitetskrav for nybygg. Kvaliteten på materialene skal være av normal god kvalitet, og utførelsen av oppgavene skal være fagmessig og følge alminnelig god byggeskikk.

Entreprenøren er pliktig til å levere sine arbeider på en måte som oppfyller alle gjeldende krav og forskrifter om kvaliteten på nybygg. Bygget skal også stå ferdigstilt til avtalt tid, eller gjennomføres med rimelig fremdrift.

Etter avhendingsloven gjelder nesten tilsvarende bestemmelser om leveranseforpliktelsen til selgeren. Boligen skal være i samsvar med kravene som er avtalt mellom partene.

feil-og-mangler-nybygg2
Etter bustadoppføringsloven gjelder visse kvalitetskrav for nybygg.

Hvilken garanti gjelder for nybygg?

Etter avtalen med forbruker er entreprenøren pliktig til å stille garanti for oppfyllelsen av forpliktelsene vedkommende har. Garantien skal stilles umiddelbart etter at en avtale er inngått. Den skal svare til minst 10 % av kjøpesummen som forbruker skal betale, og skal gjelde i minst 5 år etter overtakelse av boligen. Etter overtakelsen skal garantien svare til minst 5 % av kjøpesummen.

Garantien dekker alle krav som du som forbruker måtte ha mot entreprenøren. Dette gjelder dersom det har oppstått forsinkelser i prosessen, eller dersom du oppdager feil og mangler ved boligen. Før garantien er avtalt, er du ikke pliktig til å betale noe av kjøpesummen, selv om noe annet er forutsatt fra selgerens eller entreprenørens side.

Dersom salget skjer gjennom en eiendomsmegler, er det denne som er forpliktet til å sørge for at garantien er stilt.

Har du garanti for byggefeil dersom det ikke er avtalt i kjøpekontrakten?

Etter avhendingsloven har du ingen garanti for byggefeil eller forsinkelser. Du har imidlertid mulighet til å avtale en garantiperiode sammen med entreprenøren, og avtale erstatning ved forsinkelser. Slike avtaler gjør prosessen enklere, og kan hindre at konflikter og uenigheter oppstår.

Feil, mangler og reklamasjon

Avvik fra det avtalte vil rettslig sett bli ansett som en mangel. Dersom byggverket strider mot gjeldende lover, forskrifter, kjøpers bestilling eller god byggeskikk, vil dette bli ansett som en byggefeil. Dersom du oppdager slike feil eller mangler i boligen du kjøpte, må du reklamere innen ca. 2 måneder etter at du oppdaget avviket.

Normalt sett vil du ikke lenger ha mulighet til å reklamere 5 år etter overtakelse av bolig.

Dersom selger eller entreprenør ikke tar stilling til reklamasjonen innen rimelig tid, vil de tape retten til å utbedre reklamasjonen. Det samme skjer dersom de avviser en berettiget reklamasjon. Du som kjøper kan da utbedre feilen selv, og kreve kostnadene dekket av selger eller den som stilte garantien.

Innboforsikringen din dekker tvister som kan oppstå for deg som privatperson. Som oftest gjelder dette tvister knyttet til eiendom. Les mer om rettshjelpsdekning her.

Har du spørsmål knyttet til feil og mangler ved nybygg? Snakk med oss.

Erik Snekvik

Advokat og partner

Eiendom og entreprise

Therese Romundstad Schøne

Advokat

Eiendom og entreprise

Har du spørsmål om feil og mangler ved nybygg?

Kontakt oss