Hjem
icon

Kontraktsbrudd: Din [Guide]

En skrivepult med en PC-skjerm som viser ulike kontrakter.

Konflikter rundt oppfyllelsen av kontrakter er relativt vanlige. Kontraktsbrudd foreligger når en part ikke oppfyller sin del av en avtale. Hvorvidt det foreligger et kontraktsbrudd, må vurderes konkret med bakgrunn i den enkelte avtale.

Alt du trenger å vite om kontraktsbrudd:

Typiske eksempler på kontraktsbrudd:

 • Manglende eller forsinket levering
 • Mangler ved varen/tjenesten
 • Manglende medvirkning til kontraktens oppfyllelse
 • Manglende eller forsinket betaling
 • Forventet/antesipert kontraktsbrudd

Foreligger det kontraktsbrudd?

Avtalen er utgangspunktet når en skal vurdere hvorvidt det foreligger kontraktsbrudd.

Lovgivningen og annen bakgrunnsrett kan også få betydning i spørsmål hvor avtalen alene ikke klart kan gi svar på spørsmålet. I tilfeller hvor loven er ufravikelig vil den uansett få betydning. Dette gjelder typisk hvor den ene parten er forbruker.

I kontraktsforhold mellom selskaper har erfaringsmessig kontraktene og bestemmelsene der større betydning enn lovreguleringer, selv om de også kan være relevante ved slike partsforhold.

Finnes det unntak fra reglene om kontraktsbrudd?

Hovedregelen i norsk rett er at avtaler skal holdes slik de er inngått.

Partene vil som regel også ønske oppfyllelse. Noen unntak kan begrunne at avtalen likevel ikke kan kreves oppfylt. Disse unntakene kan være avtalt i kontrakten, slik som force majeure klausuler.

Domstolene og andre tvisteløsningsorganer kan også endre avtalen gjennom rimelighetssensur og regler om bristende forutsetninger. Det skal imidlertid svært mye til før domstolene reviderer en avtale på disse grunnlagene, særlig i tilfeller med profesjonelle og likestilte kontraktsparter.

Hva har du krav på når medkontrahenten din er i kontraktsbrudd?

Dersom din kontraktspart er i kontraktsbrudd kan du gjøre ulike misligholdsbeføyelser gjeldende. Hvilke som er aktuelle i det konkrete tilfellet beror på avtalen mellom dere, eventuelt bakgrunnsretten.

 • Rett til oppfyllelse av kontrakten. Avtaler skal holdes og partene har derfor i utgangspunktet rett til å kreve levering eller betaling som avtalt, selv om den andre kontraktsparten er kommet i mislighold.
 • Tilbakeholdsrett i egen ytelse. Retten til å holde tilbake sin ytelse inntil kontraktsparten leverer det vedkommende skal etter kontrakten.
 • Rett til retting. Krav om at kontraktsparten utbedrer/retter opp i mangler i levert ytelse.
 • Rett til omlevering. Realdebitors rett til å få levere en ny gjenstand/tjeneste i stedet for den mangelfulle.
 • Prisavslag. Retten til prisreduksjon for tilfeller hvor parten er nødt til å avfinne seg med en mangelfull levering.
 • Oppsigelse. Ved mislighold kan det i løpende avtaler foreligge rett til oppsigelse. Mange kontraktstyper inneholder rett til oppsigelse uavhengig av mislighold. Der mislighold er grunnlag for oppsigelse, må det vurderes om det også foreligger hevingsrett, som har umiddelbar virkning.
 • Hevingsrett. Rett til å kansellere avtalen og få tilbakeført allerede leverte ytelser. Kreves normalt at det foreligger et vesentlig mislighold av kontrakten. Mange avtaler regulerer hva som skal anses å utgjøre vesentlige kontraktsbrudd.
 • Erstatning ved kontraktsbrudd. Oppstår det økonomisk tap som følge av et kontraktsbrudd, kan det foreligge rett til erstatning. Omfanget er naturligvis avhengig av tapet og avtalens innhold, men også ofte av om det er et direkte eller indirekte tap. Påregnelighet og adekvans er også normalt vilkår for erstatning. Partene kan eksempelvis avtale en dagmulktsordning ved forsinkelse fremfor en erstatning som beror på det påløpte økonomiske tapet.

Hvilke krav bør du fremsette?

Hvilke misligholdsbeføyelser en skal velge vil variere avhengig av partenes interesser og øvrige omstendigheter i avtaleforholdet.

Dersom partene har et tett samarbeidsforhold også utenom den enkelte kontrakt vil partene gjerne ha en felles interesse i å bevare et godt samarbeidsklima. Ved vurdering av hvilke misligholdsbeføyelser som er aktuelle, hvilke krav som er mulig å fremsette og hvordan dette bør gjøres er advokatbistand å anbefale.

Hvordan arbeider vi med kontraktsbrudd?

Sentralt i advokatenes arbeid med kontraktsbrudd er innledningsvis en avklaring av hva som er avtalt mellom partene samt de faktiske forhold i saken.

Advokaten må arbeide med å kartlegge og dokumentere brudd på avtalen.

Når disse forholdene er avklart foretas det valg med henhold til de misligholdsbeføyelser som er tilgjengelige. Det er partenes avtale som i utgangspunktet avgjør hvilke beføyelser som er aktuelle ved kontraktsbrudd.

Krav etter kontraktsbrudd må fremsettes innen avtalens eller bakgrunnsrettens bestemte frister.

Arbeid ved kontraktsbrudd foregår både utenrettslig, for domstoler og ved voldgift. Som ledd i å sikre klientenes interesser kan det være aktuelt med rettslige krav, både ved ordinær prosess, midlertidig forføyning og arrest.

Codex Advokat hjelper deg

For å unngå konflikt og kontraktsbrudd, er det av stor betydning å utarbeide gode kontrakter hvor partenes interesser blir ivaretatt på en tilstrekkelig og klar måte. Risiko bør fordeles på en måte som understøtter oppfyllelse av kontrakten fra begge parters side.

Advokatbistand er derfor nyttig både ved rådgivning og bistand i forkant av kontraktsinngåelsen, men naturligvis også dersom kontraktsbrudd likevel skulle oppstå.

Vi i Codex Advokat har lang og inngående erfaring med kontraktsbrudd. Vi bistår både gjennom forutgående rådgivning og utforming av kontrakter, ved oppfølging av kontrakten underveis i avtaleforholdet, ved tvister og ved prosesser for domstolene.

Har du spørsmål knyttet til kontraktsbrudd? Snakk med oss.

Morten Bryn

Senioradvokat

IPR og kontraktsrett