Hjem
icon

Franchise­avtaler

En kjøpmann driver med varetelling.

Franchise er en metode for distribuering av helhetlige forretningskonsepter. Det er altså en type forretningsmodell som innebærer at en franchisegiver lisensierer varemerker, produkter og forretningsmetoder til en franchisetaker. Franchisegiveren eier, utvikler, tester og dokumenterer et fullstendig forretningskonsept, som franchisetakeren da får rett til å etablere og drive. Samarbeidet skjer mot en avtalefestet avgift, og er gjerne et tidsbestemt partnerskap.

Dette får du vite om franchiseavtaler:

Hva er en franchise?

En franchise er en driftsmodell som er basert på et omfattende samarbeid mellom to selvstendige parter. Disse partene kalles franchisegiver og franchisetaker.

Franchisegiveren er den parten som eier den aktuelle forretnings­­­­­modellen. Franchise­­­­­giveren setter opp regler og rutiner for hvordan samarbeidet skal foregå.

Franchise­takeren er den parten som betaler for å få tilgang til den aktuelle forretnings­modellen. Franchise­takeren får tilgang til et ferdig forretnings­konsept, med instruksjoner og rådgivning på hvordan man best kan drive konseptet.

Franchise gir franchisetakeren mulighet til å drive egen virksomhet, uten å måtte være gründer helt fra bunnen av. Franchisetakeren kan delvis støtte seg på franchisegiverens erfaringer og kompetanse, og det vil derfor være enklere for franchisetakeren å komme i gang med virksomheten.

En franchisetaker må grundig undersøke franchisekonseptet til franchisegiveren før en avtale inngås. Franchisegiveren må kunne vise til resultater, og må være i stand til å tilby opplæring, rådgivning og støtte under partnerskapet.

Hva bør en franchiseavtale inneholde?

Samarbeidet mellom franchisegiver og franchisetaker vil variere avhengig av hva slags type franchisesystem det er snakk om. Det vil imidlertid alltid være nødvendig å tydelig definere hvilke oppgaver som er pålagt de ulike partene. Dette gjøres i en franchiseavtale, eller franchisekontrakt.

Typiske ansvarsområder for franchisegiveren kan være:

 • Sentral markedsføring
 • Opplæring
 • Løpende driftsoppfølging
 • Distribusjon av varer
 • Rådgivning vedrørende finansiering og etablering av virksomheten
 • Videreutvikling av konseptet
franchiseavtale2
En franchiseavtale skal avklare rettighetene og pliktene til både franchisegiveren og franchisetakeren.

Typiske ansvarsområder for franchisetakeren kan være:

 • Drift i henhold til konseptet
 • Salg og kundebehandling
 • Lønnsadministrasjon
 • Eksponering, orden og renhold
 • Rekruttering, personal og ledelse
 • Rapportering i henhold til franchisegivers retningslinjer

Franchiseavtalen skal avklare rettigheter og plikter for både franchisegiveren og franchisetakeren. Det er viktig å regulere samarbeidet, slik at det er mulig for begge parter å få utbytte av samarbeidet.

I rettspraksis finnes det eksempler på så ubalanserte franchiseavtaler at franchisegiver har måttet dekke franchisetakerens økonomiske tap i forbindelse med kontrakten. Det er derfor viktig at kontrakten gjør det mulig å drive god forretning. Det er viktig at franchisekontrakten ikke er ugyldig, og har overholdt alle retningslinjer. Vi anbefaler derfor å få støtte og rådgivning fra en advokat i utformingen av en slik avtale.

Codex Advokat tilbyr rådgivning og assistanse ved etableringen og utviklingen av franchisekonsepter innenfor alle virksomhetsområder.

Har du spørsmål knyttet til franchiseavtaler? Snakk med oss.