Hjem
icon

Lisensavtaler

En rekke forretningspersoner sitter rundt et bord og jobber på laptopene sine.

En lisensavtale er en avtale som gir noen en rett, eller såkalt lisens, til å utnytte en oppfinnelse, et varemerke eller en annen immateriell rettighet som lisensgiveren disponerer. Dette kan omfatte blant annet varemerker, opphavsrett, design, domenenavn og patenter. Denne artikkelen tar for seg de grunnleggende vurderingene som bør gjøres i forbindelse med lisensiering og etableringen av lisensavtale.

Dette får du vite om lisensavtaler:

Grunnleggende vurderinger ved lisensiering

Lisensavtaler omtales av og til som «immaterialrettens leieavtaler», ettersom en lisensavtale omfatter immaterielle rettigheter.

Den viktigste vurderingen som må gjøres før inngåelse av en lisensavtale, er å bestemme om foretaket skal selge varen eller tjenesten selv, eller om man skal lisensiere rettighetene til én eller flere samarbeidspartnere. Hva man velger å gjøre, avhenger av hvilken type vare eller tjeneste det er snakk om, og hvor bedriften er med hensyn til etablering og utvikling.

Normalt sett bør det utvikles en lisensstrategi, som tar utgangspunkt i porteføljen man har av varemerker, patenter, design og tilsvarende. Det bør da også vurderes om alle produktene skal lisensieres på samme måte, eller om det skal være ulike strategier for dem.

I tillegg vil valg av lisenstaker være viktig, spesielt dersom lisensavtalen er langvarig eller gjelder store volum. Det er uheldig hvis man binder seg opp i en avtale med en avtalepart som ikke opprettholder sin del av avtalen.

Avgrensning av lisensen

Det er viktig at lisensavtalen inneholder avgrensning. Dette omfatter den eksklusiviteten man gir avtaleparten.

Lisensen kan være eksklusiv, slik at lisenstakeren alene får rettighetene til produktet, og dermed også retten til å lisensiere videre. I slike tilfeller vil det også være anledning til å gjøre lisensen eksklusiv i et visst geografisk område, slik at lisenstakeren får rettighetene til produktet og viderelisensiering i for eksempel Asia, mens lisensgiveren beholder rettighetene selv i andre markeder, for eksempel i Europa og USA.

Det er også mulig å gi enelisens, altså at lisenstakeren er den eneste som får lisens i et spesifikt område/marked, men ikke har rettighetene til å lisensiere videre.

Det finnes mange mellomformer for lisensiering. Den enkleste formen for lisens, såkalt enkel lisens, er at man som sluttbruker får bruksrett til en tjeneste, for eksempel til å bruke et dataprogram i egen virksomhet.

Ansvarsregulering i lisensavtaler

Når man inngår lisensavtaler er det flere forhold som må tas i betraktning, for eksempel graden av eksklusivitet. For en lisenstaker med noe eksklusivitet bør det for eksempel stilles krav om markedsføringsforpliktelser.

I samme avtale bør det avtales årsavgift, som bidrar til å fremme formålet med lisensavtalen. I tillegg bør man sikre seg mot videre overføring eller spredning av bedriftshemmeligheter eller knowhow, som vanligvis følger med en lisensiering av teknologi.

I Høyesterettspraksis er knowhow beskrevet slik:

«Med knowhow forståes vanligvis den samling av tekniske detaljer, kunnskaper og erfaringer som samlet kan være avgjørende for en bedrifts konkurranseevne, men som hver for seg kan synes ubetydelige.»

Lisensgiver må selv passe på at rettighetene knyttet til det lisensierte følges, og eventuelt håndhever brudd. Vanligvis er dette også en del av avtalen, og det avklares i denne om det er eieren eller lisenstakeren som skal ha ansvaret, hvordan kostnader skal fordeles og eventuelt hvilke rettigheter og plikter hver av partene skal ha.

Andre forhold

En lisensavtale bør alltid regulere varigheten til lisensen, og hvordan en avslutning skal foregå, både ved ordinær og ekstraordinær avslutning.

Det kan også være aktuelt å regulere rettighetene til en eventuell videreutvikling av det lisensierte produktet. Normalt sett er rettighetene rundt viderelisensiering og konfidensialitetsforpliktelser tatt høyde for i lisensavtalen. Det kan i tillegg være fornuftig å avtale både tvisteløsningsmekanismer og verneting for eventuelle tvister.

Vederlag

Når størrelsen på et vederlag skal bestemmes, bør det gjenspeile og fremme formålet med avtalen. Viktige faktorer kan være geografisk omfang, tilgjengelig teknologi, forventet pris og salg og lisensens varighet. Avtalen må også presisere om det er snakk om en engangssum, løpende royalties eller en kombinasjon av disse.

Behøver du juridisk bistand?

Vi i Codex Advokat kan bistå ved utarbeidelse, kvalitetssikring og rådgivning i alle typer lisensavtaler som er relatert til immaterielle rettigheter. Vi kan blant annet bistå med:

  • Varemerker
  • Opphavsrett
  • Design
  • Domenenavn
  • Patent

Har du spørsmål knyttet til lisensavtaler? Snakk med oss.