Hjem
icon

Statens Standardavtaler – bistandsavtalen (SSA-B)

To kollegaer som prater om en avtale sammen.

Statens standardavtaler for IT- og konsulenttjenester er utviklet av Difi i samarbeid med representanter fra kunde- og leverandørsiden. Avtalene er gratis tilgjengelig på nett. De finnes i både norske og engelske versjoner.

Det er en rekke ulike avtaler for forskjellige situasjoner. Dersom du skal inngå avtale om kjøp av IT- og konsulenttjenester bør du tenke gjennom hvilken avtale som er best egnet for ditt behov.

De ulike dokumentene for SSA-B og SSA-B enkel

Avtalen finnes i to format, SSA-B og SSA-B enkel. SSA-B inneholder en hovedavtale samt tilhørende bilag. SSA-B enkel utgjør på sin side kun et mindre avtaledokument, uten omfattende bilag.

Systematikken i begge avtalene er overordnet lik men i SSA-B enkel følger bilagene integrert i selve hoveddokumentet, og partene kan da fylle inn relevant informasjon direkte i avtalen.

SSA-B enkel er mest egnet der kravene til utførelse kan beskrives kort og hvor det ikke er behov for en detaljert fremdriftsplan.

Den enkle avtalen har heller ikke lagt opp til mekanismer for varsling av overskridelser i forhold til timeforbruk, eller særskilt betalingsplan.

Ved bruk av SSA-B skal bilagene som benyttes oppføres i hoveddokumentets punkt 1.2. Det er ikke nødvendig å ta i bruk alle bilagene. Likevel er det viktig at en ikke endrer nummereringen som opprinnelig er gitt. Dette er på grunn av avtalens rangordning og de tolkningsregler som følger av denne.

Bilag 1 – Beskrivelse av bistanden

Kunden skal i dette bilaget redegjøre for sitt behov for bistand. Her skal ytelsene konsulenten skal utføre listes opp i tillegg til eventuelle særskilte plikter for konsulenten (eksempelvis følge spesielle standarder mm).

Bilag 2 – Prosjekt- og fremdriftsplan

Bilaget skal inneholde tidspunkt for oppstart av bistanden, samt tidsrammen for den samlede ytte bistand. Hvis konsulenten selv skal styre fremdriften på eget bidrag bør en plan for progresjon tas inn i bilaget. Ellers skal kundens fremdriftsplan være med. Det er viktig at fremdriften i prosjektet defineres klart.

Bilag 3 – Administrative bestemmelser

Hvordan samarbeidet praktisk skal foregå, samt rutiner partene mellom, avklares i bilag 3. Her er blant annet nøkkelpersonell for prosessen og deres kontaktinformasjon viktig for å sikre god kommunikasjon.

Bilag 4 – Samlet pris og prisbestemmelser

Bilaget skal inneholde metoder for beregning av vederlag samt alle andre aktuelle prisbestemmelser, for eksempel en avtalt øvre kostnadsramme. Prosedyrer for fakturering, herunder eventuell betalingsplan, tas også inn i dette bilaget.

Bilag 5 – Endringer i den generelle avtaleteksten

Dersom partene ønsker å gjøre endringer i den alminnelige SSA-B avtalen, skal disse som regel ikke innføres i selve hoveddokumentet. Partene fører i stedet inn endringer i bilag 5. I tilfeller hvor hovedavtalen selv åpner for endringer kan disse imidlertid gjøres direkte i hovedavtalen.

Bilag 6 – Endringer i ytelsen etter avtaleinngåelsen

Partene kan underveis i bistandsperioden ha behov for å gjøre enkelte endringer i avtalen. Alle slike endringer skal inntas i dette bilaget.

Hva er viktig å huske på?

SSA-B er ikke egnet for utvikling av en programvare eller liknende hvor det er konsulenten som er tiltenkt å stå for den konkrete utviklingen.

Avtalen har ikke reguleringer for testing og godkjenning av en løsning eller et produkt og man bør derfor velge andre avtaler for slike formål.

Bistandsavtalene er tiltenkt situasjoner hvor kunden har det overordnede ansvaret for ledelsen av prosjekter som konsulenten bistår ved.

Det er derfor ikke konsulenten selv som innestår for resultatet. Konsulenten plikter å yte en faglig forsvarlig innsats. Det er verdt å merke seg som kunde at dette vil kunne påvirke fremsetning av ulike krav tilknyttet ytelsen dersom kunden er misfornøyd.

For å ivareta sine egne interesser må kunden derfor ha god oppfølging av konsulenten underveis.

Det er kunden som både skal lede og instruere i prosjektet. Kunden bør frigjøre nok ressurser til disse prosessene, både for å sikre god oppfølging men også best mulig samarbeid mellom partene.

Slike utviklingsprosesser kan være både tid- og ressurskrevende. Dette bør kunden ta høyde for i planleggingen av prosjektet og ved vurderingen av hvilke behov man reelt sett har.

Dersom det kunden trenger er å kjøpe et standardprodukt eller å få en programvare utviklet tilpasset sine behov, er andre avtaler bedre egnet, og vil kunne være mer kostnadseffektive. Dette kan eksempelvis være SSA-K eller SSA-T.

Codex Advokat bistår deg med statens standard avtaler

Codex Advokat har lang erfaring med IT- og konsulentavtaler. Vi bistår med rådgivning både i forbindelse med kontraktsinngåelsen og i forbindelse med tvist rundt partenes forpliktelser.

Har du spørsmål knyttet til SSA-B eller andre avtaler? Snakk med oss.