Hjem
icon

Agenturavtaler

Tre personer sitter ved et bord, hvor to av dem tar hverandre i hendene.

En agenturavtale er en avtale mellom en hovedmann, som har rettighetene til et produkt eller en tjeneste, og en agent, som blir gitt retten til å representere hovedmannen. Agenten skal selge hovedmannens produkt/tjeneste.

Dette får du vite om agenturavtaler:

Hva er en agenturavtale?

En agenturavtale er en av flere typer distribusjonsavtaler. Agentavtalen innebærer at en agent skal representere en rettighetshaver, og selge vedkommendes produkt eller tjeneste. Salget vil skje på vegne av rettighetshaveren, og i vedkommendes navn, regning og risiko. Hovedmannen fakturerer deretter kunden, og agenten får provisjon av salget.

Hensikten bak avtalen er blant annet å avklare:

 • Hvilke produkter som skal selges, og i hvilket geografisk omfang
 • Om det skal foreligge eksklusivitet
 • Agentens forpliktelser med tanke på informasjon til kunder, formidling av ordre, deltakelse ved markedsføring, reklamasjon og tilsvarende
 • Hovedmannens forpliktelser, med tanke på lojalitet, tilgang på opplysningene og materiellet som er nødvendig
 • Agentens krav på provisjon, både ved oppfyllelse og ikke-oppfyllelse av ordre

For å kunne oppnå et godt samarbeid er det nødvendig med en avklarende og ryddig agentavtale. Agenturavtaler reguleres av agenturloven.

Når er det nødvendig med en agenturavtale?

Dersom du har rettighetene til et produkt eller en tjeneste, finnes det flere metoder for organisering av distribusjon og salg av disse. Det gjelder å bygge opp og ta markedsandeler raskt, men samtidig gjøre det på en måte som reduserer og kontrollerer den økonomiske risikoen det innebærer. Å opprette et agenturnettverk kan være en god måte å gjøre dette på. Et annet alternativ kan være franchise.

Agenturloven har noen ufravikelige regler. Det vil derfor være nødvendig å gjøre en nøye vurdering av hvilken distribusjonsform som passer best for deg og din virksomhet. I tillegg må det utarbeides en god avtale, som gir forutsigbarhet og klarhet, og er i tråd med lovgivningen.

Hva bør en agenturavtale inneholde?

En god kontrakt fordeler ansvar og risiko mellom de ulike partene, og ivaretar og fremmer begge parters interesser. Gode avtaler legger et godt grunnlag, og reduserer risikoen for tvister i ettertid. Agenturkontrakter er intet unntak.

Noen av de viktigste områdene i en agentkontrakt er:

 • Presisering
  Det må presiseres at det er snakk om en agenturavtale hvor agenten skal foreta salg i hovedmannens navn.

 • Eneagentur
  Det må bestemmes hvorvidt agenturavtaleforholdet/representasjonen er et eneagentur, eller om hovedmannen også har andre agenter som også representerer vedkommende.

 • Distrikt
  Kontrakten bør si noe om hvilket distrikt eller geografisk område agenten skal ha.

 • Eksklusivitet
  Avtalen skal regulere hvorvidt det foreligger eksklusivitet, eller om hovedmannen har flere agenter i det samme distriktet. Dersom hovedmannen har det, må det også presiseres hvor skillet mellom ansvarsområdene skal gå, for eksempel om det skal være ulike kundesegmenter eller om det skal inndeles etter bransje.

 • Plikter
  Kontrakten bør inneholde reguleringer av agentens og hovedmannens plikter. Agentavtaler kan gjøres korte og konsise, men vanligvis inneholder de mer detaljerte bestemmelser. Disse bestemmelsene kan gå begge veier. For eksempel kan hovedmannen kreve at agenten ikke selger andre rettighetshaveres produkter, og at agenten skal treffe en fastsatt minsteomsetning og rapportere om aktivitetene sine. På samme måte kan agenten kreve at hovedmannen har en attraktiv produktrekke, og at vedkommende driver med aktiv markedsføring, opplæring, bistår ved større salg og påtar seg videre produktutvikling.

 • Provisjon
  Det må fastsettes hvilken provisjon eller godtgjørelse agenten skal ha. Det finnes flere måter å beregne denne provisjonen på, men den bør utformes på en måte som gjør at den bygger under formålet med avtalen, hovedmannens strategi og agentens interesser.

 • Varighet
  I en agenturavtale er avtalens varighet gjerne fastsatt.

 • Mislighold
  Det kan være fornuftig med en forpliktelse til å rette opp i et eventuelt mislighold. Dette kan godt kombineres med en fastsatt rett til erstatning, samt tidsfrist for slike krav og rettelser.

 • Oppsigelse og oppsigelsesfrist
  Det er fullt mulig å inngå en agenturavtale for en tidsbegrenset periode. Dersom det ikke er fastsatt noen slutt, ansees den som tidsubestemt, og den vil da ha en oppsigelsesfrist. Denne løper fra slutten av måneden som oppsigelsen blir gitt. Det kan ikke avtales kortere oppsigelsesfrist enn loven gir. Denne er på én måned det første året, og deretter øker den med én måned for hvert påbegynte år av agentavtalen, inntil en oppsigelsestid på seks måneder er oppnådd.

 • Avgangsvederlag
  Agenturloven inneholder bestemmelser som ikke kan fravikes til ugunst for agenten, slik som for eksempel avgangsvederlag. Dette innebærer at hovedmannen ved avtalens opphør må betale agenten et avgangsvederlag.

 • Kommunikasjon, skriftlighet og adressater
  En agenturavtale gir ofte føringer på at ordre skal føres inn i et ordresystem, og at all viktig kommunikasjon mellom hovedmann og agent skal foregå skriftlig til fastsatte adresser.

 • Verneting
  Dersom agenturforholdet foregår over landegrenser, bør det fastsettes i kontrakten hva som er korrekt verneting. Vernetinget er den domstol hvor en rettssak kan eller skal reises.

Har du spørsmål knyttet til agenturavtaler? Snakk med oss.