Hjem
icon

Statens standardavtaler: Hvilken bør du velge?

En gruppe mennesker som signerer avtaler.

Statens standardavtaler (SSA) er kontraktsmaler tilpasset kjøp av IT og konsulenttjenester. Malene er gratis å bruke, og er tilgjengelige på norsk og engelsk. Det finnes flere forskjellige avtaler slik at du kan velge en avtale tilpasset ditt behov.

Alt du trenger å vite om Statens standardavtaler:

Hva er Statens standardavtaler (SSA)?

Malene er utarbeidet av Difi. Innspill fra kundesiden og leverandørsiden er tatt inn i utviklingen av kontraktene, slik at avtalene danner et godt grunnlag for en avtale som kan aksepteres av begge parter.

Malene brukes mye i private kjøpsavtaler av IT-produkter og konsulenttjenester.

Avtalene består av en generell hovedtekst og tilhørende bilag. Den generelle hovedteksten angir hva partene skal prestere på et overordnet nivå, og inneholder blant annet sentrale kjøpsrettslige bestemmelser. Endringer i hovedteksten gjøres i et eget endringsbilag og skal ikke føres direkte i hovedteksten med mindre denne selv åpner for slike endringer.

I bilagene kan kontrakten tilpasses partenes behov i større grad. Det er i bilagene partene har anledning til å foreta en nærmere regulering av den spesifikke leveransen, og det er her man blant annet skal presisere hva leverandøren konkret skal levere, til hvilken pris og når det skal leveres.

Hvilken avtale bør du velge?

Bistandsavtalen – SSA-B

 • Rene konsulenttjenester hvor partene ikke kjenner sluttresultatet på forhånd
 • Kunden har ansvar for sluttresultatet
 • Husk å regulere kompetanseoverføring mellom konsulenten og de av oppdragsgiveres ansatte som skal drifte oppgavene etter avtalens slutt

Oppdragsavtalen – SSA-O

 • Konsulentoppdrag hvor sluttresultatet er bestemt på forhånd (her anvendes statens standardavtale for konsulentoppdrag)
 • Konsulenten har en resultatforpliktelse og innestår dermed for sluttresultatets kvalitet opp mot forhåndsbestemte krav
 • Avtalen regulerer ikke testing eller godkjenning og bør ikke brukes ved IT-utvikling

Kjøpsavtalen – SSA-K

 • Ved rene kjøp av IT-utstyr eller programvare som ikke skal endres eller tilpasses
 • Kjøp med enkle tilpasninger hvor kunden vet nøyaktig hvordan tilpasningene skal gjøres
 • Lisensbetingelser for programvaren og eventuell fri programvare som følger med må tas med i bilagene til avtalen

Avtale om løpende tjenestekjøp – SSA-L

 • Kjøp av standard skytjenester/abonnement-tjenester, også ved avtale om installasjon, tilpasninger og integrasjoner
 • Ved kompliserte driftstjenester knyttet til systemer/applikasjoner anbefales heller SSA-D

Utviklings- og tilpasningsavtalen – SSA-T

 • Avtale ved utvikling av en kildekode spesifikt for kundens løsning, eller ved tilpasning av eksisterende programvare
 • Mulighet for fastprismodell dersom kunden på forhånd utformer en detaljert og utfyllende kravspesifikasjon
 • Utgangspunktet er at leverandør eier de immaterielle rettighetene, kunden får en bruksrett

Smidigavtalen – SSA-S

 • Kunden kjenner behovet, men ikke løsningen, på forhånd
 • Leverandør og kunde utvikler en spesifikasjon sammen på forhånd, som må tilpasses og justeres underveis
 • Beslutninger tas løpende i prosessen og en slik utviklingsmetode kan være ressurskrevende både for kunde og leverandør

Vedlikeholdsavtalen – SSA-V

 • Kunden har behov for vedlikehold av utstyr eller programvare
 • Kan også anvendes hvor det er en utvidelse av lisens, kompletteringskjøp og annen mindre utvikling
 • Brukes gjerne i kombinasjon med andre avtaler

Driftsavtalen – SSA-D

 • Kunden ønsker å drifte sitt eget system uten å gjøre det innad i egen virksomhet
 • Egner seg for standardiserte driftstjenester

Rammeavtalen – SSA-R

 • - Egner seg hvor partene ønsker et tilknytningsforhold for kjøp av varer og tjenester over en bestemt periode eller med uvisst omfang
 • - Brukes i kombinasjon med en eller flere andre avtaler som nærmere spesifiserer oppdraget

Ønsker du ytterligere informasjon kan du lese artiklene nedenfor:

Hvordan begrense risiko i IT-kontrakter?

Kundens krav kan ikke være ubegrenset.

For å konkretisere hvilke krav kunden faktisk har bør man begrense formålet med kontrakten, for eksempel i avtaletekstens generelle formålsparagraf. Her kan dere også spesifisere hva som faller utenfor avtalens omfang.

Videre er det viktig å avklare rettigheter til data, programvare, dokumentasjon med mer. Flere av avtalene regulerer dette, men man bør forsikre seg om at dette samsvarer med partenes intensjoner.

Begge avtalepartene bør være godt kjent med den risikoen som følger av avtalene, og dere bør dermed nøye vurdere ansvarsbegrensningen. Det vil her kunne være relevant å inkludere en øvre grense for erstatningsansvar. I tillegg bør dere regulere ansvar i forbindelse med tap av data, samt direkte og indirekte tap.

Dere bør også å ta stilling til hvorvidt avtalene skal inkludere dagbøter ved forsinkelser, og i hvilke spesifikke tilfeller disse i så fall skal påløpe.

Ved å gjøre grundig arbeid i forbindelse med spesifisering av tjenesten/leveransen-, bruke risikoanalyser og ha en målrettet innsats i den innledende fasen i prosjektet, vil du kunne unngå en kostbar opprydning dersom det skjærer seg på et senere tidspunkt i prosjektet.

Dere bør derfor foreta en grundig jobb i forbindelse med utarbeidelse av bilagene, spesielt i forbindelse med kravspesifikasjon, milepæler og akseptansekriterier. Begge parter bør ha en inngående forståelse for hva som skal leveres. Kundens reelle behov må dermed klarlegges i forkant, og kravspesifikasjon må være detaljerte og gi minst mulig tolkningsrom.

Codex Advokat bistår deg ved bruk av SSA

Inngåelse og oppfyllelse av kontrakter kan by på utfordringer.

SSA er en kompleks kontraktstype hvor partene kan være godt tjent med å benytte seg av kvalifisert bistand til utformingen av avtalen, eventuelt dersom tvist oppstår i etterkant.

Codex Advokat har lang erfaring med SSA. Vi bistår regelmessig med tvisteløsning i forbindelse med SSA og andre kontrakter. Vi kan også bistå med rådgivning og utarbeidelse av avtaler. Ta kontakt dersom du ønsker å diskutere hvordan vi kan bistå med å ivareta dine rettigheter.

Har du spørsmål knyttet til Statens standardavtaler? Snakk med oss.