Hjem
icon

Når er en franchisekontrakt ugyldig?

Lys kvinne med mørkt hår i oransje genser.

Hovedregelen i norsk rett er at avtaler skal holdes slik de er inngått. Et unntak fra dette utgangspunktet er tilfeller hvor avtalen er ugyldig – da kan avtalen helt eller delvis settes til side, og derfor anses for aldri å ha vært bindende.

For at en avtale skal bli kjent ugyldig må det foreligge en ugyldighetsgrunn. Det er flere ulike lovhjemler som kan være grunnlag for å konstatere ugyldighet. Franchisekontrakters særegenhet gjør avtaleloven § 36 særlig relevant i den forbindelse.

Alt du trenger å vite om ugyldig franchisekontrakt:

Hva er en franchisekontrakt?

Franchise en er måte å distribuere helhetlige forretningskonsepter på hvor franchisegiveren eier forretningsmodellen, mens franchisetakeren får tilgang til å benytte seg av forretningsmodellen.

En franchisekontrakt regulerer dermed en franchisetakers rett til å benytte seg av et allerede eksisterende forretningskonsept.

Avtaleloven § 36

Avtaleloven § 36 er en av lovhjemlene som kan gi grunnlag for å konstatere ugyldighet.

Etter denne bestemmelsen kan en avtale være ugyldig dersom det vil virke «urimelig eller være i strid med god forretningsskikk» å gjøre avtalen gjeldende.

I bestemmelsens andre ledd er det angitt en rekke momenter som skal legges vekt på ved vurderingen av om avtalen er urimelig. Her vil avtalens innhold, partenes stilling, forhold ved inngåelsen av avtalen, forhold etter avtalens inngåelse samt andre relevante omstendigheter vektlegges.

Det skal imidlertid svært mye til før en avtale kjennes ugyldig på dette grunnlaget. En ujevn maktbalanse mellom kontraktspartene kombinert med en svært ujevn byrdefordeling vil for eksempel kunne lede til ugyldighet i noen tilfeller.

Er det en ubalanse i franchisekontrakter?

Franchisekontraktene er gjensidig bebyrdende, men maktbalansen er vanligvis nokså ujevn.

Som regel kommer en franchisetaker til en tilnærmet ferdiglaget kontrakt med få muligheter for forhandlinger dersom franchisetaker ønsker å få tilgang til forretningskonseptet.

Tilgangen til franchisekonseptet innebærer også at franchisetaker må ta del i den komplette merkevare og underlegge seg det allerede forhåndsbestemte konseptet fra franchisegivers side. Som regel har franchisegiver også en vid, løpende adgang til å pålegge franchisetakeren en rekke endringer i konseptet. Dette innebærer at franchisegiver i stor grad har mulighet til å bestemme hvordan franchisetaker skal innrette og drive sin virksomhet.

Som beskrevet vil det være en ubalanse mellom partene på grunn av franchisekontrakters karakter. Dette er en ubalanse lovgiver til en viss grad har akseptert. Franchisekontrakter er utbredt i samfunnet i dag og fungerer som en praktisk måte å utvide et forretningskonsept på.

Enhver ujevn maktbalanse eller tilsynelatende lite jevn byrdefordeling vil følgelig ikke kunne lede til at avtalen anses «urimelig» etter avtl. § 36. Det skal mye til for at den terskelen er overtrådt også i franchisekontrakter.

TSTRO-2010-104324 – en ugyldig franchisekontrakt

Saken gjaldt gyldigheten av en franchiseavtale inngått mellom Big Bite Submarines AS og en franchisetaker. Retten vektla det skjeve styrkeforholdet mellom partene i saken og kom til at avtalen innebar en urimelig fordeling av økonomisk risiko overfor franchisetakeren. Ordningen gav franchisetakeren få muligheter til å tjene penger samtidig som Big Bite ville gå med overskudd tross tap for franchisetakeren.

Forhold rundt inngåelsen av avtalen med tilbakehold av regnskapstall samt informasjonen knyttet til forsvarlig drift av franchisen styrket inntrykket av at avtalen ikke kunne opprettholdes. Avtalen ble på bakgrunn av dette kjent ugyldig etter avtl. § 36 og franchisetakeren ble tilkjent erstatning.

Hva må du huske på ved inngåelsen av en franchisekontrakt?

Det skal som nevnt en del til for at en avtale er ugyldig etter avtl. § 36. Også franchisekontrakter kan ha en viss ujevn byrdefordeling og en ujevn maktbalanse før bestemmelsen kommer til anvendelse. I saken ovenfor var det en rekke omstendigheter omkring avtaleinngåelsen som tilsa at franchisetakeren ikke hadde fått tilstrekkelig informasjon om forretningsmodellen, tidligere regnskap for den aktuelle lokasjonen og franchisegivers egne prognoser for videre drift av lokasjonen.

Franchisetakeren fikk da ikke en rimelig mulighet til å foreta et veloverveid valg med hensyn til risiko. I tillegg var den økonomiske risikoen for franchisegiver svært liten til sammenligning med den risiko franchisetaker i realiteten pådro seg.

I kontraktsfasen er det altså sentralt at franchisetaker, som i utgangspunktet anses som den svakere part, får tilgang til all relevant informasjon og at denne blir fremstilt på en korrekt måte. Franchisegiver må også påse at maktforholdet og byrdefordelingen i kontrakten ikke er så ujevn at det fremstår urimelig.

Dette kan Codex advokat bistå deg med

  • Utarbeidelse av standardkontrakter for franchisevirksomhet
  • Hjelpe til i forhandlingsprosesser
  • Tvisteløsning

Har du spørsmål knyttet til ugyldig franchisekontrakt? Snakk med oss.