Hjem
icon

Allemannsretten: Regler for privat eiendom og private veier

Vakker natur ved vann og fjell.

Mange konflikter oppstår fordi det er knyttet usikkerhet til hvilke regler som gjelder for bruk av privat eiendom og privat vei. Hvilke regler har friluftsloven for dette?

Allemannsretten - Dette får du vite:

Hva er allemannsretten?

I Norge har vi privat eiendomsrett. Dette innebærer at eier bestemmer over sin egen eiendom, og som utgangspunkt kan nekte andre å bruke den. Allemannsretten er en begrensning av eierens råderett over egen eiendom.

Allemannsretten gir deg rett til ferdsel og opphold i utmark. Reglene gjelder ikke fri ferdsel på innmark. Det gjelder heller ikke fri ferdsel med motorkjøretøy i utmark.

Hva som er innmark er definert i friluftsloven § 1 a. Innmark er blant annet gårdsplass, hage, dyrket mark, kulturbeite osv. Alt som ikke er innmark, er utmark.

Det er særlig i strandsonen skillet mellom innmark og utmark skaper de største utfordringene. Det kan være vanskelig å vite hvor grensen mellom innmark og utmark går i disse områdene, da avstand mellom bebyggelse og sjø kan være begrenset.

Dersom man som turgåer er usikker, eller kommer i konflikt med grunneier, anbefaler vi deg å kontakte gjeldende kommune.

Kommunen kjenner til grensene for utmark og innmark, men merk at grunneier og kommunen ikke alltid er enige om disse grensene. Det er derfor flere rettsavgjørelser som behandler spørsmålet om grensen mellom innmark og utmark.

Slik hjelper vi deg:
Vi veileder deg gjennom hele prosessen og kommer med gode råd underveis.

Hvor har du rett til fri ferdsel?

Det er ikke uvanlig at det kan oppstå misforståelser og konflikter knyttet til ferdselsrett. Det kan være vanskelig å skille mellom hvor det er adgang til fri ferdsel (dvs. utmark) og hva som er innmark. Hvor går grensen for hvor grunneier kan nekte andre å ferdes?

Hva som er dyrket mark er sjelden uklart. Problemene oppstår ofte i grensen mellom “private soner” rundt hytter, hus og gårdstun og utmark.

Noe av det som skaper utfordringer knyttet til den såkalte “private sone” er at det ikke finnes noen definisjon av hva som omfattes, det er heller ikke et begrep som brukes i loven. Hva som er innmark må vurderes konkret for den enkelte eiendom.

For "privat sone" kan man ta utgangspunkt i det som er normal hage for hus eller hytte. For vurdering av eiendomsskatt og innløsning av hus på punktfestet tomt tas det utgangspunkt i en tomt på 1 dekar. Det kan derfor være et godt utgangspunkt også her, men må tilpasses lokale forhold, bebyggelsen osv.

Det som er utenfor "privat sone", og ikke er dyrket mark, er som utgangpunkt utmark.

Mange tror det er tillatt å benytte private brygger fordi de ligger i strandsonen der allemannsretten gjelder. Privat brygge omfattes imidlertid ikke av allemannsretten. Det følger av friluftsloven § 7. Her er man avhengig av eiers samtykke. Dersom bryggen og arealer innenfor stenger for ferdsel i strandsonen, er det lov å gå over bryggen til utmark dersom dette er raskeste vei.

Det er ferdselsrett på privat vei så lenge veien ikke går inn i privat sone rundt hus, hytte eller gårdstun. Dette følger av friluftsloven § 3 a.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til allemannsretten.

Regler for privat vei

Reglene i friluftsloven om rett til ferdsel på privat vei innebærer at det er tillatt å sykle og ri på veier og opparbeidede stier i innmark som leder til utmark. Det er også tillatt å gå på stier gjennom slike områder. Denne ferdselsretten gjelder ikke i "privat sone".

Ferdselsretten omfatter som utgangspunkt både hest og sykkel, men det omfatter ikke organiserte aktiviteter, som blant annet rideklubbaktiviteter eller sykkelløp.

Kan du kjøre motorvogn på private veier?

I utgangspunktet er det lov å kjøre motorkjøretøy på private veier i utmark, dette omfatter alle motoriserte kjøretøy, inkludert elsykkel. Likevel kan grunneier legge ned forbud mot slik ferdsel, også bruk av elsykkel.

Bommer kan imidlertid ikke sperre for ferdsel til fots, sykkel, ridning og lignende. Derfor velger mange å ha en sti på utsiden av bommen. Hvis bommen er plassert mellom et gjerde, må dette løses ved å ha en port som kan åpnes.

Ta vare på miljøverdier

Allemannsretten handler i stor grad om å ta vare på miljøverdier, eiere og andre brukere. Det er viktig at alle respekterer dette.

Du som bruker har et ansvar for å overholde plikter knyttet til allemannsretten. Dette innebærer at du skal opptre hensynsfullt, fornuftig og forsiktig. Du plikter å etterlate naturen i samme tilstand som du fant den.

Du skal også behandle naturen på en fornuftig og hensynsfull måte. Det er ikke tillatt å etterlate seg søppel, eller annet avfall.

Hva gjør vi for deg?

 • Du får svar på spørsmål knyttet til allemannsretten, ferdsel på privat eiendom og privat vei.
 • Du får juridisk rådgivning.
 • Du får støtte i sak.

Bli kjent med våre advokater

Kitty - sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi har spesialiserte advokater innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Har du spørsmål knyttet til allemannsretten? Snakk med oss. Alt er lov.

Kitty Moss Sørensen

Advokat og assosiert partner

Eiendom og entreprise