Hjem
icon

Kausjonsansvaret

Nyinnflyttet ung jente nyter utsikten fra takvinduet.

Med stadig høyere boligpriser, og strengere krav for å få boliglån, er det mange unge som har vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet. Som mange andre foreldre har du kanskje vurdert å hjelpe en sønn/datter ved å kausjonere for boliglånet?

Det er viktig at du tenker deg godt om før du stiller opp som kausjonist for andres lån. Selv om låntaker i dag kan være en pålitelig betaler, kan uforutsette hendelser endre dette på kort tid. Velger du å kausjonere for ditt barns lån, vil du bli holdt ansvarlig for lånet dersom han/hun ikke klarer å betale.

Viktige forhold du trenger å vite om kausjonsansvaret:

Dette er viktig å vite før du inngår en kausjonsavtale

Långiver vil i mange tilfeller være en bank, men også andre institusjoner. Dersom du stiller din egen bolig som sikkerhet for at ditt barn skal kunne ta opp et lån i banken er sikkerhetsstillelsen en realkausjon, også kalt tredjemannspant. I hovedsak er det de samme reglene som gjelder for realkausjon og vanlig kausjon.

Banker og institusjoner er ikke villige til å gi ut lån med mindre de anser det som forsvarlig. De vil derfor kreve nødvendig sikkerhet i de tilfeller låntaker ikke kan stille med tilfredsstillende økonomi. Noen velger i slike situasjoner å kausjonere bort lån til en kausjonist.

Det er veldig viktig at en som ønsker å stille som kausjonist kjenner sitt ansvar og sine plikter som kausjonist.

En kausjonist får blant annet ansvaret for hele eller deler av lånet dersom låntaker ikke klarer å betjene lånet.

Långivers opplysningsplikt

Hvis du skal stille som kausjonist, er det noen opplysninger långiver er pliktig til å gi deg.

Långiver har opplysningsplikt om følgende punkter:

 • Om hvilken risiko som er knyttet til kausjonsansvaret
 • Hvilke lån og kreditter kausjonen omfatter, og i hvilket tidsrom kausjonsansvaret skal gjelde
 • Kausjonskravets størrelse eller det høyeste beløpet kausjonen skal sikre, og om du i tillegg får ansvar for renter og kostnader hvis låntaker misligholder avtalen
 • Om pant eller annen sikkerhet som låntakeren eller en tredjeperson har stilt eller forutsettes å stille for långivers fordring
 • Informasjon om gjeldsforsikring
 • Verdien av pant og annen sikkerhet som långiveren legger til grunn for å gi kreditt, og som skal utnyttes før ditt kausjonsansvar blir aktuelt.
 • Om kausjonen skal inkludere eldre gjeld og om gjelden er misligholdt
 • Andre forhold som du i samsvar med redelighet og god tro har rett til å bli opplyst om

Långiver er pliktig til å gi deg som kausjonist en kopi av låneavtalen.

Långivers frarådningsplikt

Som kausjonist har du krav på alle opplysningene som er nevnt ovenfor. I tillegg skal du bli skriftlig frarådet til å stille som kausjonist hvis situasjonen på din side tilsier at du alvorlig bør vurdere å avstå fra å stille som kausjonist.

Du har også rett til å bli underrettet hvis låntaker blir eller burde blitt frarådet til å ta opp lånet.

Hvis du ikke har fått disse opplysningene, kan kausjonsansvaret i noen tilfeller reduseres.

Krav til kausjonsavtalen

Kausjonsavtalen har noen formkrav som må gjennomføres for at avtalen skal være gyldig og bindende.

 • Den må være skriftlig inngått
 • Kausjonsavtalen må inneholde informasjon om kausjonistbeløpets størrelse eller høyeste beløpet kausjonisten skal sikre
 • Den må inneholde det meste av de opplysningene långiver plikter å gi deg før inngåelse av kausjonsavtalen
 • Opplysninger om at eventuelle tvister kan klages inn for Bankklagenemnda

Vilkår som ikke står oppført i kausjonsavtalen vil ikke være bindende for kausjonisten med mindre långiver godtgjør at du har vedtatt vilkåret.

Som kausjonist skal du få et eksemplar av kausjonsavtalen fra långiver.

Dette må du huske på under kausjonsforholdet

Det er viktig at kausjonisten opprettholder kontakt med både låntaker og långiver under kausjonsforhold. Dette er viktig slik at du til enhver tid forsikrer deg om at låntaker kan betjene lånet.

Som kausjonist skal du under kausjonsforholdet få beskjed om endrede forhold som kan gjøre kausjonsansvaret med aktuelt:

 • Pant bortfaller - Långiver har skriftlig varslingsplikt hvis pant eller annen sikkerhet faller bort eller avviker fra kausjonsavtalen.
 • Bortfall av gjeldsforsikring - Gjeldsforsikringen sørger for at deler eller hele gjelden din blir slettet ved død, kronisk medisinsk eller varig arbeidsuførhet. Dersom låntaker har gjeldsforsikring, bortfaller også kausjonistens ansvar dersom noen av tilfellene inntreffer. Kausjonisten må bli varslet hvis det ikke blir tegnet en gjeldsforsikring, eller at gjeldende gjeldsforsikring blir endret.
 • Mislighold fra låntakers side. -Hvis låntaker ikke betaler ned på gjelden i mer enn to måneder og det er grunn til å frykte for hans/hennes evne til å betjene lånet, skal du som kausjonist bli varslet skriftlig.
  Du skal også varsles hver gang det avtales utsettelse med betaling av avdrag eller renter ut over tre måneder. Kausjonist må også bli varslet med en gang dersom det åpnes gjeldsforhandlinger og konkurs hos låntaker.
 • Opplysningsplikt - Kausjonisten har rett til å få opplysninger rundt størrelsen på lånebeløpet som det kausjoneres for, samt opplysninger om renter og gebyrer som gjelder lånet.

Kausjonistens krav mot låntaker

Hvis låntaker ikke klarer å nedbetale på lånet, og du må dekke låntakers gjeld i henhold til kausjonsavtalen, vil du få en regressrett mot låntaker. Det er låntaker som i hovedsak bærer gjeldsbyrden. Derfor kan du kreve låntaker for beløpet du har måttet dekke.

Dette gjelder også der du selv har valgt å innfri kausjonskravet frivillig uten at banken har krevd dette.

Reduksjon og bortfall av kausjonsansvar

 • Låntaker betaler ned på lånet - Dersom låntaker betaler avdrag, renter eller andre forpliktelser til långiver, vil kausjonsansvaret reduseres. Dersom du som kausjonist kun kausjonerer for hovedstolen av lånet, vil imidlertid ikke låntakers betaling av renter og andre forpliktelser få noen betydning for ditt kausjonsansvar.
 • Reduksjon i takt med avtalt nedbetaling av lånet - Reduksjon av kausjonsansvaret skjer også dersom lånet blir nedbetalt i henhold til låneavtalen. Dette gjelder imidlertid ikke hvis långiver godtgjør at varsel om mislighold er tilsendt til deg som kausjonist. Hvis långiveren har innfridd en betalingsutsettelse, vil kausjonsansvaret reduseres etter seks måneder etter avtalt betalingstid.
 • Kausjonens utløpsdato - Kausjonsansvaret er begrenset til 10 år fra avtaleinngåelse. Dersom du er kausjonist for kassakreditt, lån uten tilbakebetalingstidspunkt og lignende, vil kausjonsansvaret være begrenset til 5 år. Dersom låntakeren før utløpet av ansvarstiden har misligholdt sin betalingsforpliktelse, bortfaller ikke kausjonsansvaret dersom varsel om mislighold er sendt. For realkausjon (tredjemannspant) gjelder ikke disse tidsbegrensningene.
 • Gjeldsforsikringen inntrer - Kausjonsansvaret reduseres dersom forsikringstilfeller inntrer.

Når kan du innfri kausjonsansvaret?

Dersom låntaker misligholder låneavtalen i ikke uvesentlig grad, eller at et slikt mislighold anses å inntre, kan kausjonisten innfri kausjonsansvaret helt eller delvis.

Hvis kausjonisten ønsker å innfri kausjonsansvaret må dette varsles om til både långiver og låntaker om når betalingen vil finne sted.

Hvis du innfrir kausjonsansvaret på denne måten trer du inn i låneavtalen og de sikkerhetene som er stilt for långiverens fordring.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Spørsmål knyttet til kausjonsansvaret
 • Juridisk rådgivning
 • Forhandlinger
 • Tvisteløsning
 • Støtte i sak

Har du spørsmål knyttet til kausjonsansvaret? Snakk med oss.