Hjem
icon

Allemannsretten: Bygging i strandsonen

Et rødt lite hus i strandsonen.

Mange er usikre på hvilke regler som gjelder for bygging i strandsonen. Hvorvidt det kan tillates bygging i strandsonen blir regulert både av plan- og bygningsloven og friluftsloven. Hovedregelen etter plan- og bygningsloven er at det er byggeforbud i 100 metersbeltet langs sjø og vassdrag. Byggeforbudet kan fravikes gjennom planer eller dispensasjoner. Friluftsloven gir alle rett til å ferdes i utmark, det er dette som kalles allemannsretten.

Viktige forhold du trenger å vite om reglene om bygging og fri ferdsel i strandsonen:

Regler om bygging i strandsonen

Etter plan- og bygningsloven er alle tiltak i strandsonen i utgangspunktet forbudt.

Strandsonen er i § 1-8 definert som 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag.

Kommunene er gitt myndighet til å bestemme om det skal gis dispensasjon fra forbudet, eller om de i kommuneplan og reguleringsplan skal gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

Slik hjelper vi deg:
Vi hjelper deg med å kartlegge hva som gjelder i din kommune.

I flere kommuner er det gitt dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen, noe som har ført til konflikt mellom allmennhetens interesse for ferdselsrett og private grunneieres eiendomsrett. Dispensasjon fra byggeforbudet fører ofte til at store områder innenfor 100-metersbeltet blir omdefinert fra utmark til innmark. Allemannsretten (ferdselsretten) gjelder kun i utmark.

Allemannsretten følger av friluftsloven, og er en rettighet som gir deg frihet under ansvar. Det betyr at dersom du ferdes i andres utmark må du opptre hensynsfullt og varsomt.

Med hensynsfullt menes det at du ikke har lov til å være til plage eller urimelig sjenanse for grunneieren eller andre, du har heller ikke lov til å skade naturen eller dyrelivet.

Mange konflikter oppstår på grunn av forsøpling, støy og turer over andres eiendom.

Hva sier loven om bygging i strandsonen?

Tidligere fulgte byggeforbudet av en midlertidig lov fra 1954, og deretter 1965. Den siste ble omtalt som strandloven. I dag følger byggeforbudet av plan- og bygningsloven § 1-8.

Regelen om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet innebærer i utgangspunktet et bygge- og deleforbud i strandsonen. Med dette menes det at det er forbud mot alle tiltak, så som oppføring, riving og endring av bruk eller tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg.

Det er heller ikke lov med terrenginngrep, opprettelse eller endring av eiendom. Etter § 1-8 er det kun fasadeendring som kan settes i verk i strandsonen.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater veileder deg gjennom lovverket slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Byggesøknad for byggetillatelse i strandsonen

Selv om utgangspunktet er byggeforbud i strandsonen, kan kommunen gi dispensasjon og tillate tiltaket.

Kommuneplan og reguleringsplan kan ha bestemmelser som fraviker byggeforbudet i plan- og bygningsloven § 1-8. Dersom dette ikke foreligger, og tiltaket som planlegges er innenfor 100-metersbeltet, må det sendes en dispensasjonssøknad i tillegg til en vanlig byggesøknad til kommunen. Kommunen behandler søknaden og vurderer om den ønsker å gi tillatelse til tross for byggeforbudet.

Slik hjelper vi deg:
Sammen med deg utformer vi en dispensasjonssøknad på best mulig måte.

Hvordan kan du få dispensasjon?

For å få innvilget dispensasjon må du oppfylle noen vilkår i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2.

Det er to vilkår som begge må være oppfylt for å gi dispensasjon:

 • Hensynene bak de aktuelle lovbestemmelsene (inkludert forskrifter og planbestemmelser), lovens formålsbestemmelse eller nasjonale og regionale interesser skal ikke bli vesentlig tilsidesatt.
 • Det må foretas en samlet vurdering – en interesseavveining – hvor fordelene klart skal være større enn ulempene.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg med å kartlegge om vilkårene er oppfylt i ditt tilfelle.

Hva gjør vi for deg?

 • Du får svar på spørsmål knyttet til allemannsretten og bygging i strandsonen.
 • Du får hjelp til utarbeidelse og gjennomgang av søknad.
 • Du får bistand med klage.
 • Du får juridisk rådgivning.

Bli kjent med våre advokater

Kitty - sitat

Våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Har du spørsmål knyttet til bygging og fri ferdsel i strandsonen? Snakk med oss. Alt er lov.