Hjem
icon

Husleieloven: Leietakers plikter

Et par som maler en vegg.

Både utleier og leietaker har flere plikter i et husleieforhold. Husleieloven og husleieavtalen regulerer et husleieforhold. Årsaken til at begge parter har overordnede plikter, er å sikre at begge parter opprettholder sine forpliktelser under leieperioden.

Alt du trenger å vite om leietakers plikter etter husleieloven:

Hva er leietakers hovedplikt?

Leietakers hovedplikt er å betale husleie.

Normalt er leiebeløpet avtalt i forkant av leieforholdet, og beløpet er bindende dersom ikke annet er avtalt.

Hvis husleiebeløpet ikke er avtalt i forkant av leieperioden, skal det etter husleieloven settes til markedsleie.

Leietakers plikter

Leietaker kan ikke bruke boligen til annet formål enn det som ble avtalt.

Eksempler på annet formål er næringsvirksomhet. Avtalt bruk er ofte regulert i en husleieavtale.

Dersom avtalen er at utleieobjektet skal brukes til beboelse, vil de sjeldent være utfordringer i forhold til reglene i husleieloven.

Ved næringsleie vil kontraktsbestemmelsene ha stor betydning for videre muligheter for endring.

Hva menes med eksklusiv bruksrett?

I et leieforhold har leietaker eksklusiv bruksrett over boligen.

Dette innebærer at leietaker er den eneste som får benytte seg av boligen.

Dersom leieperioden nærmer seg slutten, må imidlertid leietaker tillate at andre potensielle leietaker får mulighet til å se på leieobjektet.

Hva skjer dersom leietaker ikke overholder sine plikter?

Leietaker plikter å ivareta boligen aktsomt og i samsvar med husleieavtalen.

Utleier kan velge å ha med særegne bruksregler, og disse kan legge føringer for oppholdet til leietaker.

Eksempelvis kan utleier bestemme at det ikke er lov til å røyke i boligen eller at det ikke er tillatt med husdyr. Da plikter leietaker å ikke bryte utleiers regler.

Dersom ingen spesifikke regler er nedskrevet i husleieavtalen, skal leietaker følge fastsatte husordensregler. Med dette menes at leietaker skal opprettholde ro og orden på eiendommen.

Urimelige påbud er ikke leietaker forpliktet til å følge. Et eksempel på urimelig påbud er at det ikke er tillatt med besøk etter kl. 20.00.

Hvis leietaker bryter sine plikter, kan utleier ha rett på retting av mangler i husleieforholdet, erstatning eller heving av husleieavtalen. Utleier kan også kreve at leietaker flytter ut fra boligen.

Leietakers vedlikeholdsplikt

Etter husleieloven har leietaker en vedlikeholdsplikt.

Konkret gjelder vedlikeholdsplikten løst inventar og utstyr i boligen.

Utleier har også vedlikeholdsplikt. Utleier har ansvar for alt annet vedlikehold. Det kan imidlertid være utfordrende å skille mellom vedlikehold og utskifting av gjenstander eller annet.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Spisskompetanse i husleierett
  • Rådgivning til både utleier og leietaker
  • Støtte i husleierettslige tvister

Har du spørsmål knyttet til leietakers plikter? Snakk med oss.