Hjem

Veirett: Hvem har rett til å bruke veien?

Alle er avhengige av en vei for å komme seg til hytta eller huset. Det er imidlertid ofte slik at man ikke eier den veien man kjører på. Veien er da en del av noen andres eiendom. Da kan det lett oppstå konflikt. Hva har man egentlig rett til?

En bil kjører på en vei i fjellet.
icon

Dette får du vite om veirett:

Hva er veirett?

Veirett er:

  • Rett til vei over en bestemt eiendom
  • Rettighet til en fast eiendom, også kalt servitutt

Dersom du ikke eier veien du kjører på, må du ha en såkalt veirett for å lovlig kunne bruke veien.

En veirett kan for eksempel oppstå i forbindelse med at naboeiendommen mangler tilstrekkelig vei til sin eiendom. Naboen kan da hjelpe vedkommende ved å gi kjøreadkomst over sin eiendom.

Veirett: Dette bør du vite

En veirett kan oppstå på to måter, enten gjennom avtale eller gjennom hevd.

Avtalebasert veirett

Som oftest oppstår en veirett gjennom en avtale med den som eier veien. En slik avtale vil som regel være tinglyst, og fremgå av grunnboken. Det finnes imidlertid også tilfeller hvor en slik avtale ikke er tinglyst. Også en slik avtale vil være gyldig, men mangler rettsvern.

En avtalebasert veirett kan også ha oppstått for lang tid siden, for eksempel gjennom utskiftning eller skylddelingsforretninger. Da kan det være vanskeligere å finne både avtaledokumentet, og å tolke innholdet i rettigheten.

Veirett oppstått gjennom hevd

En veirett kan også oppstå gjennom hevd, forutsatt at visse vilkår er oppfylte.

Vilkårene for oppfylt hevd er:

  • Man må ha vært i god tro om at man har hatt veiretten. Man kan ikke hevde dersom man har fått aksept for bruken.
  • Man må ha opptrådt som eier av veien i en sammenhengende periode på 20 år , forutsatt at det er nødvendig vei til eiendommen. Er ikke veien nødvendig for eiendommen er hevdstiden 50 år.

Merk! Flere eiere kan til sammen ha opparbeidet hevdstiden. Da må samtlige utøvere av hevdsretten ha vært i god tro om at de har innehatt retten.

Det finnes to typer hevd:

  1. Eiendomshevd, hvor man hevder retten til en gjenstand, for eksempel et areal
  2. Brukshevd, hvor man hevder en bruksrett på en annen person sin eiendom, for eksempel en veirett eller en bryggerett

Hvem kan bruke veien, og til hva slags bruk?

Selv om partene har inngått en avtale og er enige om at det foreligger en veirett, kan det oppstå konflikter om hvem som har rett til å bruke veien og hvilken bruk som skal tillates.

For å finne ut av hvem og hvilken bruk som er festet, må man først se på stiftelsesgrunnlaget. For veirett som er hevdet, må man vurdere faktisk bruk av veien i hevdstiden.

Obs! Stiftelsesgrunnlaget kan være uklart, og i noen tilfeller finnes det ikke et klart stiftelsesgrunnlag, for eksempel en avtale. Det må da foretas en helhetsvurdering av hva bruksretten omfatter, hvor partenes felles oppfatning vil tillegges vekt.

veirett2
Det kan oppstå konflikter om hvem som har rett til å bruke veien selv om man har inngått avtale.

Veirett ved fradeling av tomt

Når en eiendom deles, vil det være et spørsmål om de nye tomtene har en veirett på lik linje som eiendommen de deles fra.

Hovedregelen er at de fradelte eiendommene får den samme veiretten som den eiendommen de ble fradelt fra, med mindre noe annet følger av stiftelsesgrunnlaget.

Obs! Dersom utvidelse av veiretten fører til en urimelig og unødvendig skade eller ulempe (økt belastning) for den eiendommen veiretten hefter på, kan veirett til fradelte tomter ikke gis. Dette følger av servituttloven § 2. Veirett må da i tilfelle erverves gjennom ekspropriasjon, se veglova § 53.

Tinglysning av veiretten

Veiretten over en annen eiendom kan (og bør) tinglyses. Den aktuelle veiretten tinglyses på den tjenende eiendommen. Rettigheten følger normalt eiendommen, ikke bruksrettshaver. Dette betyr at hvis tomten/eiendommen blir solgt, følger veiretten eiendommen, ikke personen. En privat avtale som kun forplikter spesifikke personer, kan ikke tinglyses.

Gjennom tinglysing blir veiretten ført inn i grunnboken til eiendommen, og blir sikret rettsvern.

Har du spørsmål knyttet til veirett? Snakk med oss.

Kitty Moss Sørensen

Senioradvokat

Eiendom og entreprise

Har du spørsmål om veirett?

Kontakt oss