Hjem

Nabo­konflikter og nabotvister

Utgangspunktet i norsk rett er at grunneier fritt kan utnytte sin eiendom. Tålegrensen mellom naboer er imidlertid passert når en aktivitet på en eiendom påfører en skade eller ulempe på naboeiendommen som er unødvendig eller urimelig. I denne artikkelen redegjør vi nærmere for tålegrensen mellom naboer og gir deg 3 praktiske tips ved naboklage.

En person ligger i sengen med puten over hodet.
icon

Nabokonflikter / Nabotvister - Dette får du vite:

Nabotvist: Hvem ansees som nabo?

Hvem som ansees som nabo beror på en vurdering av hvorvidt eiendommen blir påvirket av den aktiviteten som skaper skade eller ulempe.

Dersom aktiviteten som skaper skade eller ulempe strekker seg lengre enn til den andre siden av tomtegrensen, vil forholdet falle innenfor naboloven.

Nabotvister kan være vanskelig å forholde seg til.
Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom hele prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

nabotvister-og-nabokonflikter2
Aktiviteter som strekker seg lengre enn tomtegrensen kan ansees som naboforhold.

Naboloven: Hva er tålegrensen mellom naboer?

Naboer må tåle en del, men det finnes en tålegrense i naboforholdet. Denne grensen følger av naboloven § 2. Bestemmelsen lyder slik:

«Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom»

Følgelig kan man si at tålegrensen er passert når det oppstår et urimelig eller unødvendig tilfelle av en aktivitet som er til skade eller ulempe for naboeiendommen. I de neste avsnittene skal vi gjennomgå hva som er skade eller ulempe på eiendommen, og hva som kan anses som urimelige eller unødvendige tilfeller av skade eller ulempe.

En eiendom kan også være beheftet med såkalte positive eller negative servitutter. Dette innebærer enten rettigheter eller begrensninger knyttet til en eiendom. Servitutter kan legge føringer for samarbeidet mellom naboer.

Obs!
Det er viktig å poengtere at det må finnes en årsakssammenheng mellom arbeidet på naboeiendommen, og den skaden eller ulempen dette har medført.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater veileder deg gjennom naboloven, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Hva er skade og ulempe på eiendommen?

Skade innebærer materielle skader på eiendommen som skyldes forhold på naboeiendommen.

Eksempel:

 • Sprekker i grunnmuren som følge av sprengning på naboeiendommen
 • Skader på person som følge av røyk og lukt

Ulempe innebærer negative, ubehagelige og uønskede forhold som støy, røyk, lukt eller fravær av estetikk.

Hva er unødvendig skade eller ulempe på eiendommen?

Unødvendig skade eller ulempe på eiendommen kan være:

 • Tiltak som har til hensikt å plage naboen
 • Tiltak som i utgangspunktet er nyttige, kan også være unødvendige dersom det kunne vært unngått ut fra en vurdering av hva som er teknisk og økonomisk mulig

Eksempel:

Dersom det ved bygging av en vei hadde vært teknisk og økonomisk mulig å bygge en støyreduserende skjerm mens arbeidet pågikk, vil støyulempene arbeidet medfører ansees som unødvendige dersom det ikke ble bygget en støyskjerm.

Urimelig skade eller ulempe: Er arbeidet naboen foretar seg å forvente?

Dersom arbeidet naboen gjennomfører er til skade eller ulempe, må det foretas en vurdering av om skaden eller ulempen var forventbare for naboen da vedkommende flyttet til stedet.

Saker som ofte skaper problemer er ulemper som inntreffer flere år etter at man har flyttet til området. Spørsmålet er om det var å forvente at man ville bli utsatt for slike ulemper ved å etablere seg på det aktuelle området. Eksempler på dette kan være dersom det allerede var planlagt store byggeprosjekter i området før man flyttet dit.

nabotvister-og-nabokonflikter3
Ved arbeid som er til skade eller ulempe, oppstår det en vurdering om ulempene var å forvente.

Naboklage: Hvordan går du frem?

Svært mange av oss må i det daglige forholde oss til naboer, og det kan ofte være vanskelig å vite når du kan klage på naboene, og hva du må finne deg i. Det kan i tillegg være utfordrende å vite hvordan du skal gå frem dersom det er noe du vil klage på. Dette avsnittet handler om en generell klage til en nabo, fra første gang det er noe du ønsker å klage på, og deretter hva du bør gjøre videre.

Man må tåle en viss støy fra naboen, men hvis du likevel ønsker å klage, kan det være fint å følge en viss fremgangsmåte.3 praktiske tips ved naboklage

1.
Først og fremst er det et godt råd innledningsvis å ta opp det du ønsker å klage på med naboen på en høflig måte. Ofte vil dette gjøre at problemet løser seg.

2.
Etter at du har forsøkt å henvende deg direkte til naboen uten at situasjonen har blitt noe bedre, kan du, dersom du bor i et eierseksjonssameie eller et borettslag, kontakte styret der. Hvis du ikke bor i et sameie eller borettslag, kan den andre henvendelse til naboen uansett være skriftlig, og noe mer formell enn den første henvendelsen. I den skriftlige klagen er det viktig å være konkret, samt å få tydelig frem hva du klager på:

 • Få frem tidspunktet for det du klager på. Om det eksempelvis gjelder støy er det viktig å få frem når på døgnet dette finner sted, om det er på dag- eller nattestid
 • Beskriv problemet så godt du kan
 • Få frem hvem du mener står bak det du klager på
 • Husk å få med hvem du er og hvor du bor
 • Få med du har forsøkt å ta opp forholdet med naboene en gang tidligere
 • Er det noen spesielle omstendigheter som tilsier at det du klager på er ekstra belastende for deg, så få med det. Dette kan for eksempel være at dere nettopp har fått barn, men har naboer som liker å feste. Noe annet kan være om du har en spesiell sykdom og derfor har behov for ro hjemme på dagtid eller liknende.

3.
Dersom det ikke løser seg etter dette, lønner det seg ofte å få bistand av en dyktig advokat med erfaring innenfor feltet.

Obs!
Ofte vil du ha krav på å få dekket inntil 80% av kostnadene til advokat under din innboforsikring.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg i spørsmål knyttet til nabotvister / nabokonflikter.

Bli kjent med våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi har spesialiserte advokater innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Har du spørsmål knyttet til nabotvist? Snakk med oss.

Har du spørsmål om nabotvister og nabokonflikter?

Kontakt oss