Hjem
icon

Måke snø over til naboen - er det lov?

Mann som måker utenfor huset med hunden sin.

Har du opplevd at brøytebilen måker snø tilbake på din eiendom når snøen laver ned? Er det lov, og er det slik at du kan gjøre det samme ved å lempe snø over til naboen hvis du har liten plass på din eiendom?

Viktige forhold du trenger å vite om å måke snø over til nabo:

Måke snøen over til naboen?

Etter naboloven § 2 må ingen gjøre noe eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendommen.

Det kan være fristende å måke snøen over nabogrensen eller hive den over gjerdet og inn på naboens tomt når det laver ned, men det er ikke lov.

Det å måke snø inn på naboens eiendom på en eller annen måte, vil lett kunne sies å være en urimelig og unødvendig ulempe for naboeiendommen, og det vil dermed være i strid med naboloven. Det er det samme som at du ikke kan kvitte deg med hageavfall hos naboen om sommeren.

Til tross for at snø kan virke som mindre belastende, da den uansett smelter, kan store mengder påføre skade på gjerder, trær og hekker.

I tillegg kan snøen ofte inneholde stein og grus som kan sies å være en skade og/eller ulempe for naboen. Dersom man har for mye snø på egen eiendom, er det slik at man må kjøre den bort for egen regning, fremfor å lempe den over til naboen.

Naboloven er ikke til hinder for at du kan ha en avtale med naboen om at du kan måke snøen over på dennes eiendom. Sånn sett kan et godt naboskap løse eventuelle problemer ved store snøfall og plassmangel.

Det samme gjelder hvis du ofte opplever at snø fra naboens tak raser ned og over på din eiendom. Dette kan lett være et irritasjonsmoment og et reelt problem, på lik linje som om naboen hadde måkt snøen over til deg.

Naboen har ikke lov til å bygge taket sitt på en slik måte at snøen faller ned på din eiendom, dersom et slikt snøras er til skade eller ulempe for deg.

Dette følger direkte av naboloven § 4.

Denne type snøras er altså kun forbudt dersom det er til skade eller ulempe for naboeiendommen. Dette innebærer at ikke et hvert lite snøras fra naboens takkonstruksjon er forbudt, snøraset må kvalifiseres til å være en ulempe eller til skade. Derfor må man i enhver sak gjøre en konkret vurdering i forhold til om det er en ulempe eller ikke.

I forhold til ras av snø og is fra tak er det viktig å merke seg at du som huseier er ansvarlig for ras av snø og is fra ditt tak. Derfor er det viktig å fjerne is og snø, særlig dersom dette kan falle ned og skade personer eller en annens eiendom.

Brøytebilen sender snø inn i hagen

Som nevnt innledningsvis, er det mange som opplever at brøytebilen måker snø tilbake på eiendommen i forbindelse med brøyting av vei. Nå er det avklart at du som privatperson ikke kan gjøre det samme hos din nabo, da det enkelt kan anses som en urimelig og unødvendig ulempe for naboen.

Spørsmålet er om brøytebilen kan gjøre det med loven i hånd?

Ved brøyting på offentlige vei er hensynet til farbare veier og fortau ansett viktigere enn den ulempen det medfører for deg at du får snø inn på din eiendom. Det er altså lov for kommunale brøytebiler å sende snø inn på naboeiendommer.

Ettersom det er viktig for samfunnet at offentlige veier er kjørbare om vinteren, er ikke den ulempen du påføres som nabo til en offentlig vei, i strid med naboloven.

Ulempen er et nødvendig onde for å sikre kjørbare offentlige veier om vinteren.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • For å finne ut om en aktivitet er lovlig eller ulovlig etter naboloven § 2 og § 4, må man foreta en konkret og skjønnsmessig vurdering av den enkelte saken.
  • Mange saker havner nettopp i skillelinjen mellom hva som må tåles, og hva som ikke er lov etter naboloven. Derfor kan det ofte oppstå konflikt mellom naboer som vanskelig kan løses på en god og effektiv måte uten advokatbistand.
  • Vi ser at de klientene som kommer til oss for råd og veiledning tidlig i konflikten med naboen, har en større sjanse for å finne en god og effektiv løsning på saken som også ivaretar en god relasjon i årene fremover. Dette bidrar til at begge parter ofte sparer både tid og penger.

Har du spørsmål knyttet til å måke snø mot nabo? Snakk med oss.