Hjem
icon

Hekker og trær til besvær

Hvitt hus med hage og trær

En av tre nordmenn havner i konflikt med naboen og det er få ting som skaper så mye krangling mellom naboer som grener fra naboens trær inn på din eiendom eller trær og busker som tar utsikt eller sol.

Hva sier så loven om hekker og trær?

En hekk kan være gjerde mellom eiendommene og da reguleres dette av grannegjerdelova. Loven gir eier rett til å etablere en hekk mot naboen og skal da som et utgangspunkt settes opp i grenselinjen. Hekken skal ikke gå lenger inn på naboens eiendom enn 0,5 meter, da kan naboen protestere. Naboen kan ikke pålegges noen plikt til å trimme hekken, så dersom du ønsker en hekk mot naboen som blir mer enn 1 meter bred, bør den settes så langt inn på egen eiendom at det er mulig å å klippe den fra egen eiendom. Det beste er å bli enige med naboen om en felles hekk som man trimmer fra hver sin side.

I denne loven er det ikke regulert noen maksimal høyde, men her kan rimelighetsvurderingen etter naboloven komme til anvendelse.

Naboloven regulerer dine rettigheter

Naboloven regulerer hva du har rett til å gjøre på egen eiendom. Den generelle bestemmelsen finner vi i § 2, mens § 3 er en særregel som gjelder for trær som står nærmere grensen til hus, hage, tun eller dyrket mark enn 1/3 av høyden på treet. § 3 sier at dersom det ikke er «nemnande (nevneverdig) om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda.» Loven gjelder også for hekker som ikke står i nabogrensen og er over 2 meter. Hekker under 2 meter rammes ikke av § 3, men kan rammes av den generelle regelen i § 2.

Dersom naboen din for eksempel har et tre som er 3 meter, kan dette stå 1 meter fra din grense. Er treet 9 meter høyt, kan det ikke stå nærmere enn 3 meter fra din eiendom.

Vanskelig å kreve fjerning av trær

Det skal generelt mye til for å kreve et tre fjernet, og det er flere vilkår som må være oppfylt. Først og fremst må det ikke være nevneverdig om å gjøre for naboen din at treet blir stående. I to dommer avsagt i 2019 og 2022 ble det lagt stor vekt på naturmangfoldet, blant annet hensynet til insekter, fugler, vannoppsug og områdets grøntstruktur. Disse sakene viser at det kan være en kamp verdt å ta for å bevare trær på egen eiendom.

Ikke nok å tape sol og utsikt

Treet må også være til skade eller særlig ulempe for deg som nabo, og det skal mye til før vilkåret «særlig ulempe» er oppfylt. For eksempel er det ikke gitt at det er en «særlig ulempe» at du taper sol eller utsikt. Rettspraksis har her lagt lista høyt og det er ikke nok at man ønsker mer sollys eller at det faller f.eks. løv eller frukt fra treet. Skaden eller ulempen må overstige en viss «tålegrense» for at tiltak eller handling skal anses som ulovlig.

Men hvis eier ikke kan påberope seg noen som helst nytte eller glede av treet, kan det kreves hugget eller beskåret. Det er også slik at du kan be naboen om å fjerne røtter og greiner som henger inn på din eiendom. Hvis ikke naboen hører på deg, kan du fjerne det som henger inn på din side. Men selv om naboloven kan gi deg en (mulig) rett til å felle eller beskjære, så må det varsles og nabo må gis mulighet til å gjøre egne tiltak. Ulovlig felling av trær på naboens eiendom kan bli en langvarig og ikke minst en dyr fornøyelse. Det er eksempler fra domstolene at det kan koste mange hundre tusen kroner. I Agder lagmannsrett ble naboen dømt til å betale 450.000,- i erstatning for ulovlig felling av flere trær i tillegg til sakskostnader på 150.000,-.

Hver sak må vurderes konkret

Loven er utformet veldig generelt og det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak. Det blir med andre ord en skjønnsmessig vurdering av hva som er urimelig, og det legges vekt på både treets betydning for eieren og naturen og ulempen for naboen.

Har du spørsmål? Snakk med oss.

Vårt råd er å snakke med naboen først samt å gi et skriftlig varsel om at du krever noe konkret gjort. Det kan også være en løsning å benytte seg av konfliktrådet i slike saker. Dersom denne dialogen ikke fører frem - ta kontakt med oss i Codex før du tar sagen i egne hender.

Kitty Moss Sørensen

Advokat og assosiert partner

Eiendom og entreprise