Hjem
icon

Hekk mot nabo: Hva sier loven?

En mann som står ute på verandaen.

Hvor kan naboen plassere en hekk og hvor stor kan den være?

Naboens hekk kan i mange tilfeller føre til stor frustrasjon. Dens størrelse og plassering kan være til sjenanse når det gjelder estetikk og utsikt. Denne artikkelen vil kartlegge dine rettigheter som nabo.

Viktige forhold du trenger å vite om lovens bestemmelser om hekk:

En nabos rettigheter

En hekk kan hindre innsyn og påkjenning for vær og vind.

Men den kan også begrense en nabos utsikt.

For å kunne kartlegge dine rettigheter som nabo, er det avgjørende hvor hekken er plassert.

Hekk plassert mellom naboeiendommene

Dersom hekken er plassert mellom naboeiendommene og fungerer som et gjerde, er det grannegjerdloven som kommer til anvendelse.

Loven gir en nabo adgang til å sette opp gjerde mellom eiendommene. Dette kan også være i form av hekk. Så lenge hekken ikke er en direkte ulempe for deg som nabo, har hekkeeier rett til å plassere hekken mellom eiendommene.

Hovedregelen er at den som ønsker hekk, må bære kostnadene med å opprette den. Dette gjelder både oppsetning og vedlikehold. Videre er utgangspunktet at grensehekken skal oppføres på delelinjen.

MERK! Dersom hekken strekker seg mer enn 0,5 meter inn på naboeiendommen kan du som nabo kreve at hekken blir klippet. Eventuelt at hekken settes lengre inn på hekkegjerdeeierens eiendom.

Høyde

Grannegjerdeloven setter ikke opp noen regler for maksimal høyde på hekkegjerder. Om hekken er for høy må derfor vurderes konkret i hver enkelt sak.

Hekk plassert annet sted på eiendommen

Dersom hekken er plassert andre steder inne på naboens eiendom, er det naboloven som kommer til anvendelse.

Hovedregelen står i naboloven § 3, hvor det fremkommer at en hekk som er lavere enn 2 meter er lovlig.

NB! Hekker og hekkegjerder under to meter kan likevel rammes av den generelle urimelighetsregelen i nabolovens § 2.

Det blir her et spørsmål om hekken eller hekkegjerdet er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for deg som nabo.

Loven setter opp en tålegrense i naboforhold. Det må her gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak, hvor ulike hensyn skal trekkes inn i vurderingen. Våre advokater har lang erfaring med dette og tar gjerne en vurdering av om du kan kreve hekken/hekkegjerdet fjernet eller ikke.

I vurderingen av om hekken eller hekkegjerdet er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for deg som nabo, må man vurdere nytteverdien for eieren av hekken opp mot ulempene du som nabo blir påført.

Forholdene i hver enkelt sak er av betydning. Rettspraksis har vist at en hekk på 2,7 meter ikke kunne kreves fjernet. Dette fordi hekken hadde en funksjonell betydning for eierens bruk av huset. I tillegg var hekkegjerdet til stedet på tidspunktet da naboen kjøpte huset.

Fordelene for hekkeeieren ble derfor anset som større enn ulempene for naboen.

Ulovlig hekk

Dersom man kommer til at en hekk er lovstridig, kan den kreves klippet eller fjernet.

Men det finnes unntak. Klipping eller fjerning kan ikke kreves i de tilfeller det medfører utlegg eller tap av et omfang som står i misforhold til hva det koster naboen å ha hekken stående.

MERK! Dette krever dog at eier av hekken ikke kan legges nevneverdig til last for hekkens karakter, samt være villig til å yte et vederlag som ikke kan være mindre enn skaden eller ulempen for naboen ved å ha hekken stående

Hvordan løse problemet?

Det kan i mange tilfeller være en god ide å gå i dialog med nabo og forsøke å inngå en avtale ifm. hekken.

Dette kan for eksempel være en avtale om at hekken ikke skal være høyere enn 1,5 meter. Det er viktig at en slik avtale tinglyses.

Dette fordi at dersom naboeiendommen blir solgt og den nye eieren ikke er kjent med avtalen, vil han ikke være forpliktet av den. Du risikerer dermed at avtalen faller bort.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Nabotvister kan ofte ha et høyt konfliktnivå. Det kan derfor være lurt å få bistand fra en tredjepart, slik at forhandlinger blir mulig. Vi tar gjerne en vurdering av din sak for å kunne bistå med å finne en løsning.

Har du spørsmål knyttet til hekk? Snakk med oss.

Lars-Henrik Windhaug

Senioradvokat

Eiendom og entreprise

Ingrid Marie Navarsether

Advokat

Eiendom og entreprise