Hjem
icon

Hekk mot nabo: Hva sier loven?

En mann som står ute på verandaen.

Hvor kan naboen plassere en hekk og hvor stor kan den være?

Naboens hekk kan i mange tilfeller føre til stor frustrasjon. Dens størrelse og plassering kan være til sjenanse når det gjelder estetikk og utsikt. Denne artikkelen vil kartlegge dine rettigheter som nabo.

Viktige forhold du trenger å vite om lovens bestemmelser om hekk:

En nabos rettigheter

En hekk kan hindre innsyn og påkjenning for vær og vind.

Men den kan også begrense en nabos utsikt.

For å kunne kartlegge dine rettigheter som nabo, er det avgjørende hvor hekken er plassert.

Hekk plassert mellom naboeiendommene

Dersom hekken er plassert mellom naboeiendommene og fungerer som et gjerde, er det grannegjerdloven som kommer til anvendelse.

Grannegjerdeloven kan fremstå som et noe komplisert regelverk.
Rollen til våre advokater er å vurdere hvilke tiltak du kan kreve iverksatt og bistå deg i dialog med nabo på en måte som skaper minst mulig konflikt og best mulig resultat for deg.

Loven gir en nabo adgang til å sette opp gjerde mellom eiendommene. Dette kan også være i form av hekk. Så lenge hekken ikke er en direkte ulempe for deg som nabo, har hekkeeier rett til å plassere hekken mellom eiendommene.

Hovedregelen er at den som ønsker hekk, må bære kostnadene med å opprette den. Dette gjelder både oppsetning og vedlikehold. Videre er utgangspunktet at grensehekken skal oppføres på delelinjen.

MERK! Dersom hekken strekker seg mer enn 0,5 meter inn på naboeiendommen kan du som nabo kreve at hekken blir klippet. Eventuelt at hekken settes lengre inn på hekkegjerdeeierens eiendom.

Høyde

Grannegjerdeloven setter ikke opp noen regler for maksimal høyde på hekkegjerder. Om hekken er for høy må derfor vurderes konkret i hver enkelt sak.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår som en mellommann, slik at du og naboen din blir enige om å sette opp et hekkegjerde i fellesskap.

Hekk plassert annet sted på eiendommen

Dersom hekken er plassert andre steder inne på naboens eiendom, er det naboloven som kommer til anvendelse.

Hovedregelen står i naboloven § 3, hvor det fremkommer at en hekk som er lavere enn 2 meter er lovlig.

NB! Hekker og hekkegjerder under to meter kan likevel rammes av den generelle urimelighetsregelen i nabolovens § 2.

Det blir her et spørsmål om hekken eller hekkegjerdet er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for deg som nabo.

Loven setter opp en tålegrense i naboforhold. Det må her gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak, hvor ulike hensyn skal trekkes inn i vurderingen. Våre advokater har lang erfaring med dette og tar gjerne en vurdering av om du kan kreve hekken/hekkegjerdet fjernet eller ikke.

Slik hjelper vi deg:
Advokaten finner raskt ut av hvilken lov som regulerer din konkrete sak og hva du har krav på.

I vurderingen av om hekken eller hekkegjerdet er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for deg som nabo, må man vurdere nytteverdien for eieren av hekken opp mot ulempene du som nabo blir påført.

Forholdene i hver enkelt sak er av betydning. Rettspraksis har vist at en hekk på 2,7 meter ikke kunne kreves fjernet. Dette fordi hekken hadde en funksjonell betydning for eierens bruk av huset. I tillegg var hekkegjerdet til stedet på tidspunktet da naboen kjøpte huset.

Fordelene for hekkeeieren ble derfor anset som større enn ulempene for naboen.

Ulovlig hekk

Dersom man kommer til at en hekk er lovstridig, kan den kreves klippet eller fjernet.

Men det finnes unntak. Klipping eller fjerning kan ikke kreves i de tilfeller det medfører utlegg eller tap av et omfang som står i misforhold til hva det koster naboen å ha hekken stående.

MERK! Dette krever dog at eier av hekken ikke kan legges nevneverdig til last for hekkens karakter, samt være villig til å yte et vederlag som ikke kan være mindre enn skaden eller ulempen for naboen ved å ha hekken stående

Hvordan løse problemet?

Det kan i mange tilfeller være en god ide å gå i dialog med nabo og forsøke å inngå en avtale ifm. hekken.

Dette kan for eksempel være en avtale om at hekken ikke skal være høyere enn 1,5 meter. Det er viktig at en slik avtale tinglyses.

Dette fordi at dersom naboeiendommen blir solgt og den nye eieren ikke er kjent med avtalen, vil han ikke være forpliktet av den. Du risikerer dermed at avtalen faller bort.

Hva gjør vi for deg?

 • Nabotvister kan ofte ha et høyt konfliktnivå. Det kan derfor være lurt å få bistand fra en tredjepart, slik at forhandlinger blir mulig. Vi tar gjerne en vurdering av din sak for å kunne bistå med å finne en løsning.

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Elise

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi har spesialiserte advokater innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Har du spørsmål knyttet til hekk? Snakk med oss.