Hjem
icon

Tomtegrenser - Din Guide

Røde hus ved kystlinjen.

I denne artikkelen gir vi deg nyttig informasjon knyttet til tomtegrenser. Hvor finner du egentlig tomtegrensene? Kan tomtegrensene endres? Hvordan kan en tomt deles opp? Alt dette og mye mer får du informasjon om nedenfor.

Viktige forhold du trenger å vite om tomtegrenser:

Hva er tomtegrenser?

Tomtegrenser er grensene for tomten eller eiendommen. Tomtegrensene viser hvor mye land man eier, og hvilket område eieren har råderett.

Tomtegrenser legger også føringer for rettsforholdet til naboer. Det vil si at naboer ikke har lov til å gjøre som de vil utenfor sin tomtegrense. Tomtegrensen har også betydning overfor hva offentlige myndigheter har lov til å gjøre.

I flere tilfeller viser det seg at tomtegrensen er feil. Ved slike tilfeller kan kommunen både justere og oppdatere grensen.

Norges offisielle register over fast eiendom kalles for Matrikkelen. Matrikkelen viser en full oversikt over alle bygninger, adresser og boliger. Du kan sjekke opp eiendomsinformasjon på Norgeskart eller seeiendom.no. Informasjonen kan benyttes som et utgangspunkt, da informasjon ikke alltid viser helt riktig.

Vanligvis markeres en tomtegrense ved bruk av grensemerker laget av aluminium. Det finnes derimot flere typer grensemerker som grensesteing, grenserøye og grensebøyle. Grensemerkene er plassert i hvert hjørne av tomten.

Er det loven som bestemmer tomtegrensa?

Nei, det finnes ingen lov som bestemmer en tomtegrense. Tomtegrensene bestemmes og står oppført i kart, tidligere offentlig merking, gamle eiendomsdokumenter, skyldelingsforretninger eller andre dokumenter. Om disse dokumentene ikke gir noe svar må man se på hvordan eiendommen har vært brukt.

Det finnes imidlertid noen lover på området.

Lovene regulerer hvordan tomtegrenser skal utmåles og tinglyses.

I hovedsak er det tinglysingsloven og matrikkelloven som regulerer tomtegrenser.

Formålet med tinglysingsloven er å forsikre at inngåtte avtaler mellom partene gir rettigheter og forpliktelser knyttet til fast eiendom. Loven gir også en beskyttelse fra andre utenforstående som ikke er inkludert i avtalen. Det kan være utfordrende å tolke loven, da den er gammel (loven er fra 1935). Vi har dyktige advokater som kan hjelpe deg med dette.

Matrikkelloven er fra 2005. Formålet med loven er å sikre tilgang til betydelige eiendomsopplysninger. Eiendomsopplysningene blir dermed samlet i et felles register. Matrikkelen hjelper deg å finne informasjon og holde deg oppdatert til enhver tid.

Hvis det oppstår konflikter med naboen om hvor tomtegrensene går, kan det reises sak. Saken kan entes tas til forliksrådet, de ordinære domstolene eller jordskifteretten. De ordinære domstolene er lagmannsrettene, tingrettene og Høyesterett.

Hvor går tomtegrensen?

Ved usikkerhet rundt tomtegrensene vil den enkleste måten være å søke opp eiendommen på et kart, for deretter å se i terrenget etter grensemerker. Dersom du ikke finner noen grensemerker, kan du be kommunen gjøre en oppmålingsforretning.

Flere tenker at gjerder, murer og steiner viser til hvor en tomtegrense går, men dette er vanligvis feil. Vi anbefaler deg derfor å se etter grensemerker.

Hvis grensemerkene ikke stemmer med kartet eller annen dokumentasjon, vil det vanligvis være grensemerkene som avgjør. Bakgrunnen for dette er at opptegningen ofte skjer etter den fysiske oppmerkingen.

Er tomtegrensen feil?

Dersom du tror eller vet at tomtegrensen viser feil, må du ta kontakt med gjeldende kommune. Den lokale matrikkelmyndigheten er kommunen. Kommunen har ansvaret for veiledning og oppmåling av eiendommen. Ved oppmåling vil en landmåler fra kommunen måle opp, merke og fastsette tomtegrensen.

Hvis du mistenker eller vet at tomtegrensen er ukorrekt, vil det første steget være å innhente dokumentasjon for hva du mener er riktige tomtegrenser. Dokumentasjonen kan være i form av et kart, private avtaler, jordskiftesaker, skylddelingsforretninger og lignende. Du kan skaffe tinglyste dokumenter ved å bestille en kopi fra Statsarkivene eller Kartverket.

Dersom du og naboen er enige om at grensen viser feil, kan dere oversende dokumentasjon til kommunen, og kreve at de retter opp feilen.

Ved uenigheter med naboen, må saken bringes inn til forliksrådet, de ordinære domstolene eller jordskifteretten.

Kan tomtegrensa endres?

Ja, tomtegrensa kan endres.

Hvis naboene er enige om å flytte tomtegrensa noen få meter, kan dette gjøres ved å kontakte kommunen og be om en grensejustering. Dette trenger ikke tinglyses.

Dersom det er større arealer som skal flyttes, defineres dette som en arealoverføring. Dette gjelder for eksempel hvis grensen skal flyttes 50 meter lenger vest. Det er matrikkelloven som regulerer arealoverføringer. Arealoverføringer må tinglyses. Dette gjør du ved å sende en beskjed til tinglysning inkludert erklæring om arealoverføring, konsesjonsvedtak, frafallelse av heftelser. I tillegg må det betales en dokumentavgift.

Kommunen bør varsles om alle endringer.

Hvordan kan eiendommen fradeles?

En ny eiendom opprettes ved fradeling av eiendom eller seksjonering. Ved fradeling vil den fradelte tomten vil få eget gårds og bruksnummer. Å skille ut en eiendom fra en annen eksisterende eiendom, kalles for seksjonering.

For å kunne seksjonere, må du kontakte kommunen slik at det kan gjennomføres en matrikulering. Hvilken løsning som er beste for deg må vurderes konkret eller den konkrete eiendommen og hvilke krav og regler som gjelder for den aktuelle kommunen.

Skal man opprette en ny grunneiendom må man søke kommunen om tillatelse.

Kommunen vil behandle søknaden og utføre en oppmåling av tomtens grenser, en matrikulering.

En matrikulering utføres ved at kommunen foretar en oppmåling av arealet, og videre gir eiendommen et nytt gårds- og bruksnummer. Deretter må det sendes en melding til tinglysning, der eiendommen går et nytt grunnboksblad.

Eierforholdet blir ikke automatisk oppdatert ved fradeling av tomt. Dersom den nye eiendommen har heftelse, vil disse heftelsene, også være på den nye eiendommen.

Skal ikke disse heftelsene overføres på ny eiendom må det begjæres sletting av slike heftelser. Etter hovedregelen er det i utgangspunktet rettighetshaver som må legge frem begjæringen.

Regler for bygging nær tomtegrensa

Hvis en bolig skal bygges nærmere enn 4 meter fra en tomtegrense, kreves det samtykke fra nabotomtens eier eller søknad om dispensasjon.

Hvis du samtykker til at naboen får bygge nærmere enn 4 meters grensen, er det naboen som må stå for brannbeskyttelse av bygget.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet tomtegrenser
  • Finne opplysninger knyttet til tomtegrenser
  • Seksjonering
  • Tvisteløsning
  • Forhandlinger
  • Juridisk rådgivning
  • Støtte i sak

Har du spørsmål knyttet til tomtegrenser? Snakk med oss.