Hjem
icon

Nabovarsel: Hva gjør du når naboen varsler om påbygg?

Nabovarsel

Konflikt om utbygging på naboens eiendom er ikke uvanlig. Mange frykter at et slikt tiltak vil medføre økt innsyn eller redusert utsikt og solforhold. Før en søknad om påbygg sendes inn, skal naboer varsles av søker hvis ikke disse på forhånd har gitt skriftlig meddelelse om at de ikke har innvendinger til tiltaket. I denne artikkelen gir vi deg en fullstendig oversikt over nabovarsel.

Dette får du vite om nabovarsel:

Nabovarsel: Dette må du vite

Hva må nabovarselet inneholde?

Før naboen sender søknad om byggetillatelse til kommunen, skal det som regel sendes ut et nabovarsel. Nabovarselet må inneholde beskrivelse av det planlagte tiltaket.

Obs! Det må være tydelige beskrivelser i nabovarselet slik at naboen kan vurdere om de vil bli berørt av tiltaket.

Hensikten med nabovarselet er at naboer og berørte skal gis anledning til å ivareta sine interesser.

I nabovarslet skal det gis melding om at eventuelle merknader må være kommet til søker innen en frist på minst to uker etter at varselet er sendt og nødvendig dokumentasjon er gjort tilgjengelig for naboene. Det kan derfor være viktig å handle raskt dersom du ønsker å inngi en nabomerknad.

Hvilke tiltak må varsles om?

  • Tilbygg over 15 kvadratmeter
  • Påbygg uansett størrelse
  • Granasjer, boder og andre bygninger over 50 kvadratmeter
  • Bygninger eller tilbygg hvor noen skal bo eller overnatte

Hvem må du varsle?

Varselet må sendes til blant annet:

  • Nærmeste nabo
  • Gjenboere
  • Andre som kan bli berørt av byggeplanene
nabovarsel2
Et varsel skal sendes til nærmeste nabo, gjenboere og andre som kan bli berørt av byggeplanene.

Har du fått nabovarsel?

Nabomerknad: Hvilke tiltak kan kalges over?

Det er flere forhold ved tiltak som kan klages over i en nabomerknad:

For det første kan tiltaket være i strid med krav som følger av plan - og bygningsloven eller gjeldende reguleringsplaner. Når kommunen behandler søknaden, skal de først og fremst vurdere om tiltaket tilfredsstiller kravene.

I en nabomerknad kan det også opplyse at man mener at tiltaket er i strid med privatrettslige regler.

Obs! Det er da viktig at nabomerknaden er utformet på en måte som konkretiserer ulempene ved tiltaket og hvordan disse eventuelt er i strid med regelverket

Hva skjer med merknadene?

Når naboen som er ansvarlig for byggeprosjektet sender inn byggesøknaden til kommunen sender vedkommende inn merknadene sammen med søknaden. Når kommunen behandler søknaden, skal de først og fremst vurdere om tiltaket tilfredsstiller kravene i plan-og bygningsloven § 21-6.

Hva kan du opplyse om i nabomerknaden?

I en eventuell nabomerknad kan du opplyse om du mener at tiltaket er i strid med privatrettslige regler.

Hovedregelen i de privatrettslige reglene er at naboen fritt kan utnytte sin eiendom innenfor de rammer som følger av lover og regler. Imidlertid finnes det grenser for hvilke ulemper man må finne seg i fra naboen, også kalt “tålegrensen”. Dette fremkommer i naboloven.

Obs! Det er viktig at nabomerknaden er utformet på en måte som konkretiserer ulempene ved tiltaket og hvordan tiltaket eventuelt er i strid med regelverket.

Kan jeg få stanset tiltaket?

I spesielle tilfeller kan naboens tiltak være til så stor ulempe at det oppstår behov for å få stanset tiltaket for å unngå en uopprettelig skade. Dette blir referert til som “tålegrensen” i naboloven. I slike tilfeller kan du ha rett til å kreve at naboen stanser eller reduserer tiltaket på eiendommen.

Nabovarsel ved fest

Nabovarsel ved for eksempel fest og andre aktiviteter som medfører støy finnes det ingen egen lov eller regelverk for. Et slikt type nabovarsel er mer “nice-to-do” eller kan følge av husordensregler i et boligsameie.

Har du spørsmål knyttet til nabovarsel? Snakk med oss.

Lars-Henrik Windhaug

Senioradvokat

Eiendom og entreprise

Ingrid Marie Navarsether

Advokat

Eiendom og entreprise