Hjem
icon

Naboens trær – kan du kutte dem?

Mann kutter av grener på et stort tre i hagen.

I mange tilfeller oppstår det konflikter knyttet til naboens trær. Har du lov til å kutte ned trærne dersom de skaper en ulempe for deg? I denne artikkelen forklarer vi enkelt hvilke regler som gjelder for trær på naboens eiendom og din egen tomt.

Viktige forhold du trenger å vite om naboens trær:

Kan du fjerne trær på naboens eiendom?

Hvis du og naboen ikke blir enige om felling av treet eller trærne, vil reglene etter naboloven gjelde. En konsekvens kan være at saken går videre til forliksrådet eller tingretten.

Det er svært viktig at du ikke tar saken i egne hender ved at du feller trær på naboens eiendom uten samtykke.

En slik handling defineres som selvtekt, og er straffbart.

Vi anbefaler naboer som er uenige å selv forsøke å komme frem til alternative løsninger som kan fungere for begge parter dersom det er mulig. Saker som bringes inn for retten vil medføre store kostnader, og det kan være utfordrende å forutse hvordan tvister om trær vil ende.

Videre forklarer vi tre ulike rettsregler om trær på naboens eiendom. Disse rettsreglene kan du og naboen benytte som utgangspunkt for diskusjonen deres.

Går trærne over på din eiendom?

Derom trær, grener eller røtter har vokst over på din eiendom og skaper ulempe for deg, kan du be naboen fjerne dette.

Det er viktig at du gir naboen din varsel og rimelig tid til å fjerne dette. Hvis naboen ikke gjør jobben innen rimelig tid etter varsel, kan du fjerne det selv. Dersom det kun gjelder røtter, kan du fjerne røttene selv uten å varsle naboen.

En ulempe kan for eksempel være at noen kvister kommer inn over ripsbusken, hindrer ferdsel eller at det drysser barnåler ned i takrennen på huset eller garasjen din.

Hva er nabolovens spesialregel om trær?

Nabolovens spesialregel er en egen regel om trær. Spesialregelen gir deg mulighet til å fjerne trær som står nærmere enn 1/3 av treets høyde.

For å kunne benytte seg av regelen må avstanden til hus, hage, tun og lignende som er av betydning. (Jeg forstår ikke setningen) Avstand til gjerdet vil ikke gjelde her, med mindre du bor i et villastrøk. I et villastrøk kan gjerdet ha betydning, da hagen begynner på din side av gjerdet.

Du kan be naboen fjerne et tre hvis vilkårene for 1/3 regelen er oppfylt. For eksempel dersom naboen har et tre på 9 meter, og det står plassert nærmere enn 3 meter fra din tomt. I tillegg er det to vilkår til som må være på plass.

NB! Hekker under 2 meter og hekker som fungerer som et gjerde, kan ikke fjernes etter 1/3 regelen.

I tillegg til høyde i forhold til avstand, er det to ytterligere vilkår som må oppfylles for å kunne få fjernet et tre.

Det ene vilkåret er at treet må være en særlig ulempe eller utgjøre en skade. En skade kan blant annet være at egne trær dør fordi naboens trær blokkerer for sollys. En ulempe kan ikke være bagatellmessig.

Det siste vilkåret som må vær oppfylt er at treet som ønskes fjernet ikke har en spesiell nytteverdi for eieren. Dette kan blant annet være dersom treet verner mot innsyn, vind eller har affeksjonsmessig verdi.

Dersom alle tre vilkår er oppfylt kan du kreve at eieren fjerner treet eller trærne, eventuelt at det beskjæres.

Er trærne til vesentlig ulempe?

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å benytte seg av naboloven § 2, dette er en generell regel knyttet opp mot naboforhold.

Regelens vilkår er følgende: «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko … som urimelig eller uturvande er til … skade eller særleg ulempe for granne-eigedomen».

I utgangspunktet gjelder regelen alle former for skader og ulemper.

Skadene og ulempene må imidlertid være urimelige eller unødvendige for at de skal kunne stride med loven.

Ved bruk av naboloven § 2 vil det gjøres en egen vurdering i hvert enkelt tilfelle. I vurderingen skal ulempene du får som følge av treet på naboens tomt bli veid opp mot naboens interesse av å beholde treet.

Dine beste argumenter er at naboens trær tar utsikt og sollys fra eiendommen din. Naboens beste argumenter vil blant være at treet eller trærne hindrer innsyn eller er etisk fine.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til fjerning av trær
  • Juridisk rådgivning
  • Bistand ved tvisteløsning og forhandlinger
  • Støtte i sak

Har du spørsmål knyttet til fjerning av trær på naboens tomt? Snakk med oss.