Hjem

Trampoline til besvær: hva sier naboloven?

Av: Codex Advokat

Trampoliner i norske hager har blitt et velkjent syn. For mange naboer har tilhørende støy og bråk fra trampolinebruk blitt et velkjent problem og irritasjonsmoment. Spørsmålet mange frustrerte naboer stiller seg, er om det finnes regler for plassering av trampoline og regler for hvor mye støy som må aksepteres.

trampoline støy nabo

Trampolinestøy og tålegrense

Til en viss grad må det tåles støy fra bruk av trampoline. Dersom man bor i et villaområde er dette støy som anses å være påregnelig, selv om det til tider er irriterende. Det er likevel slik at man som nabo ikke skal måtte behøve å utholde støy til alle døgnets tider. Tålegrensen i den forbindelse er nærmere regulert i naboloven.

Hva sier naboloven?

Naboloven regulerer rettsforholdet mellom naboer. Det er naboloven § 2 som gjør seg gjeldende ved vurderingen av hva som må tåles av trampolinestøy. Naboloven § 2 har regler om at ingen må gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendommen.

Er bruken av en trampoline urimelig til ulempe?

Hva som ligger i vilkåret "urimelig til skade eller ulempe", er ikke nødvendigvis lett å redegjøre for på et generelt grunnlag. For at en skade eller ulempe skal være urimelig, må skaden eller ulempen overstige tålegrensen som må vurderes etter en interesseavveining. Ved denne vurderingen må det blant annet tas hensyn til karakteren av det området eiendommen ligger i, bruken av trampolinen og hva som normalt bør forventes ut ifra forholdene på stedet.

Plassering av en trampoline

En trampoline kan i realiteten fritt plasseres på en eiendom uten hensyn til for eksempel avstand til nabogrensen. Det er ikke regulert avstandskrav for trampoliner ettersom disse ikke er faste installasjoner.

Det er imidlertid fornuftig å plassere trampolinen i et område på eiendommen som i minst mulig grad vil være sjenerende for naboer, både hva gjelder hensyn til støy og innsyn. Plassering av en trampoline i nærheten av naboens terrasse eller soveromsvindu, vil typisk kunne være sjenerende for naboen.

Kan naboen kreve at trampolinen flyttes?

Det korte svaret på om en nabo kan kreve at en trampoline flyttes, er ja. Dette forutsetter imidlertid at ovennevnte vilkår etter naboloven er oppfylt.

Vurderer du å gå til innkjøp av en trampoline, kan det være hensiktsmessig å ta en samtale med naboen på forhånd. Sammen kan dere lage ordensregler for bruk av trampolinen, som også ivaretar hensyn overfor naboen slik at bruken ikke strider mot naboloven § 2.

Har du spørsmål om nabostøy? Snakk med oss.

Del