Hjem

Ekspropriasjon

En ekspropriasjon vil ofte være svært inngripende, og det råder stor usikkerhet fra de første signaler om mulig ekspropriasjon. Denne artikkelen gir deg en oversikt over prosessen, rettigheter og råd til hvordan å opptre.

Bilde av motorvei.
icon

Dette får du vite om ekspropriasjon:

Hva er ekspropriasjon?

Ekspropriasjon av eiendom innebærer at du som grunneier må gi fra deg hele eller deler av eiendommen din mot en erstatningsutbetaling. Ekspropriasjonen kan kreves både av det offentlige og en privat aktør.

Utgangspunktet etter norsk rett er at en avståelse av grunn skal skje mot full erstatning.

Som oftest er det staten som utfører en ekspropriasjon. Staten må da gi en saklig begrunnelse til hvorfor ekspropriasjonen skal utføres, og må vise til sine rettigheter i loven. Ekspropriasjonen må også vises i offentlige planer.

Private aktører kan også utføre ekspropriasjon der lov eller offentlige tillatelser har rett til å innhente en annens eiendom.

Lovverket: Sentrale prinsipper ved ekspropriasjon

Det helt sentrale prinsippet ved ekspropriasjon er grunnloven § 105. Videre følger ekspropriasjonsloven av 1959, ekspropriasjonserstatningsloven av 1984 og skjønnsprosessloven av 1917.

Grunnloven

Det helt grunnleggende prinsippet ved ekspropriasjon er Grunnlovens § 105. Den lyder slik:

«Fordrer statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig bruk, så bør han eller hun ha full erstatning fra statskassen.»

Ekspropriasjonsloven

Ekspropriasjonsloven regulerer først og fremst adgang til å ekspropriere, og hva det kan eksprorieres til fordel for. I tillegg regulerer loven fremgangsmåten som det offentlige må benytte ved en eventuell ekspropriasjon.

Ekspropriasjonserstatningsloven

Lov om vederlag ved oreigning av fast eigedom, også kjent som vederlagsloven, regulerer nærmere hvordan selve erstatningen skal beregnes og utmåles.

Loven regulerer med andre ord hvor mye eksproprianten skal ha i erstatning når det eksproprieres på dennes bekostning.

Ekspropriasjonserstatningsloven bygger på tre ulike verdsettelsesmetoder ved utmålingen av erstatningsgrunnlag for ekspropriasjon. Disse verdigrunnlagene er salgsverdi, bruksverdi og gjenanskaffelsesverdi.

Skjønnsprosessloven

Denne loven regulerer reglene som gjelder når saken går til skjønnsretten, og har en rekke saksbehandlingsregler for rettergang. Skjønnsprosessen er det som gjerne kalles en spesiell prosessform, og som delvis avviker fra alminnelig domstolsbehandling.

ekspropriasjon2
Skjønnsprosessloven regulerer reglene som gjelder når en sak går til skjønnsretten.

Ekspropriasjonsprosessens tre faser

En ekspropriasjonsprosess kan deles inn i tre faser:

 1. Forvaltningsmessig behandling
  Ekspropriasjonssaken må starte med en forvaltningsmessig behandling som ender opp med at riktig forvaltningsorgan fatter et ekspropriasjonsvedtak.

 2. Erstatningsutmålingen for ekspropriasjonsvedtaket
  Grunneier har etter grunnloven § 105 har krav på full erstatning og få dekket sine nødvendige utgifter i anledningen ekspropriasjonssaken, eksempelvis advokatkostnader.

 3. Ekspropriantens tiltredelsestidspunkt av det eksproprierte
  Dette er når eksproprianten formelt overtar eiendomsretten.

Erstatningsutmåling ved ekspropriasjon - Hva har du krav på?

Den sentrale loven for utmåling av ekspropriasjonserstatningens størrelse er vederlagsloven av 1984, også kalt ekspropriasjonserstatningsloven. Denne loven bygger på tre ulike verdsettelsesmetoder som innebærer at man skal ha den høyeste erstatningen av følgende metoder:

 1. Erstatning etter salgsverdi - markedsverdien ved salg
  Erstatning etter salgsverdi skal fastsettes på grunnlag av det som må regnes med at vanlige kjøpere ville gitt for eiendommen.

 2. Erstatning etter bruksverdi - det man har av for eksempel landbruksinntekter
  Bruksverdien fastsettes basert på avkastning av eiendommen. Dette inkluderer alle forholdene på eiendommen. Eiendommens bruksverdi kan defineres som den økonomiske verdien av eiendommen slik den benyttes i dag, eller den påregnelige bruksverdien i fremtiden.

 3. Erstatning etter gjenanskaffelsesverdi - kostnaden ved kjøp av tilsvarende eiendom
  Ekspropriasjonen må gjelde eiendom som enten benyttes til bolig, fritidshus eller egen virksomhet. Det sentrale i ordlyden er at grunneier skal få erstatning til å kjøpe en annen eiendom til tilsvarende bruk.

Obs! Den som utsettes for ekspropriasjon har rett til erstatning etter det alternativet som gir høyest erstatning.

 • Man skal holdes økonomisk skadesløs ved en ekspropriasjon, noe som innebærer at man får dekket:
  Advokatkostnader fra det offentlige
 • Kostnader til fagkyndige vurderinger av eiendommen
 • Full erstatning for den fysiske eiendommen
 • Full erstatning for de inntekter man kan dra nytte av fra eiendommen, herunder bruksverdi

Har du spørsmål knyttet til ekspropriasjon? Snakk med oss.

Les også

Har du spørsmål om ekspropriasjon?

Kontakt oss