Hjem
icon

Foreldre­ansvaret – Hva er dine rettigheter og plikter?

Et lite barn holder mor og far i hånden på vei over gangfeltet.

Barnet har rett til å bli ivaretatt og få omsorg av de som har foreldreansvaret. De som har foreldreansvaret har en rett, samt en plikt, til å ta avgjørelser som gjelder barnets personlige forhold. Foreldreansvaret skal utøves ut fra barnets interesser og behov.

Foreldreansvar - Dette får du vite:

Hvem har foreldreansvaret?

Før 1. januar 2020 måtte foreldre enten være gift eller samboere, for at begge fikk del i foreldreansvaret.

For alle barn som er født etter 1. januar 2020 vil foreldrene i utgangspunktet få felles foreldreansvar.

Dette gjelder uavhengig av om foreldrene er gift, samboere eller om foreldrene ikke bor sammen når blir barnet blir født.

Dersom foreldrene imidlertid ikke bor sammen og mor ønsker foreldreansvaret alene, kan hun sende melding til Folkeregisteret innen ett år fra farskapet ble fastsatt. Det samme gjelder hvis far ikke ønsker del i foreldreansvaret. Når en av foreldrene har gitt slik beskjed, vil mor få foreldreansvaret alene.

Foreldre står ellers ganske fritt til å endre en avtale om foreldreansvar hvis de er enige om dette. En slik avtale må meldes fra til Folkeregisteret for at den skal være gyldig. Foreldre som er gift kan imidlertid ikke avtale at kun en av foreldrene skal ha foreldreansvaret alene.

I tilfeller hvor foreldrene er uenige om det skal være felles foreldreansvar eller om en av foreldrene skal ha foreldreansvaret alene, må de reise sak for domstolen for å få avgjort spørsmålet. Før dette kan skje. må de møte til mekling ved familievernkontoret ettersom man er avhengig av en gyldig meklingsattest for å reise sak om foreldreansvar for domstolen.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater veileder deg gjennom din sak, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Hva innebærer foreldreansvaret?

Barnet har krav på omsorg og omtanke fra de som har foreldreansvaret.

Dette innebærer at barnet har krav på å få blant annet kjærlighet, oppmerksomhet, stell og pleie, trygghet og mulighet for lek.

Barneloven legger ikke føringer for hvordan omsorgen skal utøves, men dersom omsorgen er under et minstemål, vil barnevernet kunne gripe inn. Dette forutsetter imidlertid at noen sender inn en bekymringsmelding til barnevernet.

Et av ansvarsområdene i foreldreansvaret er å ta avgjørelser som gjelder barnets personlige forhold, og som ivaretar barnets interesser og behov. Foreldrenes bestemmelsesrett vil begrenses i takt med at barnets alder og modenhet øker.

De som har foreldreansvaret har også en plikt til å oppdra og forsørge barnet.

De står imidlertid fritt til å formidle de verdiene de selv ønsker gjennom oppdragelsen.

Det er lovfestet i barneloven at barnet ikke skal bli utsatt for vold, eller på noen annen måte bli behandlet slik at barnets helse blir skadet eller satt i fare. Med helse menes både fysisk og psykisk helse. Også vold som brukes i oppdragelsen av barnet er forbudt.

Felles foreldreansvar - Hva innebærer det?

Felles foreldreansvar innebærer at foreldrene skal ta avgjørelser sammen om barnets personlige forhold.

Dette gjelder i all hovedsak større beslutninger, slik som valg av type skole, og innmelding i trossamfunn. Foreldre med felles foreldreansvar må også begge gi samtykke til blant annet utstedelse av pass, flytting til utlandet, endring av barnets navn, vergemål og større medisinske inngrep.

Dersom foreldrene ikke bor sammen og barnet bor fast hos en av dem, står denne fritt til å flytte barnet hvor som helst i Norge, selv om foreldrene har felles foreldreansvar. Den andre forelderen må imidlertid varsles om flyttingen minst 3 måneder i forveien.

Ved foreldreansvar står du fritt til å reise på kortere utenlandsreiser uten den andres samtykke. Dersom det er usikkert om barnet vil returnere til Norge, kan retten sette forbud mot utenlandsreiser.

Foreldreansvar alene - Hva innebærer det?

Når du har foreldreansvar alene, betyr dette at du står fritt til å bestemme over barnets personlige forhold på egenhånd.

Du trenger da ikke å innhente samtykke fra den andre for å ta større beslutninger.

Hvis man tidligere har hatt felles foreldreansvar, skal det mye til for å få foreldreansvar alene, dersom den andre forelderen fortsatt ønsker å ta del i foreldreansvaret. Det vil da være nødvendig å ta ut søksmål for domstolen.

Den som ønsker foreldreansvaret alene, må i så fall kunne vise til konkrete situasjoner som beviser at det ikke er til barnets beste med felles foreldreansvar. Typiske tilfeller vil være dersom det er vanskelig å samarbeide og få kontakt med den andre forelderen, dersom man ikke vet hvor vedkommende befinner seg, eller om forelderen har meldt seg ut av barnets liv.

Den som ikke har del i foreldreansvaret, har mulighet til å reise sak for å få del i foreldreansvaret.

Om denne forelderen får del i foreldreansvaret eller ikke, vil bestemmes ut fra hva som er til barnets beste. Så lenge man har del i barnets liv og viser at man kan samarbeide med den andre av forelderen, er terskelen høy for ikke å få del i foreldreansvaret.

Den som barnet bor hos fast, må ha del i foreldreansvaret. Det er altså ikke mulig for en av foreldrene å ha foreldreansvar alene dersom barnet bor fast hos den andre.

Dersom man ikke lenger ønsker å ta del i foreldreansvaret, er det mulig å si fra seg foreldreansvaret.

Foreldreansvar 2
Det er ikke mulig for en av foreldrene å ha foreldreansvar alene dersom barnet bor fast hos den andre.

Hvordan blir foreldreansvaret ved samlivsbrudd?

Hovedregelen ved samlivsbrudd hvor foreldrene har hatt felles foreldreansvar, er at foreldrene fortsatt skal ha felles foreldreansvar for barnet. De står imidlertid fritt til å avtale at foreldreansvaret ikke lenger skal være felles.

I tillegg til at det er mulig å frasi seg foreldreansvaret, kan foreldreansvaret fratas ved dom.

Det må da foreligge spesielle grunner til at en av foreldrene bør ha foreldreansvar alene, og at dette er til barnets beste. Det skal altså mye til for å bli fratatt foreldreansvaret ved dom.

Dersom foreldrene ikke har hatt felles foreldreansvar når samlivsbruddet forekommer, står foreldrene fritt til å avtale at foreldreansvaret skal være felles.

Hvis foreldrene ikke blir enige om det skal være felles foreldreansvar, må den som ønsker del i foreldreansvaret reise sak for domstolen. Dersom man har hatt omsorg for barnet i perioden samlivet har eksistert, er terskelen høy for ikke å få del i foreldreansvaret.

Hvilke rettigheter har den forelderen som ikke tar del i foreldreansvaret?

Etter barneloven har foreldre og barn gjensidig rett til samvær.

Denne retten er i utgangspunktet uavhengig av om en forelder tar del i foreldreansvaret eller ikke. Samværets omfang avhenger av en vurdering om hva som er til barnets beste.

Dersom den ene forelderen har foreldreansvar alene, skal denne likevel gi opplysninger om barnet dersom den andre forelderen ber om det. Forelderen har imidlertid ingen plikt til å holde den andre løpende oppdatert.

Forelderen som ikke har del i foreldreansvaret, har likevel rett til opplysninger om barnet fra barnehage, skole, helse- og sosialvesen og politi. Denne retten til opplysninger gjelder fram til barnet fyller 18 år, og gjelder ikke taushetsbelagte opplysninger, slik som for eksempel samtaler helsesøster har hatt med barnet. Dersom det kan være til skade for barnet, kan det også nektes å gi ut opplysninger.

«Barnets beste» - Hva innebærer dette?

I mange tilfeller skal beslutninger tas ut fra hva som er til barnets beste. I FNs barnekonvensjon heter det at:

«[v]ed alle handlinger som berører barn, (...) skal barnets beste være et grunnleggende hensyn».

Dette kan blant annet omfatte hvor barnet skal bo, eller hvem som skal ha foreldreansvaret. Hva som er til barnets beste, vil alltid avhenge av en konkret vurdering av alle de relevante omstendighetene.

Slik hjelper vi deg:
Sammen med deg finner vi ut av hva som er barnets beste i deres situasjon.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Silje

Våre advokater

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til foreldreansvar? Snakk med oss.

Har du spørsmål om foreldreansvaret?

Kontakt oss