Hjem
icon

Reisekostnader ved samvær

Ung jente som skal reise med båt.

Mange foreldre er uenige om hvordan reisekostnadene skal fordeles i forbindelse med samvær. Normalt sett er det få utfordringer knyttet til foreldre som bor nær hverandre, da hver forelder dekker egne kostnader. Det er først når avstanden er større at reisekostnader ofte blir en utfordring.

Viktige forhold du trenger å vite om reisekostnader ved samvær:

Hvordan skal reisekostnader fordeles?

Foreldrene har avtalefrihet når det kommer til reisekostnader ved samvær.

Det vil si at dersom foreldrene er enige, kan de selv bestemme hvordan reisekostnadene skal fordeles.

Dersom foreldrene ikke blir enige, skal de etter loven fordele reisekostnadene i henhold til deres inntekt. Dette innebærer at den som har høyest inntekt må betale mer av reisekostnadene enn den som har mindre inntekt.

Slår fordelingen av reisekostnader svært urimelig ut, finnes det unntak hvor man kan bestemme en annen fordeling av reisekostnadene enn forholdsmessig etter foreldrenes inntekt. Det må her foreligge spesielle grunner som gjør dette rimelig, og målet er å unngå særlig urimelige resultater.

Hvis den ene forelderen mener det foreligger særegne årsaker til en annen fordeling av reisekostnadene, kan han/hun reise sak for domstolen eller Arbeids- og velferdsetaten.

Det skal imidlertid en del til for at domstolen eller Arbeids- og velferdsetaten bestemmer at unntaket om en annen fordeling av reisekostnader kommer til anvendelse. Det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak, hvor det blant annet kan legges vekt på foreldrenes økonomi, reisevei og reisemåte.

Hvilke reisekostnader skal deles?

  • Kostnader knyttet til levering og henting av barnet
  • Alle kostnader knyttet til reisen
  • Reisen til en voksen hvis barnet ikke kan reise alene

Dersom foreldrene taper arbeidsinntekt i forbindelse med reise knyttet til samvær med barnet, blir ikke dette dekket.

Det er kun de direkte kostnadene som skal dekkes.

Med direkte kostnader menes det utgifter til drivstoff, bompenger, ferger, tog, fly og buss.

Dersom det er uenighet knyttet til om barnet kan reise alene, skal det tas utgangspunkt i aldersgrensene for transportmiddel og barnets modenhet. Hvis det fortsatt er uenighet, må det normalt sett legges til grunn at aldersgrensen bestemmer. I spesielle tilfeller må reise alene vurderes særegent med en totalvurdering.

Totalvurderingen vil da se nærmere på barnets alder i henhold til aldersgrense, modenhet, funksjonsdyktighet og reisens lengde. Det kan også legges vekt på bytting av transportmiddel under reisen hvis for eksempel barnet må ta buss og tog på samme reise. Barnet skal reise trygt og ha det komfortabelt.

Hvordan skal foreldrenes inntekt beregnes?

Beregning av inntekten tar utgangspunkt i personinntekt og positive netto kapitalinntekter på over 10 000 kroner i året.

Det beregnes også ut ifra utvidet barnetrygd, småbarnstillegg og kontantstøtte hvis foreldrene mottar dette.

Er foreldrene uenige om reisekostnadene?

I de tilfeller foreldrene ikke blir enige om fordeling av reisekostnader, eller hvis den ene ikke betaler skyldig beløp, så kan saken bringes inn for retten.

Saken vil starte med mekling i forliksrådet. Forliksrådet er en mer uformell behandling enn domstolene. Forliksrådet forsøker å hjelpe foreldrene å komme til enighet.

Hvis foreldrene fortsatt ikke blir enige, kan forliksrådet avsi en dom. Dommen kan bringes inn for domstolen innen én måned. Bringes ikke saken inn for domstolen, vil dommen fra forliksrådet bli rettskraftig.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Spørsmål knyttet til hvordan reisekostnader skal fordeles
  • Rådgivning angående fordeling av reisekostnader og beregning
  • Bistand i rettssak

Har du spørsmål knyttet til reisekostnader ved samvær? Snakk med oss.